نمونه سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری


در حال بارگذاری
13 آوریل 2020
10024 بازدید
۱۹۹۰۰ تومان

 مجموعه پرستاری

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده مولفین و مترجمین

450 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”پرستاری داخلی و جراحی بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”.Brunner and Suddarth’s of medical-surgical nursing/Suzanne C. Smeltzer. 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”th. Ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, last edition.
2.Medical-surgical nursing: clinical management for positive outcomes/ Joyee M. black, Jane Hokanson Hawks- 7th .ed. St. Louis: Elsevier Saunders, last edition.
3.Phipp’s medical-surgical nursing: health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …(et.al.) 8th. Ed. St. Louis: Elsevier Mosby last edition

500 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”پرستاری کودکان
بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

Wong’s nursing care of infants and children/ Marilyn J. Hockenberry, David Wilson. 8th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier, last edition

400 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”پرستاری بهداشت جامعه
بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”.Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lancaster. 6th ed. St. Louis: Mosby last edition.
2.Community health nursing: theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders last edition.
3-پارک جان اورت 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”928 درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی- مولفان: جی. ای. پارک. ک. پارکر. برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی ویرایش هفدهم تهران. انتشارات سماط آخرین ویرایش
4-برنامه و راهنمایی ایمن سازی جلد 6- تهران: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت آخرین ویرایش

600 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”.Maternity and women’s health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon e. Perry. 8th ed.st. Louis: Mosby last edition
2.Maternal and child health nursing: care of the childbearing and childrearing family/ Adele Pillitteri. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins last edition.

500 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”روان پرستاری
بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”.Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, Patricia A. Holiday worst- 5th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier last edition
2.Mental health nursing: an introductory text/ Barbara B. Bauer, signs Hill/ Philadelphia: W.B Saunders, last edition

300 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مبانی مراقبتهای پرستاری با پاسخ تستی و تشریحی

300 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”روش تحقیق پرستاری  با پاسخ

350 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”آمار زیستی (پرستاری ) با جواب

250 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری” استعداد تحصیلی پرستاری با جواب

سوالات
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”. Berman A, Snyder Sh, Frandsen G, Kozier & Erb’s,” Fundamentals of
Nursing, Concepts, Prosses”, and Practice,(20150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”6) 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”0th edition, New Jersey:
Pearson Education Inc.
2. Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall Am, “Fundamental of Nursing”,
( 20150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”7) 9th edition, St. Lovis: Elsevier

 

 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”محیط مراقبتی موثر و ایمن

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”.   150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مدیریت مراقبت شامل:

 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”(Case) مدیریت موردی 

 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”  حقوق بیمار 

 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”همکاری تیمی بین رشته ای 

 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مفاهیم مدیریت 
———————————————————————————–
2.150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”کنترل عفونت و ایمنی شامل:

 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”  پیشگیری از حوادث 

 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”پیشگیری از خطا 

 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مواد خطرناک 

 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”جراحی آسپتیک 

 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”احتیاطات استاندارد 

 150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”استفاده از محدودکننده ها ( محدودیت حرکتی برای بیمار/ بستن دست وپا) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”حفظ و ارتقای سلامت
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”فرآیند سالمندی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مراقبت قبل، حین و بعد از زایمان و مراقبت از نوزاد 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مراحل تکاملی و گذار 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”ارتقا سلامت/ پیشگیری از بیماری 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”غربالگری سلامت 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”رفتارهای پرخطر 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”انتخاب سبک زندگی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”خودمراقبتی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”تکنیکهای ارزیابی جسمی

——————————————————————————————————————————————————————–

150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”تمامیت روانشناختی

150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”سوء استفاده/ غفلت 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”وابستگیهای شیمیایی/ سایر وابستگیها 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مراقبت پایان زندگی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”پویایی خانواده 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”غم و اندوه 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مفاهیم بهداشت روانی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”تاثیرات مذهبی و معنوی در سلامت 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”تغییرات حسی / ادراکی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”  مدیریت استرس 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”سیستمهای حمایتی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”ارتباط درمانی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”محیط درمانی

———————————————————————————————————————————————–

150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”تمامیت فیزیولوژیک

150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”. آسایش و مراقبتهای اساسی شامل:
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”وسایل کمکی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”دفع 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”تحرک/ بیحرکتی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”روشهای غیردارویی تسکین درد و تامین راحتی و آسایش تغذیه و هیدراتاسیون 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”بهداشت فردی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”استراحت و خواب 
————————————————————————————————————————————–
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”. درمانهای دارویی و تزریقی شامل:
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”عوارض جانبی/ منع مصرف/ عوارض جانبی/ تداخلات دارویی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”خون و فرآوردههای خونی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”وسایل دسترسی ورید مرکزی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”محاسبه دوز 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”اعمال مورد انتظار/ پیامدها 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مدیریت دارو 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”درمانهای تزریقی/ داخل وریدی/ تغذیه کامل وریدی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مدیریت دارویی درد

————————————————————————————————————————————————————–

 

3. کاهش خطر بالقوه شامل:

150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”تغییرات/ اختلالات در علائم حیاتی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”آزمایشات تشخیصی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مقادیر آزمایشگاهی 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”احتمال عوارض تستهای تشخیصی/ درمانها/ پروسیجرها 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”احتمال عوارض پروسیجرهای جراحی و تغییرات سلامت 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”بررسی اختصاصی سیستمها 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”پروسیجرهای درمان 
——————————————————————————————————————————–

4. سازگاری فیزیولوژیک شامل:

150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”تغییر در سیستمهای بدن 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”عدم تعادل مایعات و الکترولیتها 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”همودینامیک 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”مدیریت بیماری 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”اورژانسهای پزشکی ( با تاکید بر تریاژ و احیاء قلبی ریوی مغزی) 
150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”پاسخهای غیر قابل انتظار به درمان

 

——————————————————————-

تذکر: منابع مربوط به کلیه رشته های پرستاری (150 “سوال آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری”. پرستاری داخی و جراحی، 2. پرستاری کودکان، 3. پرستاری سلامت جامعه، 4. سلامت روان و روان پرستاری، 5. پرستاری سالمندی، 6. پرستاری نظامی) می باشد.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.