سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی 6 کد شغلی ( 13581) دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی مشاور 1 کد شغلی ( 13579) دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات و فضاهای آموزشی مدارس ( 5) کد شغلی ( 13577) دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات و فضاهای آموزشی مدارس ( 4) کد شغلی ( 13576) دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات و فضاهای آموزشی مدارس ( 3) کد شغلی ( 13575) دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی دولتی

بیشتر

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی  علوم پزشکی مشهد  

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری  علوم پزشکی هرمزگان  

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی  علوم پزشکی مراغه  

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی  علوم پزشکی یاسوج  

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی  علوم پزشکی همدان  

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی  علوم پزشکی هرمزگان  

راهنمای جستجو

جهت دانلود سریع سوالات از آیتمهای بالای سایت یا از جستجوی سایت کمک بگیرید . با تشکر پشتیبانی 

0