نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی (کارشناس برنامه ريزي ( 6 )سال 1403)

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی (کارشناس زيرساخت ارتباطات هواشناسي سال 1403)

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی (پيشبين هواشناسي سال 1403)

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی (کارشناس راهبري و نظارت شبكه ايستگاه هاي هواشناسي سال 1403)

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی (کارشناس نقشه بردار و ژئوماتيك ( 3 )سال 1403)

0