نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 (32 رشته شغلی)

1-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حمل ونقل:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شبکه های کامپیوتری 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ساختمان داده ها 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 طراحی الگوریتم ها 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 راهنماي سيستم هاي حمل ونقل هوشمند (انتشارات وزارت راه و ترابري) 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مباني مهندسي حمل ونقل120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 برنامه ريزي حمل ونقل300 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 

 

2-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 فناوری اطلاعات:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 طراحی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

3-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 کامپیوتر:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 برنامه سازی کامپیوتر 394 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 بسته های نرم افزاری و کارگاه 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98  شبکه های کامپیوتری 285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 سخت افزار و کارگاه   650 سوال

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 سیستم عامل457 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

4-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 عمران:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مقاومت مصالح وتحليل سازه ها 160 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مكانيك خاك و پيسازي 124 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 سازه هاي فولادي و بتوني-250 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 تعمير و نگهداري ابنيه فني 250 سوال با جواب

 

 

 

5-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 برق:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

 

6-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 نقشه برداری:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 طراحی معماری 167 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 نقشه کشی و ترسیم فنی 130 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ایستایی 40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 عناصر و جزییات 240 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 متره و براورد120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 نقشه کشی به کمک کامپیوتر  1700 سوال با جواب

 

 

7-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98شیمی:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

8-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 متالوژی:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 فیزیک حرارت 50سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 متالوژی فیزیکی 200 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 عملیات حراراتی و متالوگرافی 150 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اصول ریخته گری 175 سوال با جواب

 

 

 

 

9-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 جوشکار:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

10-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ایمنی و بازرسی فنی:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 درس مدیریت ایمنی 240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ریسک 395سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98  حوادث ناشی از کار

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حریق و آتش نشانی

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 برق و ایمنی 25 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ایمنی ماشین الات 210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 عوامل زیان اور در محیط کار (شیمیایی، فیزیکی و ارگونومیک)

 

 

 

11-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مهندس برق مخابرات:
نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه
نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه
نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﺨﺎﺑﺮاتI37 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﺳﯿﮕﻨﺎل هاو ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎ 110 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس یک240 سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس دو220 سوال + پاسخنامه

12-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مواد و تولید:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 تکنولوژی ماشین های ابزار و کارگاه 48 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 نقشه کشی 130 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 استاتیک115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اجزای ماشین 500 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ماشین های کنترل عددی 275 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 علم مواد 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اندازه گیری دقیق 650 سوال

 

 

 

13-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مهندسی صنایع:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 امار و احتمالات مهندسی  160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات295 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 طرح ریزی واحد های صنعتی325 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 علم مواد120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

14-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مهندسی مكانیک:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه

 

 

15-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98  الکتروتکنيک:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ریاضی مهندسی  459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 تحلیل مدارهای الکتریکی 210 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ماشین های الکتریکی 80سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 کارگاه مدار فرمان وسیم پیچی 160 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 تاسیسات الکتریکی کارگاه 45 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98   PLC تعداد1500 سوال با جواب

 

 

 

16-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 الکترونیک:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ1  459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ریاضی مهندسی2  455سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ1 220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ2  210 سوال + پاسخ نامه 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 1  220 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 2  173 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مباﻧﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮات و رادﯾﻮ 450 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ260 سوال + پاسخ نامه

 

 

 

 

 

17-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مکانيک خودرو:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت (ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮق ﺧﻮدرو 20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺷﺎﺳﯽ و ﺑﺪﻧﻪ10 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ 115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﯾﺰل55 سوال + پاسخنامه

 

 

 

18-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 فیزیک:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مكانيك 48سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 الكتريسيته و مغناطيس 148سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 فشارهيدرواستاتيك 115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حركت نوساني و امواج ونور 197 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حرارت و ترموديناميك 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 فیزیک جدیدیک 150 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 فیزیک جدید دو 168 سوال + پاسخنامه

 

 

 

19-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 آمار:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 روش های اماری 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 براوردیابی 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 روش های نمونه گیری یک120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 روش های نمونه گیری دو60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 رگرسیون یک60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 رگرسیون دو50 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مبانی احتمال260 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 احتمال یک120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 احتمال دو120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اقتصاد خرد  580 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اقتصاد کلان 355 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 جمعیت شناسی180 سوال + پاسخنامه

 

 

 

20-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ریاضی:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 رياضيات عمومي 510  سوال بهمراه پاسخ درست

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 معادلات ديفرانسيل 420 سوال بهمراه پاسخ درست

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مباني آناليز 210  سوال بهمراه پاسخ درست

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مباني آناليز عددي  300 سوال بهمراه پاسخ درست

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 آناليز حقيقي 1 – 100  سوال بهمراه پاسخ درست 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98  تحقيق در عمليات پيشرفته 280 سوال بهمراه پاسخ درست

 

 

 

 

21-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 زمین شناسی:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 پترولوژی162 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 رسوب شناسی و سنگ رسوبی90 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 دیرینه شناسی و فسیل125 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 زمین ساخت265سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 زمین شناسی ایران328 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اطلاعات عمومی درباره نجوم192 سوال + پاسخنامه

 

 

 

22-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مدیریت:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98  درس مبانی سازمان و مدیریت255 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98حقوق اداری 415 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 قانون مدیریت خدمات کشوری 1000 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 قانون کار 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 قانون تامین اجتماعی 275 سوال + پاسخنامه

 

 

 

23-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 بهداشت حرفه ای:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شناسايي عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 شناسايي عوامل شيميايي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 نمونه برداري از آلاينده هاي محيطي  

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 تجزيه نمونه ها 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 سم شناسي شغلي 150 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 بيماريهاي ناشي از كار 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ايمني در محيط كار 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مديريت ريسك 

 

 

 

24-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حسابداری:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حسابداري مالي -300 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حسابداري مديريت – 200 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 تئوري هاي حسابداري و حسابرسي -30 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حسابداريدولتي -300 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حسابرسي   350 سوال با جواب

 

 

 

25-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حسابرسی:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حسابداري مالی790 سوال +پاسخ نامه 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حسابرسی1 335سوال  + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حسابرسی2 257 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حسابداری دولتی 298 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 قانون محاسبات عمومی 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 قانون مناقصات30سوال+پاسخ نامه 

 

 

 

 

 

26-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حقوق:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حقوق مدنی 270 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حقوق تجارت 540 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حقوق اداری415 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 حقوق جزای اختصاصی 330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98حقوق جزای عمومی 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ایین دادرسی مدنی360 سوال + پاسخنامه

 

 

 

27-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 روابط عمومی:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اصول روابط عمومی40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مبانی ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مبانی سازمان و  مدیریت 255 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ایین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی 30 سوال + پاسخنامه

 

 

 

28-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 علوم اجتماعی:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ 889 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 روش ﺗﺤﻘﯿﻖ 75سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ یک210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ دو380 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺣﻮزهﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه

 

 

 

29-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 روانشناسی:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 آسيب شناسي رواني 520 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ارزيابي و تشخيص 240  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 رويكردهاي مختلف در روان درماني 220 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 نظريه هاي شخصيت 235  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98مباني روانشناسي 90 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

30-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اقتصاد:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اقتصاد خرد و كلان  580 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اقتصاد کلان  360 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اقتصاد پول و بانكداري 600  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 آمار و اقتصادسنجي   500 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 تجارت الكترونيكي   500  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اقتصاد اسلامي  200 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

 

 

 

 

31-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 جامعه شناسي:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 نظريه هاي جامعه شناسي  380 سوال با جواب 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مفاهيم و حوزه هاي جامعه شناسي  150 سوال با جواب 

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 جامعه شناسي سازمان ها  410 سوال با جواب

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98روش تحقيق  715 سوال با جواب

 

 

 

32-نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 برنامه ريزی آموزشی:

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 مدیریت اموزشی 320 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 برنامه ریزی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 روش تحقیق و امار 60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 اصول مدیریت 240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء98 ارزشیابی اموزشی 360 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 

شرکت حمل و نقل ريلي رجا در نظر دارد نسبت به برگزاري آزمون ورود به دوره آموزش رئيس قطار مسافري مطابق شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي اين شرکت، اقدام نمايد. به همين منظور از همه افراد واجد شرايط که تمايل دارند در اين فراخوان مشارکت کنند،دعوت مي‌شود ضمن مطالعه دقيق شرايط و ضوابط تعيين شده، از تاريخ 1398/10/14لغايت 1398/10/30 با مراجعه به قسمت ثبت نام سايت رجا، در آزمون شرکت کنند.
همچنين داوطلبان گرامي در صورت داشتن سؤال با شماره تلفن هاي 88347013 و 88347040 تماس حاصل فرمايند.

> شرايط عمومي داوطلبان

عنوان شرايط

شرط پذيرش

توضيحات

جنسيت

مرد و ترجيحاً متأهل

براي افراد مجرد تا زمان متأهل شدن، گواهينامه دوره صادر نخواهد شد.

سن

حداقل 25 سال و حداکثر 32 سال تمام (متولدين بعد از تاريخ 1366/10/14)

در صورت داشتن سابقه کار در مشاغل سير و حركتي يا اشتغال به عنوان مأمورين موظف قطارهاي مسافري، به ازاء هر سال سابقه كار يك سال به سقف سني مندرج اضافه مي­گردد (حداکثر 10 سال سابقه قابل اعمال است)

دين

اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

تابعيت

تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

شرايط جسمي

دارا بودن شرايط جسمي و روحي رواني متناسب با شغل برابر استانداردهاي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

شرايط خدمت

دارا بودن کارت معافيت دائم (غيرپزشكي) يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومي

کارت معافيت پزشکي مورد پذيرش نمي­ باشد و افراد فاقد شرايط از فرآيند حذف خواهند شد.

قد

حداقل 170

وزن

متناسب با قد

محل سکونت

ساکن يکي از شهرهاي استان تهران و استان البرز

ارائه مدارک معتبر  (سند منزل يا اجاره نامه با کد رهگيري)

ساير موارد

عدم اعتياد به دخانيات و هر گونه مواد مخدر و محرك

نداشتن منع به كارگيري و عدم سوء پيشينه به موجب آراي مراجع ذيصلاح

اطلاعات تکميلي در خصوص دوره

دوره آموزشي تمام وقت بوده، لذا اشتغال به کار در حين دوره آموزشي ممنوع مي باشد.

> شرايط اختصاصی

عنوان

شرط پذيرش

توضيحات

سطح تحصيلات و رشته تحصيلي

داشتن مدرک تحصيلي ليسانس در رشته هاي مورد پذيرش و يا داشتن مدرک تحصيلي فوق ديپلم رشته هاي مورد پذيرش و سابقه کار مفيد سير و حرکت و امور مرتبط با سير قطارهاي مسافري راه آهن به مدت حداقل 9 سال)

داشتن مدرک تحصيلي ليسانس در رشته هاي مهندسي (راه آهن، بهره ­برداري راه ­آهن، راه­ آهن برقي، حمل و نقل، فناوري اطلاعات، کامپيوتر، عمران، برق، نقشه برداري، شيمي، متالوژي، تکنولوژي جوشکاري، ايمني و بازرسي فني، مخابرات، مواد و توليد)، مهندسي در امور ناوگان (جريه)، مهندسي صنايع (همه گرايش ها)، مهندسي مکانيک (همه گرايش ها)، الکتروتکنيک، الکترونيک، ساخت و توليد (ماشين ابزار)، ايمني صنعتي، ماشين افزار، مکانيک خودرو، کنترل صنعتي، نقشه کشي صنعتي، طراحي صنعتي، فيزيک، آمار، رياضي، زمين شناسي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، مديريت دولتي، مديريت اجرائي، مديريت گمرکي، مديريت بيمه، مديريت MBA، اقتصاد حمل و نقل، پدافند غيرعامل، بهداشت حرفه اي، حسابداري، حسابرسي، حقوق، روابط عمومي، علوم اجتماعي، روانشناسي، مترجمي زبان انگليسي، اقتصاد، جامعه شناسي، برنامه ريزي آموزشي

معدل

حداقل 14

آزمون کتبي

موفقيت در آزمون كتبي

مواد امتحاني آزمون كتبي عبارتند از: 1- مديريت عمومي 2- استعداد فني و عددي 3- استدلال منطقي     4- زبان انگليسي 5- معارف اسلامي 6- اطلاعات عمومي با تاکيد بر اطلاعات در حوزه حمل و نقل ريلي

آزمون شفاهي

موفقيت در آزمون شفاهي، روانشناختي و کانون ارزيابي

هزينه دوره

حضور در دوره آموزشي با هزينه شخصي مي باشد

مدت دوره آموزش 9 ماه بوده و هزينه شرکت در دوره 94.000.000 ريال (نود و چهار ميليون ريال) مي باشد (امکان پرداخت شهريه با اقساط 4 ماهه)

ساير

تعهدات داوطلبان

چنانچه در مدت دوره آموزشي، کارآموزان به هر دليلي از ادامه آموزش منصرف شوند، مطابق مقررات و ضوابط شرکت، استرداد هزينه دوره امکان پذير نخواهد بود. همچنين شرکت رجا هيچ گونه تعهدي نسبت به استخدام افرادي که با موفقيت دوره را به پايان برسانند، نخواهد داشت.


> هزينه ثبت نام و مدارک مورد نياز ثبت نام

عنوان

مراحل

توضيحات

هزينه ثبت نام

850/000ريال (هشتاد و پنج هزار تومان)

—-

مدارک

– تصوير همه صفحات شناسنامه

– تصوير کارت ملي (پشت و رو)

– تصوير واضح كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

– تصوير مدرك تحصيلي (که معدل قيد شده باشد)

– عكس 4*3

داوطلبان گرامي بايستي مدارک درخواستي را اسکن نموده و در زمان ثبت نام در سايت بارگذاري نمايند.

> فرآيند برگزاری آزمون از ابتدا تا مرحله نهايي

مراجعه داوطلبان به سايت شرکت رجا و ثبت نام به منظور شرکت در آزمون
بررسي مدارک داوطلبان شرکت در آزمون
صدور کارت شرکت در آزمون براي افراد واجد شرايط
برگزاري آزمون عمومي و تخصصي
معرفي افراد پذيرفته شده در آزمون کتبي به کارگروه مصاحبه و پايش اوليه
معرفي افراد پذيرفته شده در کارگروه مصاحبه و پايش اوليه به کانون ارزيابي
معرفي افراد پذيرفته شده در کانون ارزيابي جهت 1- انجام آزمايش هاي پزشکي و روان سنجي 2- مراجع ذيربط جهت احراز صلاحيت هاي عمومي
معرفي افراد پذيرفته شده بر اساس مراحل فوق الذکر به مرکز آموزش رجا جهت گذراندن دوره آموزش بدو خدمت
انتخاب نفرات برتر دوره به عنوان رزرو جهت به کارگيري در شغل رييس قطار مسافري
تذکر مهم
از داوطلبان گرامي درخواست مي شود، قبل از ثبت نام در آزمون، از کامل بودن مدارک و تطبيق شرايط خود با شرايط عمومي و اختصاصي اعلام شده اطمينان حاصل نمايند. شركت حمل و نقل ريلي رجا از پذيرش داوطلبان داراي نقص مدرك يا داراي تناقض با شرايط ذكر شده در آگهي معذور است و امکان عودت هزينه واريزي ثبت نام در دوره تحت هيچ شرايطي امکان پذير نمي باشد. لذا از داوطلبان تقاضا مي شود مطابق با شرايط اعلامي نسبت به ثبت نام و بارگذاري مدارک اقدام فرمايند. در صورت عدم تطابق مدارك با شرايط اعلامي مسئوليت بر عهده داوطلب مي باشد.

azmonfaragir
25 ژانویه 2020
135 بازدید