نمونه سوالات استخدامی (کارشناس حقوقی)کدشغل 139(استخدامی آموزش و پرورش سال 97)

نمونه سوالات استخدامی (کارشناس حقوقی)کدشغل 139(استخدامی آموزش و پرورش سال 97)

نمونه سوالات استخدامی (کارشناس حقوقی)کدشغل 139(استخدامی آموزش و پرورش سال 97)

نمونه سوالات استخدامی (کارشناس حقوقی)کدشغل 139(استخدامی آموزش و پرورش سال 97) درس حقوق مدنی 270 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی (کارشناس حقوقی)کدشغل 139(استخدامی آموزش و پرورش سال 97) درس حقوق تجارت 540 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی (کارشناس حقوقی)کدشغل 139(استخدامی آموزش و پرورش سال 97) درس حقوق اداری415 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی (کارشناس حقوقی)کدشغل 139(استخدامی آموزش و پرورش سال 97) درس حقوق جزای اختصاصی 330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی (کارشناس حقوقی)کدشغل 139(استخدامی آموزش و پرورش سال 97) درس حقوق جزای عمومی 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی (کارشناس حقوقی)کدشغل 139(استخدامی آموزش و پرورش سال 97) درس ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی (کارشناس حقوقی)کدشغل 139(استخدامی آموزش و پرورش سال 97) درس ایین دادرسی مدنی360 سوال + پاسخنامه

 

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
15 آگوست 2019
195 بازدید