سوالات استخدامی-کارشناس جنگل و مراتع(کدشغل117) استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی98

نمونه سوالات استخدامی-کارشناس جنگل و مراتع(کدشغل117) استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی98

نمونه سوالات استخدامی-کارشناس جنگل و مراتع(کدشغل117) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی98

سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98  مرتع داری295 سوال + پاسخنامه /

  • سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 ابخیزداری180 سوال + پاسخنامه /

سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 هیدرولوژی 30 سوال + پاسخنامه /

  • سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 رابطه دام و مرتع240 سوال + پاسخنامه /

آزمون عمومی:
1 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 98 استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

azmonfaragir
26 سپتامبر 2019
171 بازدید