نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 (15رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 کامپیوتر:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 برنامه سازی کامپیوتر 394 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 بسته های نرم افزاری و کارگاه 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 شبکه های کامپیوتری 285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 سخت افزار و کارگاه   650 سوال

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 سیستم عامل457 سوال + پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 آموزش زبان انگلیسی:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان شناسی 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 اصول وتئوری های تدریس 110 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 آزمون سازی 500 سوال+ پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 روش تحقیق 75سوال + پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 پرستار:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 مادران و نوزادان 100 سوال

+پاسخنامه

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 شنوایی سنجی:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل 360 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 شنوایی شناسی تشخیصی

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 شنوایی شناسی توانبخشی30 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 شنوایی شناسی کودکان 

 

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 دامپزشک عمومی:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 بیماریهای دام و طیور150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 بیماریهای ابزیان60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 بیماریهای زنبور عسل150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی کاربردی 204 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورشدام و طیور وابزیان 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 بازرسی گوشت و بهداشت فراورده های دامی 60 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 بهداشت محیط:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 اب و فاضلاب176 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب -۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 آلودگی هوا 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 کلیات بهداشت محیط 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 مواد زائد جامد

 

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98پزشک عمومی:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 بیماری های داخلی عفونی روانپزشکی240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 جراحی عمومی و زنان و زایمان 

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 بیماری های کودکان 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 امار حیاتی  130سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98  اصول اپیدمیولوژی

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر

 

 

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 آشپز:

فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

9-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 لباسشویی:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

10-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98شستشوی وسایل پرنده:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

 

 

11-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98رنگ آمیزی و نقاشی وسایل پرنده:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

12-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 آهنگری و جوشکاری:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

13-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 لوله کش:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

14-نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 بسته بندی اجناس و اقلام:

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

نيروي هوايي ارتش ج.ا.ا در ادامه راه شهیدان والامقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی و تامین نیروی انسانی خود در طیف افسری و کارمندی از بین جوانان مومن، متعهد و علاقه‌مند به حرفه نظامی‌گری و رزمندگی دارای روحیه انقلابی، ولایتمداری، سلحشوری، استکبارستیزی، از جان‌گذشتگی، ایثارگری و بسیجی، همرزم می‌پذیرد.

> شرايط عمومی

(1) متدین به دین مبین اسلام.

(2) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

(3) ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن.

(4) اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه.

(5) کسانی که به عنوان عضو به نیروی هوایی ارتش ج . ا . ا می‌پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان، آمادگی خدمت در یگان های تابعه نهاجا متناسب با نیاز سازمانی را داشته باشند.

(6) شاخصه‌های تدین، انقلابی بودن، روحیه ایثار و فداکاری و انگیزه خدمتی بعنوان یک اصل مورد توجه قرار می‌گیرد .

(7) سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه‌های دوره آموزشی در صورت استعفاء یا اخراج برابر قوانین و مقررات ارتش ج . ا . ا.

(8) شرط سنی برای داوطلبان افسری پیمانی (جدول الف) و کارمندی علمی(جدول ب) حداکثر 28 سال (متولدین 01/08/70 به بعد) (به استثنای مدارک دکتری که 30 سال می باشد)و جهت داوطلبان کارمندی تجربی (جدول ج) حداکثر 26 سال (متولدین 01/08/72 به بعد) می باشد. (در صورت انجام خدمت سربازی مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن داوطلبان اضافه می‌شود همچنین فرزندان شهداء، آزادگان از کار افتاده کلی و جانبازان از کار افتاده کلی از شرط سن و معدل معاف می باشند، ارائه مدرک معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران در اینخصوص الزامی می باشد ).

(9) دارا بودن سلامت جسم و روان برابر معاینات پزشکی (پس از قبولی در آزمون ورودی).

(10) فقدان محکومیت موثر کیفری و محکومیت ناشی از اقدام علیه امنیت کشور، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

(11) عدم عضویت یا وابستگی و هواداری از احزاب، گروه ها و سازمان‌های سیاسی.

(12) عدم معروفیت به فساد اخلاقی برابر ضوابط گزینش.

> شرایط اختصاصی

(1) داشتن مدرك تحصيلي متناسب با تخصص های پیش بینی شده جهت داوطلبین افسری وکارمند علمی (جداول الف و ب) با حداقل معدل 14.

(2) دارا بودن دیپلم مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش مرتبط با تخصص های کارمند تجربی(جدول ج) و در صورت نداشتن دیپلم مرتبط، ارائه گواهینامه مهارت فنی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای رشته ثبت نامی الزامی می باشد.

(3) داوطلبانی که قبلاً بصورت پیمانی در نیروهای مسلّح خدمت نموده اند نمی توانند مجدداً بصورت پیمانی استخدام گردند.

(4) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مستندات دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي ناجا مي باشد (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است).

(5) سپردن تعهد خدمتی برابر مقررات ارتش جمهوری اسلامی ایران .

(6) موفقیت در آزمون ورودی، معاینات پزشکی، آمادگی جسمانی و صلاحیت های گزینشی. ضمناً جهت داوطلبان رشته های کارمندی تجربی، قبولی در آزمون عملی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

(7) نداشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی.

نکاتی که ضروری است داوطلبان گرامی به آن توجه کافی مبذول دارند :

(1) تعیین نوع استخدام پذیرفته شدگان (رسمی / پیمانی) بر اساس نیاز و مقتضیات سازمانی صورت می پذیرد.

(2) در هر مرحله از گزينش كه مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط اعلام شده مي باشد بلافاصله از ادامه مراحل گزينش وي جلوگيري بعمل خواهد آمد.

(3) مدت قرارداد نظامیان پيماني 5 سال و کارمندان پیمانی 6 سال می باشد لیکن كاركنان مربوطه پس از اتمام دوره پیمانی در صورت نیاز نهاجا، تمايل فردي و احراز شرايط لازم، وفق مقررات جاری از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند شد.

(4) خدمت کارکنان پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت رها گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

> امتياز ها

1ـ مدت آموزش برای داوطلبان افسری پیمانی (جدول الف) حداقل 9 ماه شبانه روزی و برای داوطلبان کارمندی (جداول ب و ج) حداقل دو ماه شبانه روزی می باشد و در این مدت كليه هزينه ها از قبيل : وسايل كمك آموزشي ، خوراك پوشاك، بهداشت و درمان و اسکان به عهده نيروي هوايي خواهد بود و همچنین ماهيانه مبلغي بعنوان حقوق برابر قوانين و مقررات آجا به آنان پرداخت می گردد.

2- کلیه پذیرفته شدگان از امتیازات مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، وام های مصوب، کارت اعتباری حکمت، بیمه خدمات درمانی، بیمه عمر و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات موجود برخوردار خواهند شد و پس از طی دوره های آموزشی پیش بینی شده به درجه/ رتبه مصوب نائل خواهند گردید.

تبصره: در خصوص اعطاء امتیازات مربوط به عائله تحت تکفل مستخدمین، وفق ضوابط جاری اقدام خواهد شد.

> مدارك مورد نياز برای ثبت نام

1ـ 3 قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده.

2- اصل و روگرفت مدرک کارشناسی مرتبط یا گواهی موقت پایان تحصیلات برای افسران وکارمندان علمی.

3- اصل و روگرفت مدرک دیپلم مرتبط برای کارمندان تجربی و در صورت نداشتن دیپلم مرتبط، ارائه مدرک دیپلم غیر مرتبط به همراه گواهی مهارت فنی و حرفه ای از مراکز آموزش فنی و حرفه ای الزامی می باشد.

تبصره: درج معدل در مدارک تحصیلی (موقت یا دائم) الزامی می باشد.

4- اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمامی صفحات .

5- اصل و روگرفت كارت ملي يا ابلاغيه شماره ملي .

6- اصل و روگرفت كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل .

7- واریز مبلغ 000/ 600 ریال (ششصد هزار ریال) به حساب 5151579091005 به نام درآمد حاصل از جذب و گزینش دانشجو آجا و ارائه اصل فیش واریزی در زمان ثبت نام. (ضمناً مبلغ واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد).

8- خانواده درجه یک شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح و داوطلبان عضو بسيج فعال بايستي هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت خود را ارائه نمايند.

9- ارائه تصاویر اسکن شده شناسنامه و کارت ملی ، وضعیت نظام وظیفه ، مدرک تحصیلی و نامه مربوط به امتیازات مصوب (فرزندان” شهید ، جانباز، آزاده ، نظامی”و بسیج فعال ) در قالب لوح فشرده به مسئول دفاتر استخدام (هر کدام از تصاویراسکن شده با پسوند JPG.* و حداکثر ظرفیت 200کیلو بایت ).

10-دارندگان مدارکی که مشمول طرح های پژوهشی در زمینه نیروی انسانی می باشند به هنگام ثبت نام روگرفت گواهی اتمام طرح و یا معافیت از آن را ارائه نمایند.

* شایان ذکر است اصل مدارک ارائه شده جهت ثبت نام صرفاً جهت رؤیت مسئولین دفاتر استخدام می باشد و پس از بررسی در زمان ثبت نام عیناً به داوطلبین اعاده می گردد.

جدول الف) طرح استخدام تخصص های افسری

ردیف مقطع تحصیلی تخصص تعداد/نفر جنسیت نوع استخدام
۱ کارشناس مهندسی رایانه-نرم افزار ۴ مرد پیمانی
۲ کارشناس آموزش زبان انگلیسی ۲ مرد پیمانی
۳ کارشناس پرستاری ۸ مرد پیمانی
۴ کارشناس شنوایی سنجی ۲ مرد پیمانی
۵ کارشناس فیزیوتراپی ۲ مرد پیمانی
۶ دکترای حرفه ای دامپزشک عمومی ۳ مرد پیمانی
۷ کارشناس بهداشت محیط ۲ مرد پیمانی
۸ کارشناس موسیقی –نوازندگی سازهای ایرانی،کلاسیک،جهانی و نظامی ۲ مرد پیمانی

جدول ب) طرح استخدام کارمندی علمی :

ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی و گرایش تعداد/نفر جنسیت نوع استخدام
۱ دکترای حرفه ای پزشک عمومی ۴ مرد و زن رسمی
۲ کارشناس بینایی سنجی ۱ مرد و زن رسمی
۳ کارشناس پرستاری ۳ مرد و زن پیمانی
۴ کارشناس بینایی سنجی ۱ مرد و زن پیمانی

جدول ج) طرح استخدام کارمندی تجربی:

ردیف مقطع تحصیلی تخصص تعداد/نفر جنسیت نوع استخدام
۱ دیپلم آشپزی ۴ مرد رسمی
۲ دیپلم لباسشویی ۴ مرد رسمی
۳ دیپلم شستشوی وسایل پرنده ۳ مرد رسمی
۴ دیپلم رنگ آمیزی و نقاشی وسایل پرنده ۴ مرد رسمی
۵ دیپلم آهنگری و جوشکاری ۲ مرد پیمانی
۶ دیپلم لوله کش ۲ مرد پیمانی
۷ دیپلم بسته بندی اجناس و اقلام ۲ مرد پیمانی

> نحوه ثبت نام

داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ 13/ 07/ 98 الی 14/ 08/ 98 در ایام هفته از ساعت (8:00 الي 13:00) و دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها از ساعت (8:00 الی 11:00) حضوراً به يكي از حوزه‌هاي ثبت نام اشاره شده زیر مراجعه و پس ازتحويل مدارك نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. بدیهی است به مدارکی که از طریق پست ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره: در صورت تکمیل ظرفیت قبل از اتمام مهلت تعیین شده، ثبت نام متوقف خواهد شد.

>نشانی دفاتر استخدامی برای ثبت نام

1- تهران : میدان امام حسین (ع )- خیابان دماوند – خیابان شهید غفاری نسب (حجت) – فرماندهی آموزشهای هوایی شهید خضرائی- دایره گزینش و استخدام – تلفن: 35743413 021 و 35743284 021 و 35743275 021 .

2- شيراز : درب اول پایگاه – جنب تالار پارس – دفتر استخدام – تلفن :07137209357

3- اصفهان : خانه اصفهان – خيابان گلخانه – چهار راه نيروي هوايي- منازل سازماني– دفتر استخدام– تلفن :03134132923

4- تبريز : ميدان آذربايجان – پايگاه هوایی شهید فکوری – دفتر استخدام– تلفن :04132642400-04131422128-04131422673

5- همدان :شهرستان كبودر آهنگ – پايگاه هوایی شهيد نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح – دفتر استخدام – تلفن :08135552724

6- دزفول : پايگاه وحدتی – بين دزفول و انديمشك – دفتر استخدام– تلفن : 06142420329-06142428741

7 – بوشهر: پايگاه هوایی شهید یاسینی – ميدان شهدای پایگاه – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام– تلفن 31543300 077

8- بندر عباس : بلوار علي ابن ابيطالب ( ع ) – پایگاه شهید عبدالکریمی – دفتر استخدام– تلفن :07633702133 – 07632701515

9- محمودآباد: كيلومتر6 جـاده محمودآبـاد به فريدونكنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه بیشه کلا – دفتر استخدام– تلفن: 02135744441

10- کرمان – انتهای بلوار جمهوری- پایگاه مقدم خلبان شهید کاربر – دفتر استخدام – تلفن :03432822373

11- مشهد: انتهاي خيابان فدائیان اسلام (نخريسي)– روبروی دفتر مرکزی مترو -دفتر استخدام منطقه پدافند هوايي شمال شرق – جنب بانك سپه – تلفن : 05133442828

12- كرمانشاه: بلوار شهید کشوری – بعد از ترمینال کاویانی – نرسیده به میدان امام خمینی- دفتر استخدام

13- چابهار: شهرستان کنارک – روبروی دادگستری- درب ورودی پایگاه برادران شهید دل حامد- دفتر استخدام تلفن: 05431264038 – 05431264042

14- امیدیه: جاده امیدیه به رامشیر – قبل از شهرستان رامشیر – پایگاه مقدم شهید اردستانی- منازل سازمانی- هتل ستاره دفتر استخدام- تلفن : 06922629129

15- بیرجند – کیلومتر 2 جاده بیرجند به مشهد – روبروی شرکت نفت – دفتر استخدام پایگاه هوایی شهید حسینی بیرجند تلفن 05632321494

(چ) زمان و مکان برگزاری آزمون ورودی:

> زمان و مکان برگزاری آزمون ورودی

تقویم آزمون
زمان برگزاری آزمون ساعت ۳۰ :۷ روزسه شنبه  مورخه۲۸/ ۰۸/ ۹۸ مختص افسری و کارمندی علمی (جداول الف و ب )  و  ۲۹/ ۰۸/ ۹۸ مختص کارمندی تجربی ( جدول ج )« حضور داوطلبین حداقل ۳۰ دقیقه قبل از شروع آزمون الزامی می باشد »
محل برگزاری آزمون تهران-  میدان امام حسین (ع ) _ خیابان دماوند _ خیابان شهید غفاری نسب ( حجت ) فرماندهی آموزش های هوائی شهید خضرایی (در سایر شهرها آزمون برگزار نمی شود)
مواد  امتحانی داوطلبین طیف های افسری (جدول الف) و کارمند علمی ( جدول ب) دروس تخصصی هر رشته در مقطع کارشناسی، زبان انگلیسی، رایانه، اطلاعات عمومی، هوش
داوطلبین طیف کارمندی تجربی  (جدول ج) معلومات مرتبط با تخصص، ادبیات فارسی، دین و زندگی، اطلاعات عمومی، هوش

* ارزیابی علمی داوطلبین رشته زبان انگلیسی پس از برگزاری آزمون ورودی انجام می پذیرد.

azmonfaragir
26 ژانویه 2020
230 بازدید