نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 (2رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 خدمتگزار:

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 نگهبان-سرایدار:

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمان98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، به منظور تکمیل کادر خدمتگزار و نگهبان-سرایدار مورد نیاز خود در مدارس شهرستان های کرمان، بم، انار، رفسنجان و سیرجان، تعداد محدودی نیروی انسانی زن و مرد را به صورت «قراردادی کار معین» دعوت به همکاری می نماید. داوطلبان می توانند پس از مطالعه و آگاهی از شرایط اعلام شده، نسبت به دریافت و تکمیل فرم ثبت نام مندرج اقدام و حداکثر تا تاریخ 98/05/10 به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی شهر مورد تقاضا تحویل نمایند.

تذکر: داوطلبان می بایست مبلغ 300,000 ریال بابت وجه ثبت نام به حساب شماره 0106890501009 به نام درآمد دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی سما استان کرمان واریز و تصویر فیش مربوطه را به همراه مدارک جهت تشکیل پرونده حداکثر تا تاریخ 98/05/10 به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) واحد مربوطه تحویل نمایند.

azmonfaragir
12 فوریه 2020
184 بازدید