نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 (8رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 مكانیک:

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 برق:

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 متالوژِی:

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 فیزیک حرارت 50سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 متالوژی فیزیکی 200 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 عملیات حراراتی و متالوگرافی 150 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 اصول ریخته گری 175 سوال با جواب

 

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی:

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 عمومی:

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 زبان و ادبیات فارسی >>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 کامپیوتر:

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 برنامه سازی کامپیوتر 394 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 بسته های نرم افزاری و کارگاه 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شبکه های کامپیوتری 285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 سخت افزار و کارگاه   650 سوال

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 سیستم عامل457 سوال + پاسخنامه

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 فناوری اطلاعات:

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 طراحی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 نقشه کشی:

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 طراحی معماری 167 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 نقشه کشی و ترسیم فنی 130 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 ایستایی 40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 عناصر و جزییات 240 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 متره و براورد120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا جنوب98 نقشه کشی به کمک کامپیوتر  1700 سوال با جواب

 

 

 

 

مجتمع فولاد روهینا جنوب به منظور تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود برای همکاری در مجتمع از بین واجدین‌ شرایط مرد در مقاطع تحصیلی  دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه (فنی، تخصصی و مهارتی) ، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می‌نماید.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی  (کاراسا) مراجعه نموده و حداکثر تا تاریخ 97/06/06 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط عمومی

– تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

– تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

– نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد

– عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیصلاح

– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم غیر پزشکی

– برخورداری از تندرستی و توانائی کامل جسمی و روانی جهت انجام فعالیت‌های شغلی طبق تأیید مراجع پزشکی معتبر شرکت

شرایط سنی

– حداكثر سن قابل قبول برايداوطلبان مقطع دیپلم 25 سال (متولدین 72/04/01 و بعد از آن) ، مقطع کاردانی 28 سال (متولدین 69/04/01 و بعد از آن) و مقطع کارشناسی 30 سال (متولدین 67/04/01و بعد از آن) مي‌باشد.

– مدت زمان سربازی به حداکثر سن مجاز افزوده خواهد شد.

– سابقه کار مفید و مرتبط با رشته ی تحصیلی، و یا سابقه کار مرتبط در شرکت های پیمانکاری مستقر در مجتمع فولاد روهینا جنوبکه به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد به حداکثر سن مجاز افزوده خواهد شد.

توضیحات مهم

1-متقاضیان حتما باید بومی شهرستان دزفول باشند. بومي به فردي اطلاق مي‌گردد كه داراي يكي از شرايط زير باشد:

1- 1- محل تولد يا محل صدور شناسنامه فرد، شهرستان دزفول باشد.

2- 1- طي نمودن حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي(ابتدايي،راهنمايي و دبيرستان) فرد متقاضي در شهرستان دزفول.

3-1- ارائه مدارک دیگری مبنی بر سکونت در شهرستان دزفول

2- متقاضیان فوق دیپلم و لیسانس حتما باید بومی شهرستان دزفول باشند.

3- پذيرفته‌شدگان نهايي تابع قانون كار و تأمين اجتماعي خواهند بود.

4- پذيرفته‌شدگان نهايي در طی دوره آزمایشی سه ماهه مورد ارزيابي قرار گرفته و درصورت عدم رضايت از عملكرد ايشان در هر زمان، بدون هیچگونه قيد و شرط و با رعايت مفاد قانون کار، به خدمت آنها خاتمه داده خواهد شد.

5- مجتمع فولاد روهینا جنوب هيچ‌گونه تعهدي در قبال اسكان پذيرفته‌‌شدگان نخواهد داشت.

6- معاینات پزشکی و آزمون‌های سلامت و توانایی جسمانی برای فعالیت در محیط‌های صنعتی و مشاغل مورد نیاز صورت می پذیرد. لذا عدم موفقیت در این مرحله به منزله منتفی شدن فرآیند جذب می‌باشد.

7- پذيرش افراد براي مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصيلات و محل اعلام شده مي باشد، لذا پذيرفته شدگان نهايي مي‌بايست صرفا با شرايط و مدرك تحصيلي و محل خدمت پذيرش شده، به كار در مجتمع فولاد روهینا جنوب مشغول گردند و هیچگونه مدرک تحصیلی بالاتر از شرایط اعلام شده و پذیرش شده و یا در خواست انتقال محل خدمت پذیرفته نخواهد شد.( در صورت مشخص شدن مدرک تحصیلی بالاتر از شرایط اعلام شده در هر مرحله از جذب داوطلب حذف خواهد شد.)

نحوه ثبت نام و ارسال مدارک

داوطلبان از تاریخ 97/05/16 تا پایان روز سه شنبه مورخ 97/05/30 مهلت دارند تا با مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن، در پایگاه اینترنتی اعلام شده فرم ثبت نام را تکمیل و مدارک زیر را بارگذاری نمایند.

– مطالعة دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن

– واريز مبلغ 500.000 ريال (پانصد هزارريال) به صورت الكترونيكي به‌عنوان حق ثبت نام در آزمون.

*وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

– فایل اسکن شده عكس داوطلب 4×3 با زمینه سفید و فرمت JPG و حداكثر حجم 40 كيلو بايت

– فایل اسکن شده آخرین مدرک تحصیلی منطبق با جدول فوق

– فایل اسکن كارت ملی

– اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز اضافه شود)

– اسکن پشت و روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیر پزشکی

– اسکن مدارک بومی بودن

– ارسال مدارک مربوط به ایثارگری

– حداکثر حجم موارد فوق 100 کیلوبایت

– لازم به توضيح است مدت زمان فوق به هيچ عنوان تمديد نمي‌گردد و متقاضيان بايد در مدت زمان اعلام شده نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده و از موكول نمودن ثبت‌نام به روزهاي پاياني خودداري نمايند.

– متقاضيان شركت در آزمون میبایست پس از پايان ثبت نام کد رهگیری خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند. به ثبت‌نام با مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچگونه مسؤليتي متوجه شرکت نخواهد بود.

توضیح 1: لازم است داوطلبان گرامي در تكميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به ‌عهده داوطلب بوده و مدارک و مستندات مورد نیاز در این اطلاعیه ملاک عمل قرار خواهد گرفت. صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی نمی‌باشد و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسی خواهد شد و چنانچه در هر زمان محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد و در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی فسخ می‌گردد.

(توضیح مهم: در زمان مصاحبه لازم است نسخه‌ی اصل کلیه مدارک ارائه شده در پایگاه اینترنتی توسط متقاضی تسلیم گردیده و مطابق با اصل گردد.)

توضیح 2: هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يك مقطع، رشته و گرايش را دارد.

توضیح 3: در کلیه مراحل ممکن است درصورت نیاز از طریق سایت یا پیامک به متقاضیان اطلاع رسانی صورت پذیرد، لذا لازم است در اعلام اطلاعات و شماره تلفن دقت کافی مبذول گردد.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

دريافت كارت ورود به جلسه آزمون براي داوطلبان متعاقبا از طريق پایگاه اینترنتی مذكور طبق شماره رهگيري ارائه شده، امكان‌پذير است. بدیهی است از ورود افراد فاقد کارت ورود به جلسه به سالن آزمون جلوگیری خواهد شد.

زمان برگزاری آزمون متعاقبا از طریق پایگاه اینترنتی اعلام خواهد شد و اطلاعات لازم در طول تاریخهای اعلام شده برای دریافت کارت از طریق پایگاه اینترنتی اطلاع‌رسانی خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به آگاهی داوطلبان خواهدرسید.

مواد آزمون

1- آزمون بصورت چهارگزينه‌اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ‌‌هاي نادرست برگزار مي‌گردد.

2-آزمون کلیه‌ی مقاطع تحصیلی شامل40 سؤال عمومي و 50 سؤال تخصصي مي‌باشد. سؤالات عمومي شامل زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و هوش و استعداد تحصیلی و سؤالات تخصصي شامل دروس تخصصي رشتة دانشگاهي مورد نظر خواهد بود.

اطلاع رسانی به داوطلبان آزمون

در کلیه مراحل با مراجعه به پایگاه اینترنتی (کاراسا) مراتب پذیرش ثبت نام، نقص مدارک، صدور کارت شرکت در آزمون، نتیجه مرحله اول، محل و زمان برگزاري مصاحبه تخصصی و هرگونه اطلاعات تکمیلی دیگری را دریافت نمایند.

داوطلبان در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن 66560465 -66530043- 021 تماس حاصل نمايند.

 

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرايش مواد امتحانی
کارشناسی مکانیک کلیه گرایش ها مکانیک سیالات 1و2، ترمودینامیک 1و2، مقاومت مصالح 1و2 و استاتیک
کارشناسی برق کلیه گرایش ها مدار الکتریکی 1و2، کنترل خطی، تجزیه و تحلیل سیستم ها، الکترونیک، ماشین‌های الکتریکی
کارشناسی متالورژی کلیه گرایش ها کریستالوگرافی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد و ترمودینامیک مواد
کارشناسی مهندسی شیمی کلیه گرایش ها انتقال جرم، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک و موازنه انرژی و مواد
کارشناسی عمومی کلیه گرایش ها زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و هوش و استعداد تحصیلی
کاردانی مکانیک کلیه گرایش ها استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و طراحی اجزا و اجزاء ماشین، تهویه مطبوع و حرارت مرکزی، سیستم‌های کنترل تاسیسات و حرارت مرکزی با آب و هوای گرم
کاردانی متالورژی کلیه گرایش ها عملیات حرارتی، متالورژی فیزیکی، اصول ریخته گری، ریخته گری آلیاژهای آهنی و ریخته گری آلیاژهای غیر آهنی
کاردانی برق کلیه گرایش ها مدارهای الکتریکی 1، الکترونیک 1، ماشینهای الکتریکی 1
کاردانی ساخت و تولید کلیه گرایش ها استاتیک، مقاومت مصالح، سیستم های اندازه گیری، انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و متالوژی
کاردانی کامپیوتر و IT کلیه گرایش ها ساختمان داده ها، پایگاه داده ها، سیستم عامل، مدار منطقی، مدار الکتریکی، معماری کامپیوتر، مدار الکترونیکی، ذخیره و بازیابی اطلاعات
کاردانی نقشه کشی صنعتی کلیه گرایش ها مقاومت مصالح، طراحی اجزاء ماشین، دینامیک، نقشه کشی صنعتی، نقشه برداری صنعتی و روش‌های تولید مخصوص
کاردانی عمومی کلیه گرایش ها زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و هوش و استعداد تحصیلی
دیپلم دیپلم کلیه گرایش ها زبان و ادبيات فارسي، اطلاعات عمومی، معارف اسلامی، زبان انگليسي، فناوری اطلاعات، هوش و استعداد تحصیلی، ریاضیات
azmonfaragir
30 ژانویه 2020
125 بازدید