نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی آبادان 1403

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی پرستار  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی پرستار  علوم پزشکی آبادان  ) پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 1390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار  علوم پزشکی آبادان  )  سلامت روان و روان پرستاری 1390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار  علوم پزشکی آبادان  ) بهداشت جامعه1390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار  علوم پزشکی آبادان  ) مراقبت های ویژه 1234 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار  علوم پزشکی آبادان  ) داخلی و جراحی 1234 سوال +پاسخ نامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب PDF جامعه شناسی عمومی

کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمانپ

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL )

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

 

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 1390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  سلامت روان و روان پرستاری 1390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت جامعه1390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مراقبت های ویژه 1234 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) داخلی و جراحی 1234 سوال +پاسخ نامه


 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب PDF جامعه شناسی عمومی

کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمانپ


 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL )

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

نمونه سوالات استخدامی  پزشک عمومی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی  علوم پزشکی آبادان  ) بیماری های داخلی، عفونی 1378 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی  علوم پزشکی آبادان  )  جراحی عمومی 1378 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی  علوم پزشکی آبادان  )  بیماریهای کودکان  1378 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی  علوم پزشکی آبادان  )  آمار زیستی (پرستاری )  1768 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی  علوم پزشکی آبادان  )  اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1768 سوال+ پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب PDF  بیماری های کودکان

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF بیماری های واگیر و غیر واگیر

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بیماری های داخلی، عفونی 1378 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  جراحی عمومی 1378 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  بیماریهای کودکان  1378 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  آمار زیستی (پرستاری )  1768 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پزشک عمومی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1768 سوال+ پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب PDF  بیماری های کودکان

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF بیماری های واگیر و غیر واگیر


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی داروساز  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی داروساز  علوم پزشکی آبادان  ) داروسازی و سم شناسی 1756 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی داروساز  علوم پزشکی آبادان  ) فارماکولوژی 1756 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی داروساز  علوم پزشکی آبادان  ) فارماکولوژی پیش بیمارستانی  1234 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی داروساز  علوم پزشکی آبادان  ) درمانهای دارویی 1234 سوال+ پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF فارماکولوژی و سم شناسی

کتاب PDF تولید و بهره برداری گیاهان دارویی

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی داروساز وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی داروساز وزارت بهداشت (علوم پزشکی) داروسازی و سم شناسی 1756 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی داروساز وزارت بهداشت (علوم پزشکی) فارماکولوژی 1756 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی داروساز وزارت بهداشت (علوم پزشکی) فارماکولوژی پیش بیمارستانی  1234 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی داروساز وزارت بهداشت (علوم پزشکی) درمانهای دارویی 1234 سوال+ پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF فارماکولوژی و سم شناسی

کتاب PDF تولید و بهره برداری گیاهان دارویی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی  علوم پزشکی آبادان  ) فارماکولوژی 1867 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی  علوم پزشکی آبادان  ) اورژانسهای پزشکی ( با تاکید بر تریاژ و احیاء قلبی ریوی مغزی)  1867 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی  علوم پزشکی آبادان  )  اورژانس های داخلی  1867 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی  علوم پزشکی آبادان  )  مراقبت های ویژه 1234سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی  علوم پزشکی آبادان  ) احیای قلبی ریوی 1768 سوال +پاسخ نامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF فارماکولوژی و سم شناسی

کتاب PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) فارماکولوژی 1867 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اورژانسهای پزشکی ( با تاکید بر تریاژ و احیاء قلبی ریوی مغزی)  1867 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  اورژانس های داخلی  1867 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  مراقبت های ویژه 1234سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) احیای قلبی ریوی 1768 سوال +پاسخ نامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF فارماکولوژی و سم شناسی

کتاب PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان هوشبری  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کاردان هوشبری  علوم پزشکی آبادان  ) اصول و روش های بیهوشی 1345سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان هوشبری  علوم پزشکی آبادان  )  مدیریت دارو  1345سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان هوشبری  علوم پزشکی آبادان  )بیماری های داخلی 1345سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان هوشبری  علوم پزشکی آبادان  ) آسایش و مراقبتهای اساسی 1244سوال+پاسخ نامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کاردان هوشبری وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کاردان هوشبری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول و روش های بیهوشی 1345سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان هوشبری وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  مدیریت دارو  1345سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان هوشبری وزارت بهداشت (علوم پزشکی)بیماری های داخلی 1345سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان هوشبری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) آسایش و مراقبتهای اساسی 1244سوال+پاسخ نامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  )  آمار زیستی  1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  ) بهداشت عمومی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  ) دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  ) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  )اصول اپیدمیولوژی 1768 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  آمار زیستی  1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت عمومی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی) دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی)اصول اپیدمیولوژی 1768 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب PDF اپیدمیولوژی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1300سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  ) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  ) اخرین دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  ) آمار زیستی  1300سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  ) بهداشت فردی 1300سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  )اصول اپیدمیولوژی 1657 سوال+ پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

===================

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1300سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اخرین دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) آمار زیستی  1300سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت فردی 1300سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی)اصول اپیدمیولوژی 1657 سوال+ پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

===================

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF اپیدمیولوژی


 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل  علوم پزشکی آبادان  ) جراحی 1869 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل  علوم پزشکی آبادان  ) بیماری های داخلی 1758 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل  علوم پزشکی آبادان  ) اصول و روش های بیهوشی 1867سوال+پاسخ نامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

————————

کتاب PDF تکنولوژی الگو

کتاب PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل وزارت بهداشت (علوم پزشکی) جراحی 1869 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بیماری های داخلی 1758 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول و روش های بیهوشی 1867سوال+پاسخ نامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

————————

کتاب PDF تکنولوژی الگو

کتاب PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  ) فیزیک محیط زیست 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  ) سینیتیک شیمیایی پیشرفته 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  ) سم شناسی1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  ) پیشگیری از حوادث  1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1344سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

—————————

کتاب PDF عوامل زیان آور محیط کار (عوامل فیزیکی ، شیمیایی و آرگونومیک)

کتاب PDF عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیک)

کتاب PDF سم شناسی صنعتی شغل

کتاب PDF حوادث ناشی از کار

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی بیوشیمی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی  علوم پزشکی آبادان  ) میکروبیولوژی مواد غذایی 1657سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی  علوم پزشکی آبادان  ) کنترل کیفی مواد غذایی  1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی  علوم پزشکی آبادان  ) ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1768 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

————————–

کتاب PDF بیوشیمی

کتاب PDF میکروبیولوژی

کتاب PDF میکروبیولوژی و کنترل کیفیت موادغذایی

کتاب PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی بیوشیمی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) میکروبیولوژی مواد غذایی 1657سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) کنترل کیفی مواد غذایی  1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1768 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

————————–

کتاب PDF بیوشیمی

کتاب PDF میکروبیولوژی

کتاب PDF میکروبیولوژی و کنترل کیفیت موادغذایی

کتاب PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی  علوم پزشکی آبادان  )  روش تحقیق 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی  علوم پزشکی آبادان  ) مدیریت و کنترل پروژه 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی  علوم پزشکی آبادان  ) تئوری های مدیریت پیبشرفته 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی  علوم پزشکی آبادان  ) روش های ارزشیابی اموزش1334 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF برنامه ریزی و مدیریت آموزشی

کتاب PDF آمار و روش تحقیق

کتاب PDF تئوری های مدیریت

کتاب PDF سنجش و ارزشیابی آموزشی

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  روش تحقیق 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدیریت و کنترل پروژه 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تئوری های مدیریت پیبشرفته 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) روش های ارزشیابی اموزش1334 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF برنامه ریزی و مدیریت آموزشی

کتاب PDF آمار و روش تحقیق

کتاب PDF تئوری های مدیریت

کتاب PDF سنجش و ارزشیابی آموزشی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی  علوم پزشکی آبادان  ) امار زیستی 1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی  علوم پزشکی آبادان  ) اخلاق حرفه ای 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی  علوم پزشکی آبادان  ) روش تحقیق1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی  علوم پزشکی آبادان  ) کنترل کیفیت آماری 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی  علوم پزشکی آبادان  ) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی  1654سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی مدیریت صنعتی 1657سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی

کتاب PDF روش تحقیق پیشرفته

کتاب PDF کنترل کیفیت آماری

کتاب PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

کتاب PDF اصول و مبانی مدیریت

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) امار زیستی 1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اخلاق حرفه ای 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) روش تحقیق1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) کنترل کیفیت آماری 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی  1654سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی مدیریت صنعتی 1657سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی

کتاب PDF روش تحقیق پیشرفته

کتاب PDF کنترل کیفیت آماری

کتاب PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

کتاب PDF اصول و مبانی مدیریت


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت  1758سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی  علوم پزشکی آبادان  ) اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 1875 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی  علوم پزشکی آبادان  ) مدیریت منابع انسانی 1658سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی  علوم پزشکی آبادان  ) تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی 1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی  علوم پزشکی آبادان  ) تحقیق در عملیات یک 1234سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF مبانی سازمان و مدیریت

کتاب PDF مالیه عمومی و بودجه ریزی

کتاب PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب PDF تصمیم گیری و خط مشی گذاری بخش عمومی

کتاب PDF روش تحقیق

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی و اصول سازمان و مدیریت  1758سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 1875 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدیریت منابع انسانی 1658سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی 1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور پشتیبانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تحقیق در عملیات یک 1234سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF مبانی سازمان و مدیریت

کتاب PDF مالیه عمومی و بودجه ریزی

کتاب PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب PDF تصمیم گیری و خط مشی گذاری بخش عمومی

کتاب PDF روش تحقیق


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت  علوم پزشکی آبادان  )کنترل کیفیت اماری رشته صنایع 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی مدیریت دولتی یک 1270 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت  علوم پزشکی آبادان  ) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی1117سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت  علوم پزشکی آبادان  ) اقتصاد بخش عمومی دو1230 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت  علوم پزشکی آبادان  ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1256سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF اصول و مبانی مدیریت

کتاب PDF اقتصاد

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی)کنترل کیفیت اماری رشته صنایع 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی مدیریت دولتی یک 1270 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی1117سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اقتصاد بخش عمومی دو1230 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1256سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF اصول و مبانی مدیریت

کتاب PDF اقتصاد

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تریاژ تلفنی فوریت های پزشکی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تریاژ تلفنی فوریت های پزشکی  علوم پزشکی آبادان  )سوالات اورژانس های داخلی 1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تریاژ تلفنی فوریت های پزشکی  علوم پزشکی آبادان  ) تروما 1378 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تریاژ تلفنی فوریت های پزشکی  علوم پزشکی آبادان  )احیای قلبی ریویcpr – سوال 1547+ پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تریاژ تلفنی فوریت های پزشکی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تریاژ تلفنی فوریت های پزشکی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)سوالات اورژانس های داخلی 1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تریاژ تلفنی فوریت های پزشکی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تروما 1378 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تریاژ تلفنی فوریت های پزشکی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)احیای قلبی ریویcpr – سوال 1547+ پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه  علوم پزشکی آبادان  )شبکه های کامپیوتری دو 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه  علوم پزشکی آبادان  ) امنیت شبکه 1647 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه  علوم پزشکی آبادان  ) مدارهای منطقی 1758 سوال + پاسخ نامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF شبکه های کامپیوتری

کتاب PDF امنیت شبکه

کتاب PDF سیستم عامل

کتاب PDF مدارهای منطقی و میکروکنترلرها

کتاب PDF معماری کامپیوتر

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه وزارت بهداشت (علوم پزشکی)شبکه های کامپیوتری دو 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه وزارت بهداشت (علوم پزشکی) امنیت شبکه 1647 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدارهای منطقی 1758 سوال + پاسخ نامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF شبکه های کامپیوتری

کتاب PDF امنیت شبکه

کتاب PDF سیستم عامل

کتاب PDF مدارهای منطقی و میکروکنترلرها

کتاب PDF معماری کامپیوتر


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس گفتار درمانی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس گفتار درمانی  علوم پزشکی آبادان  ) اموزش و پرورش کودکان استثنایی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس گفتار درمانی  علوم پزشکی آبادان  ) روانشناسی اموزش خواندن 1256سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس گفتار درمانی  علوم پزشکی آبادان  ) اختلالات گویایی 1256سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF روان شناسی رشد سلامت و کودکان استثنایی ، افراد داری معلولیت

کتاب PDF اختلالات ارتباطی (گفتاری و ارتباط اجتماعی)

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس گفتار درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس گفتار درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اموزش و پرورش کودکان استثنایی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس گفتار درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) روانشناسی اموزش خواندن 1256سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس گفتار درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اختلالات گویایی 1256سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF روان شناسی رشد سلامت و کودکان استثنایی ، افراد داری معلولیت

کتاب PDF اختلالات ارتباطی (گفتاری و ارتباط اجتماعی)


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فیزیوتراپی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فیزیوتراپی  علوم پزشکی آبادان  ) علم تمرین یک 1785سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فیزیوتراپی  علوم پزشکی آبادان   ) کینزیولوژی و بیو مکانیک مقدماتی دو 1657سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فیزیوتراپی  علوم پزشکی آبادان  ) روش های ارزشیابی اموزش 1234سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF بیومکانیک و آسیب های ورزشی

کتاب PDF  اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

کتاب PDF سنجش و ارزشیابی آموزشی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فیزیوتراپی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فیزیوتراپی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) علم تمرین یک 1785سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فیزیوتراپی وزارت بهداشت (علوم پزشکی ) کینزیولوژی و بیو مکانیک مقدماتی دو 1657سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فیزیوتراپی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) روش های ارزشیابی اموزش 1234سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF بیومکانیک و آسیب های ورزشی

کتاب PDF  اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

کتاب PDF سنجش و ارزشیابی آموزشی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات  علوم پزشکی آبادان  ) سیستم های تهویه و تبرید 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات  علوم پزشکی آبادان  )تأسیسات حرارتی و کارگاه 1765 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات  علوم پزشکی آبادان  ) مصالح ساختمانی و ازمایشگاه 1299 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات  علوم پزشکی آبادان  ) بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 1211سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات  علوم پزشکی آبادان  ) راه و ساختمان 1211سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF تهویه

کتاب PDF موتورهای حرارتی داخلی

کتاب PDF تاسیسات الکتریکی و سیم کشی برق ساختمان

کتاب PDF روش های اجرایی ساختمان

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات وزارت بهداشت (علوم پزشکی) سیستم های تهویه و تبرید 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات وزارت بهداشت (علوم پزشکی)تأسیسات حرارتی و کارگاه 1765 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مصالح ساختمانی و ازمایشگاه 1299 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 1211سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تاسیسات وزارت بهداشت (علوم پزشکی) راه و ساختمان 1211سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF تهویه

کتاب PDF موتورهای حرارتی داخلی

کتاب PDF تاسیسات الکتریکی و سیم کشی برق ساختمان

کتاب PDF روش های اجرایی ساختمان


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت محیط  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت محیط  علوم پزشکی آبادان  ) اب و فاضلاب روستاهها 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت محیط  علوم پزشکی آبادان  ) بررسی‌ آلودگی هوا :آلودگی هوا وسنجش آلاینده های هوا 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت محیط  علوم پزشکی آبادان  ) بهداشت عمومی1267 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF آب و خاک

کتاب PDF آلودگی آب و خاک و هوا

کتاب PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت محیط وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت محیط وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اب و فاضلاب روستاهها 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت محیط وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بررسی‌ آلودگی هوا :آلودگی هوا وسنجش آلاینده های هوا 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت محیط وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت عمومی1267 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF آب و خاک

کتاب PDF آلودگی آب و خاک و هوا

کتاب PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان(راننده خودرو سنگين)

تومان19,500

توضیحات

بخش عمومی

+ نمونه سوالات آيين نگارش و مهارت هاي نوشتاري 1345سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات معارف اسلامی 1666سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات اطلاعات سياسي و اجتماعی 1678سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات هوش و استعداد تحصيلي 1578سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ايمني عمومي 1590سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات 1890سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDFآيين نگارش و مهارت هاي نوشتاري

+ کتاب PDFمعارف اسلامی

+ کتاب PDF اطلاعات سياسي و اجتماعی

+ کتاب PDF هوش و استعداد تحصيلي

+ کتاب PDF ايمني عمومي

+ کتاب PDF مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات


بخش تخصصی

+ نمونه سوالات اصول ومباني ايمني در برق 1435سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات اطلاعات فني خودرو 1222 سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF اصول ومباني ايمني در برق

+ کتاب PDF اطلاعات فني خودرو

 

نمونه سوالات استخدامی مددکار بهداشتی درمانی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی مددکار بهداشتی درمانی  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی جامعه شناسی 1869 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مددکار بهداشتی درمانی  علوم پزشکی آبادان  ) اصول توان بخشی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مددکار بهداشتی درمانی  علوم پزشکی آبادان  ) مددکاری اجتماعی1235 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مددکار بهداشتی درمانی  علوم پزشکی آبادان  )اسیب شناسی اجتماعی1234 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF نظریه های جامعه شناسی

کتاب PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب PDF مبانی مددکاری اجتماعی

کتاب PDF آسیب شناسی اجتماعی

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی مددکار بهداشتی درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی مددکار بهداشتی درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی جامعه شناسی 1869 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مددکار بهداشتی درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول توان بخشی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مددکار بهداشتی درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مددکاری اجتماعی1235 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مددکار بهداشتی درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)اسیب شناسی اجتماعی1234 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF نظریه های جامعه شناسی

کتاب PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب PDF مبانی مددکاری اجتماعی

کتاب PDF آسیب شناسی اجتماعی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی  علوم پزشکی آبادان  ) زبان تخصصی مهندسی پزشکی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی  علوم پزشکی آبادان  ) مقدمه ای بر مهندسی پزشکی 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی  علوم پزشکی آبادان  ) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی  علوم پزشکی آبادان  ) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی  علوم پزشکی آبادان  ) اشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات 1875 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL )

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF زبان تخصصی

کتاب PDFاستانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

کتاب PDF امنیت فناوری اطلاعات

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) زبان تخصصی مهندسی پزشکی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مقدمه ای بر مهندسی پزشکی 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات 1875 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL )

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF زبان تخصصی

کتاب PDFاستانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

کتاب PDF امنیت فناوری اطلاعات


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی ماما  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی ماما  علوم پزشکی آبادان  ) زنان و زایمان 1756سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما  علوم پزشکی آبادان  ) بیماری های داخلی 1657 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما  علوم پزشکی آبادان  ) بهداشت مادر و کودک 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما  علوم پزشکی آبادان  )بهداشت مادران و نوزادان 1758 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما  علوم پزشکی آبادان  ) جنین شناسی 1234سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL )

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) زنان و زایمان 1756سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بیماری های داخلی 1657 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت مادر و کودک 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی)بهداشت مادران و نوزادان 1758 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) جنین شناسی 1234سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL )

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری  علوم پزشکی آبادان  ) اصول و روش های بیهوشی 1758 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری  علوم پزشکی آبادان  ) بیماری شناسی  1234سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری  علوم پزشکی آبادان  ) فارماکولوژی 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری  علوم پزشکی آبادان  ) مراقبت های ویژه 1235 سوال +پاسخ نامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF بیماری های واگیر و غیر واگیر

کتاب PDF فارماکولوژی و سم شناسی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول و روش های بیهوشی 1758 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بیماری شناسی  1234سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) فارماکولوژی 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مراقبت های ویژه 1235 سوال +پاسخ نامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF بیماری های واگیر و غیر واگیر

کتاب PDF فارماکولوژی و سم شناسی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  ) فیزیک محیط زیست1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  ) سینیتیک شیمیایی پیشرفته 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  ) مهندسی عوامل انسانی 1232 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  ) سم شناسی 1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای  علوم پزشکی آبادان  ) مدیریت بحران و ریسک 1215سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF عوامل زیان آور محیط کار (عوامل فیزیکی ، شیمیایی و آرگونومیک)

کتاب PDF عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیک)

کتاب PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب PDF سم شناسی صنعتی شغل

کتاب PDF مدیریت ریسک

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت (علوم پزشکی) فیزیک محیط زیست1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت (علوم پزشکی) سینیتیک شیمیایی پیشرفته 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مهندسی عوامل انسانی 1232 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت (علوم پزشکی) سم شناسی 1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدیریت بحران و ریسک 1215سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF عوامل زیان آور محیط کار (عوامل فیزیکی ، شیمیایی و آرگونومیک)

کتاب PDF عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیک)

کتاب PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب PDF سم شناسی صنعتی شغل

کتاب PDF مدیریت ریسک


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1758سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  ) بهداشت مادر و کودک1968 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  ) سیاست های بهداشت و اموزش1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  ) اصول بهداشت و کمک های اولیه 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده  علوم پزشکی آبادان  ) امار زیستی 1234 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1758سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت مادر و کودک1968 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی) سیاست های بهداشت و اموزش1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول بهداشت و کمک های اولیه 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده وزارت بهداشت (علوم پزشکی) امار زیستی 1234 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب PDF اپیدمیولوژی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت  علوم پزشکی آبادان  ) اشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات 1245سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت  علوم پزشکی آبادان  ) بهداشت عمومی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت  علوم پزشکی آبادان  ) بیماری شناسی  1267سوال+پاسخ نامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF فناوری اطلاعات ارتباطات

کتاب PDF استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

کتاب PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب PDF بیماری شناسی گیاهی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات 1245سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت عمومی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بیماری شناسی  1267سوال+پاسخ نامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF فناوری اطلاعات ارتباطات

کتاب PDF استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

کتاب PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب PDF بیماری شناسی گیاهی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پرتوشناسی( رادیولوژی)  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پرتوشناسی( رادیولوژی)  علوم پزشکی آبادان  ) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1578سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پرتوشناسی( رادیولوژی)  علوم پزشکی آبادان  )پرتوزئولوژی 1689سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پرتوشناسی( رادیولوژی)  علوم پزشکی آبادان  ) رادیو شیمی و کاربرد ان در شیمی تجزیه1200 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF فیزیک 2

 

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پرتوشناسی( رادیولوژی) وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پرتوشناسی( رادیولوژی) وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1578سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پرتوشناسی( رادیولوژی) وزارت بهداشت (علوم پزشکی)پرتوزئولوژی 1689سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پرتوشناسی( رادیولوژی) وزارت بهداشت (علوم پزشکی) رادیو شیمی و کاربرد ان در شیمی تجزیه1200 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF فیزیک 2


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری و بایگانی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری و بایگانی  علوم پزشکی آبادان  ) اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی 1467 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری و بایگانی  علوم پزشکی آبادان  ) مدیریت منابع انسانی 1956 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری و بایگانی  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی روانشناسی ورزشی1487 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF اصول روابط عمومی

کتاب PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب PDF مبانی روانشناسی

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری و بایگانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری و بایگانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی 1467 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری و بایگانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدیریت منابع انسانی 1956 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری و بایگانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی روانشناسی ورزشی1487 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF اصول روابط عمومی

کتاب PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب PDF مبانی روانشناسی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1758سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  ) بهداشت عمومی1378 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  ) امار زیستی 1875سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  )  اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1875سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF بیماری های واگیر و غیر واگیر

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1758سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت عمومی1378 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) امار زیستی 1875سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1875سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF بیماری های واگیر و غیر واگیر


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تغذیه  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تغذیه  علوم پزشکی آبادان  ) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی 1635 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تغذیه  علوم پزشکی آبادان  ) تغذیه ورزشی1267 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

کتاب PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب PDF مدیریت کیفیت و بهره وری

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تغذیه وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تغذیه وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی 1635 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تغذیه وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تغذیه ورزشی1267 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

کتاب PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب PDF مدیریت کیفیت و بهره وری


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سلامت روان  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سلامت روان  علوم پزشکی آبادان  ) روانشناسی عمومی دو 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سلامت روان  علوم پزشکی آبادان  )تکنیکهای ارزیابی جسمی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سلامت روان  علوم پزشکی آبادان  ) اسیب شناسی روانی یک 1986 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سلامت روان  علوم پزشکی آبادان  ) نظریه های مشاوره و روان درمانی رشته روانشناسی 1278سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF روان شناسی عمومی

کتاب PDF روانشناسی پرورشی

کتاب PDF آسیب شناسی روانی

کتاب PDF روان شناسی شخصیت

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سلامت روان وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سلامت روان وزارت بهداشت (علوم پزشکی) روانشناسی عمومی دو 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سلامت روان وزارت بهداشت (علوم پزشکی)تکنیکهای ارزیابی جسمی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سلامت روان وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اسیب شناسی روانی یک 1986 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سلامت روان وزارت بهداشت (علوم پزشکی) نظریه های مشاوره و روان درمانی رشته روانشناسی 1278سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF روان شناسی عمومی

کتاب PDF روانشناسی پرورشی

کتاب PDF آسیب شناسی روانی

کتاب PDF روان شناسی شخصیت


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی مربی خدمات بهداشتی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی مربی خدمات بهداشتی  علوم پزشکی آبادان  ) سیاست های بهداشت و اموزش 267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مربی خدمات بهداشتی  علوم پزشکی آبادان  ) امار زیستی 1256سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مربی خدمات بهداشتی  علوم پزشکی آبادان  ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1800سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF تئوری های مدیریت پیشرفته

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی مربی خدمات بهداشتی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی مربی خدمات بهداشتی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) سیاست های بهداشت و اموزش 267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مربی خدمات بهداشتی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) امار زیستی 1256سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مربی خدمات بهداشتی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1800سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF تئوری های مدیریت پیشرفته

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی  علوم پزشکی آبادان  ) اصول حسابداری یک 1167سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی  علوم پزشکی آبادان  ) حسابداری میانه دو 1233 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی  علوم پزشکی آبادان  ) حسابداری دولتی 1390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی  علوم پزشکی آبادان  ) فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 1645 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی  علوم پزشکی آبادان  ) مدیریت مالی1289 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF اصول حسابداری 1

کتاب PDF تئوری های پیشرفته حسابداری

کتاب PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب PDF بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول حسابداری یک 1167سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) حسابداری میانه دو 1233 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) حسابداری دولتی 1390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 1645 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدیریت مالی1289 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF اصول حسابداری 1

کتاب PDF تئوری های پیشرفته حسابداری

کتاب PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب PDF بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس خرید  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس خرید  علوم پزشکی آبادان  ) اصول حسابداری یک 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس خرید  علوم پزشکی آبادان  ) حسابداری دولتی 1276 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس خرید  علوم پزشکی آبادان  ) حسابداری مالی  1978 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس خرید  علوم پزشکی آبادان  )نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 1546 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF اصول حسابداری 2

کتاب PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب PDF مبانی برنامه ریزی بودجه

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس خرید وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس خرید وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول حسابداری یک 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس خرید وزارت بهداشت (علوم پزشکی) حسابداری دولتی 1276 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس خرید وزارت بهداشت (علوم پزشکی) حسابداری مالی  1978 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس خرید وزارت بهداشت (علوم پزشکی)نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 1546 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF اصول حسابداری 2

کتاب PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب PDF مبانی برنامه ریزی بودجه


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس منابع انسانی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس منابع انسانی  علوم پزشکی آبادان  ) تئوری های مدیریت پیشرفته  1657سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس منابع انسانی  علوم پزشکی آبادان  )مدیریت منابع انسانی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس منابع انسانی  علوم پزشکی آبادان  ) تئوری های مدیریت پیشرفته  1647 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس منابع انسانی  علوم پزشکی آبادان  )حقوق اداری 1758 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

کتاب PDF مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

کتاب PDF تئوری های مدیریت

کتاب PDF حقوق اداری و اساسی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس منابع انسانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس منابع انسانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تئوری های مدیریت پیشرفته  1657سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس منابع انسانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)مدیریت منابع انسانی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس منابع انسانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تئوری های مدیریت پیشرفته  1647 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس منابع انسانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)حقوق اداری 1758 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

کتاب PDF مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

کتاب PDF تئوری های مدیریت

کتاب PDF حقوق اداری و اساسی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس طراحی و تحلیل نرم افزار  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس طراحی و تحلیل نرم افزار  علوم پزشکی آبادان  ) برنامه سازی پیشرفته 1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس طراحی و تحلیل نرم افزار  علوم پزشکی آبادان  ) مهندسی نرم افزار دو 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس طراحی و تحلیل نرم افزار  علوم پزشکی آبادان  )شبکه های کامپیوتری دو 1857 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس طراحی و تحلیل نرم افزار  علوم پزشکی آبادان  )اصول طراحی پایگاه داده ها 1869 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF برنامه نویسی پیشرفته

کتاب PDF مهندسی نرم افزار

کتاب PDF شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه

کتاب PDFپایگاه داده

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت مادران و نوزادان 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار  روان پرستاری 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت جامعه 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مفاهیم مدیریت 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار داخلی و جراحی  1768 سوال +پاسخ نامه


کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF اصول و مبانی مدیریت

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی  علوم پزشکی آبادان  )کلیات حقوق 1800 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی  علوم پزشکی آبادان  ) حقوق جزایی عمومی یک 1789سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی  علوم پزشکی آبادان  )حقوق جزای اختصاصی سه 1789سوال+پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF کلیات علم حقوق

کتاب PDF حقوق جزا جزای عمومی ، جزای اختصاصی به استثنای جرایم علیه اشخاص و آیین دادرسی کیفری

کتاب PDF حقوق خصوصی (مدنی ، تجارت و آیین دادرسی مدنی

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)کلیات حقوق 1800 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) حقوق جزایی عمومی یک 1789سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)حقوق جزای اختصاصی سه 1789سوال+پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF کلیات علم حقوق

کتاب PDF حقوق جزا جزای عمومی ، جزای اختصاصی به استثنای جرایم علیه اشخاص و آیین دادرسی کیفری

کتاب PDF حقوق خصوصی (مدنی ، تجارت و آیین دادرسی مدنی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پرتو درمانی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پرتو درمانی  علوم پزشکی آبادان  ) رادیو شیمی و کاربرد ان در شیمی تجزیه 1695 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پرتو درمانی  علوم پزشکی آبادان  ) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1645سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پرتو درمانی  علوم پزشکی آبادان  ) برنامه سازی پیشرفته 1758 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF برنامه ریزی استراتژیک

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پرتو درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پرتو درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) رادیو شیمی و کاربرد ان در شیمی تجزیه 1695 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پرتو درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1645سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پرتو درمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) برنامه سازی پیشرفته 1758 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF برنامه ریزی استراتژیک


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پزشکی هسته ای  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پزشکی هسته ای  علوم پزشکی آبادان  ) فیزیک پزشکی 1698سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پزشکی هسته ای  علوم پزشکی آبادان   ) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1643سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پزشکی هسته ای وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پزشکی هسته ای وزارت بهداشت (علوم پزشکی) فیزیک پزشکی 1698سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناسی پزشکی هسته ای وزارت بهداشت (علوم پزشکی ) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1643سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس کاردرمانی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس کاردرمانی  علوم پزشکی آبادان  ) آناتومی 1234 سوال  +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس کاردرمانی  علوم پزشکی آبادان  ) رشد و تکامل حرکتی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس کاردرمانی  علوم پزشکی آبادان  )روانشناسی عمومی1880 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF آناتومی

کتاب PDF رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

کتاب PDF روان شناسی عمومی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس کاردرمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس کاردرمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) آناتومی 1234 سوال  +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس کاردرمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) رشد و تکامل حرکتی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس کاردرمانی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)روانشناسی عمومی1880 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF آناتومی

کتاب PDF رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

کتاب PDF روان شناسی عمومی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شنوایی سنجی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شنوایی سنجی  علوم پزشکی آبادان  )اناتومی انسان 1234 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF آناتومی

کتاب PDF آموزش و پرورش افراد نا بینا و ناشنوا

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شنوایی سنجی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس شنوایی سنجی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)اناتومی انسان 1234 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF آناتومی

کتاب PDF آموزش و پرورش افراد نا بینا و ناشنوا


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بینایی سنجی  علوم پزشکی آبادان  )

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بینایی سنجی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت محیط  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت محیط  علوم پزشکی آبادان  ) شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب 1869 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت محیط  علوم پزشکی آبادان  )بررسی‌ آلودگی هوا :آلودگی هوا وسنجش آلاینده های هوا 1869 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت محیط  علوم پزشکی آبادان  )بهداشت عمومی 1657سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF آب و خاک

کتاب PDF آلودگی آب و خاک و هوا

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

 

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت محیط وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت محیط وزارت بهداشت (علوم پزشکی) شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب 1869 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت محیط وزارت بهداشت (علوم پزشکی)بررسی‌ آلودگی هوا :آلودگی هوا وسنجش آلاینده های هوا 1869 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت محیط وزارت بهداشت (علوم پزشکی)بهداشت عمومی 1657سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF آب و خاک

کتاب PDF آلودگی آب و خاک و هوا

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه  علوم پزشکی آبادان  ) اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه  علوم پزشکی آبادان  )مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت  1587سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه  علوم پزشکی آبادان  ) اقتصاد خرد یک 1367 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه  علوم پزشکی آبادان  ) اقتصاد کلان  1256سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی

کتاب PDF مالیه عمومی و بودجه ریزی

کتاب PDF اقتصاد خرد

کتاب PDF اقتصاد کلان

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه وزارت بهداشت (علوم پزشکی)مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت  1587سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اقتصاد خرد یک 1367 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اقتصاد کلان  1256سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی

کتاب PDF مالیه عمومی و بودجه ریزی

کتاب PDF اقتصاد خرد

کتاب PDF اقتصاد کلان


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس توسعه مدیریت  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس توسعه مدیریت  علوم پزشکی آبادان  ) مدیریت رفتار سازمانی  1857سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس توسعه مدیریت  علوم پزشکی آبادان  ) مدیریت تحول سازمانی1758 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس توسعه مدیریت  علوم پزشکی آبادان  ) تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی 1688 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس توسعه مدیریت  علوم پزشکی آبادان  )تحلیل سیستم ها 1877 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب PDF طراحی

کتاب PDF مدیریت تحول سازمانی

کتاب PDF تصمیم گیری و خط مشی گذاری بخش عمومی

کتاب PDF تحلیل سیستم ها

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس توسعه مدیریت وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس توسعه مدیریت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدیریت رفتار سازمانی  1857سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس توسعه مدیریت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدیریت تحول سازمانی1758 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس توسعه مدیریت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی 1688 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس توسعه مدیریت وزارت بهداشت (علوم پزشکی)تحلیل سیستم ها 1877 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب PDF طراحی

کتاب PDF مدیریت تحول سازمانی

کتاب PDF تصمیم گیری و خط مشی گذاری بخش عمومی

کتاب PDF تحلیل سیستم ها


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی بیوشیمی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی  علوم پزشکی آبادان  ) خون و فرآوردههای خونی 1867 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی  علوم پزشکی آبادان  )میکروبیولوژی مواد غذایی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی  علوم پزشکی آبادان  ) ایمونولوژی  1764سوال  +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی  علوم پزشکی آبادان  )ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1000 سوال+ پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF بیوشیمی

کتاب PDF میکروبیولوژی عمومی

کتاب PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی بیوشیمی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) خون و فرآوردههای خونی 1867 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)میکروبیولوژی مواد غذایی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) ایمونولوژی  1764سوال  +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1000 سوال+ پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF بیوشیمی

کتاب PDF میکروبیولوژی عمومی

کتاب PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

                         

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان پرتوشناسی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کاردان پرتوشناسی  علوم پزشکی آبادان  )اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1223سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پرتوشناسی  علوم پزشکی آبادان  )رادیو شیمی و کاربرد ان در شیمی تجزیه1222 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF فیزیک 2

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کاردان پرتوشناسی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کاردان پرتوشناسی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1223سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان پرتوشناسی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)رادیو شیمی و کاربرد ان در شیمی تجزیه1222 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF فیزیک 2


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اجرایی سلامت  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اجرایی سلامت  علوم پزشکی آبادان  )مدیریت رفتار سازمانی  1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اجرایی سلامت  علوم پزشکی آبادان  ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1236سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اجرایی سلامت  علوم پزشکی آبادان  ) مدیریت مالی و حساب داری پروژه  1567 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF اصول حسابداری 2

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اجرایی سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اجرایی سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی)مدیریت رفتار سازمانی  1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اجرایی سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1236سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اجرایی سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدیریت مالی و حساب داری پروژه  1567 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF اصول حسابداری 2


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار  علوم پزشکی آبادان  )  سخت افزار و کارگاه 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی شبکه های بی سیم 1756سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار  علوم پزشکی آبادان  ) سیستم های عامل 1456 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار  علوم پزشکی آبادان  )کامپیوتر زبان C++و mitlamو روباتیک سخت افزار و معماری کامپیوتر 1968 سوال+ پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF سخت افزار و کارگاه

کتاب PDF امنیت شبکه

کتاب PDF سیستم عامل

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  سخت افزار و کارگاه 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی شبکه های بی سیم 1756سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) سیستم های عامل 1456 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار وزارت بهداشت (علوم پزشکی)کامپیوتر زبان C++و mitlamو روباتیک سخت افزار و معماری کامپیوتر 1968 سوال+ پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF سخت افزار و کارگاه

کتاب PDF امنیت شبکه

کتاب PDF سیستم عامل


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت درمان  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت درمان  علوم پزشکی آبادان  )بهداشت و سلامت غذا 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت درمان  علوم پزشکی آبادان  )احتمال عوارض تستهای تشخیصی/ درمانها/ پروسیجرها 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت درمان  علوم پزشکی آبادان  ) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت درمان  علوم پزشکی آبادان  )بیماریهای کودکان  1768سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF بیماری های کودکان

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت درمان وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت درمان وزارت بهداشت (علوم پزشکی)بهداشت و سلامت غذا 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت درمان وزارت بهداشت (علوم پزشکی)احتمال عوارض تستهای تشخیصی/ درمانها/ پروسیجرها 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت درمان وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کاردان بهداشت درمان وزارت بهداشت (علوم پزشکی)بیماریهای کودکان  1768سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF بیماری های کودکان


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری  علوم پزشکی آبادان  ) تکنولوژی اموزشی1567 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری  علوم پزشکی آبادان  ) سیستم های چند رسانه ای 1756 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری  علوم پزشکی آبادان  ) کاربرد نرم افزاری رایانه ای در اموزش 1342 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری  علوم پزشکی آبادان  ) سیستم های دیجیتال یک 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی کامپیوترو برنامه نویسی رشته شیمی1236 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF تکنولوژی الگو

کتاب PDF بسته های نرم افزاری

کتاب PDF عکاسی و تصویر برداری دیجیتال

کتاب PDF برنامه نویسی کامپیوتر

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) تکنولوژی اموزشی1567 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) سیستم های چند رسانه ای 1756 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) کاربرد نرم افزاری رایانه ای در اموزش 1342 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) سیستم های دیجیتال یک 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی کامپیوترو برنامه نویسی رشته شیمی1236 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF تکنولوژی الگو

کتاب PDF بسته های نرم افزاری

کتاب PDF عکاسی و تصویر برداری دیجیتال

کتاب PDF برنامه نویسی کامپیوتر


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان  علوم پزشکی آبادان  ) اسیب شناسی اجتماعی1430 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان  علوم پزشکی آبادان  ) روش تحقیق 1657سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان  علوم پزشکی آبادان  )مبانی مدیریت دولتی یک 1256 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی روانشناسی ورزشی1856 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان  علوم پزشکی آبادان  ) مدیریت رفتار سازمانی 1445 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان  علوم پزشکی آبادان  ) اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی 1266سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF آسیب شناسی اجتماعی

کتاب PDF روش تحقیق

کتاب PDF اصول و مبانی مدیریت

کتاب PDF مبانی روانشناسی

کتاب PDFمدیریت رفتار سازمانی

کتاب PDF اصول روابط عمومی

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اسیب شناسی اجتماعی1430 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان وزارت بهداشت (علوم پزشکی) روش تحقیق 1657سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان وزارت بهداشت (علوم پزشکی)مبانی مدیریت دولتی یک 1256 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی روانشناسی ورزشی1856 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدیریت رفتار سازمانی 1445 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی 1266سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF آسیب شناسی اجتماعی

کتاب PDF روش تحقیق

کتاب PDF اصول و مبانی مدیریت

کتاب PDF مبانی روانشناسی

کتاب PDFمدیریت رفتار سازمانی

کتاب PDF اصول روابط عمومی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری  علوم پزشکی آبادان  ) اصول علم اقتصاددو 1215سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری  علوم پزشکی آبادان  ) مدیریت رفتار سازمانی  1256سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری  علوم پزشکی آبادان  ) مدیریت منابع انسانی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری  علوم پزشکی آبادان  ) مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت 1647سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی روانشناسی ورزشی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی جامعه شناسی 1889سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF مبانی علم اقتصاد

کتاب PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب PDF مالیه عمومی و بودجه ریزی

کتاب PDF مبانی روانشناسی

کتاب PDF مبانی جامعه شناسی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول علم اقتصاددو 1215سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدیریت رفتار سازمانی  1256سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مدیریت منابع انسانی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت 1647سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی روانشناسی ورزشی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور دفتری وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی جامعه شناسی 1889سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF مبانی علم اقتصاد

کتاب PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب PDF مالیه عمومی و بودجه ریزی

کتاب PDF مبانی روانشناسی

کتاب PDF مبانی جامعه شناسی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی و خبر  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی و خبر  علوم پزشکی آبادان  ) اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی و خبر  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی ارتباطات جمعی 1845 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی و خبر  علوم پزشکی آبادان  )مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1256سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی و خبر  علوم پزشکی آبادان  ) شیوه نگارش فارسی در مطبوعات 1896 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF اصول روابط عمومی

کتاب PDF مبانی ارتباطات جمعی

کتاب PDF مبانی سازمان و مدیریت

کتاب PDF آیین نگارش و ویراستاری

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی و خبر وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی و خبر وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی و خبر وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی ارتباطات جمعی 1845 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی و خبر وزارت بهداشت (علوم پزشکی)مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1256سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی و خبر وزارت بهداشت (علوم پزشکی) شیوه نگارش فارسی در مطبوعات 1896 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF اصول روابط عمومی

کتاب PDF مبانی ارتباطات جمعی

کتاب PDF مبانی سازمان و مدیریت

کتاب PDF آیین نگارش و ویراستاری


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  )زیست شناسی عمومی 1227 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها  علوم پزشکی آبادان  ) حشره شناسی و دفع افات 1657سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF میکروبیولوژی

کتاب PDF حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی)زیست شناسی عمومی 1227 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) حشره شناسی و دفع افات 1657سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF میکروبیولوژی

کتاب PDF حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

 

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی  علوم پزشکی آبادان  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی  علوم پزشکی آبادان  ) مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی  علوم پزشکی آبادان  ) اصول کار مرجع1150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی  علوم پزشکی آبادان  ) ذخیره و بازیابی اطلاعات  1535سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی  علوم پزشکی آبادان  ) مبانی و روش های اموزش سواد اطلاعات 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی  علوم پزشکی آبادان  ) اشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات1256 سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی کتاب خانه و کتابداری ، مبانی اطلاع رسانی

کتاب PDF روش تحقیق و مرجع شناسی در نسخ خطی

کتاب PDF ذخیره و بازیابی اطلاعات و داده ها

کتاب PDF سواد رسانه ای

کتاب PDF فناوری اطلاعات ارتباطات

 

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول کار مرجع1150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) ذخیره و بازیابی اطلاعات  1535سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) مبانی و روش های اموزش سواد اطلاعات 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات1256 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی کتاب خانه و کتابداری ، مبانی اطلاع رسانی

کتاب PDF روش تحقیق و مرجع شناسی در نسخ خطی

کتاب PDF ذخیره و بازیابی اطلاعات و داده ها

کتاب PDF سواد رسانه ای

کتاب PDF فناوری اطلاعات ارتباطات


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی