نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 (8رشته شغلی)

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حقوق:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حقوق مدنی 270 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حقوق تجارت420 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 ایین دادرسی مدنی360 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حقوق جزایی عمومی380 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حقوق جزای اختصاصی 390 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حقوق اداری 110 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حقوق اساسی 300 سوال+پاسخنامه

 

 

 

2- نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 مدیریت:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 مديريت استراتژيك 580 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 اقتصاد خرد 600 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 اقتصاد کلان  355 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 آمار و کاربرد آن درمديريت 400 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 رفتار سازماني 450  سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 منابع انساني 450 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 تئوريهاي مديريت 460 سوال با جواب

 

 

 

3- نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 مالی:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 اصول حسابداری سه 327 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حسابداری میانه یک 209 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حسابداری میانه دو 606 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 تئوری حسابداری  30 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 تئوری حسابرسی  335سوال  + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 قانون تجارت420 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 4-نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 مکانیک:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 درس استاتیک115 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 اجزای ماشین 500 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 ترمودینامیک  20 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 سیالات261 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 انتقال حرارت14 سوال + پاسخنامه

 

 

 

5- نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 روابط عمومی:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 اصول روابط عمومی 40 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 مبانی ارتباطات اجتماعی 90 سوال + پاسخنامه

   نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 مبانی سازمان و مدیریت 420 سوال+پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 آیین نگارش در روزنامه نگاري 40 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 روابط عمومی 120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

6- نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حسابداری:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98حسابداري مالي400 سوال +پاسخنامه  

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حسابداري دولتی1 298 سوال +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 حسابداري دولتی2  40 سوال +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 بودجه 300  سوال+ پاسخنامه  

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 قانون محاسبات عمومي100 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 قانون مناقصات 30 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 مدیریت مالی1  790 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 مدیریت مالی2  369 سوال +پاسخنامه

 

 

 

7- نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 صنایع:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 امار و احتمالات مهندسی  160 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات295 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 طرح ریزی واحد های صنعتی325 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 علم مواد120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

8- نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 دیپلم:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98  فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کنکاش نفت98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

شرکت کنکاش نفت در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین متخصصین صنعت نفت کشور و متقاضیان واجد شرایط، نیروی انسانی دارای شرایط احراز خود را پس از کسب موفقیت در مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی، با انعقاد قرارداد طبق قانون کار استخدام نماید.

داوطلبان در صورت دارا بودن شریط لازم می توانند از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ جهت ثبت نام به بخش دعوت به همکاری وب سایت کنکاش نفت مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستی بدون واریز هزینه ثبت نام نمایند.

ردیف عنوان سمت جنسیت مدرک تحصیلی رشته / گرایش حداقل میزان سابقه مرتبط (سال) محل خدمت سایر شرایط
1 مدیر بازرگانی مذکر لیسانس / فوق لیسانس مدیریت بازرگانی / اقتصاد و بازرگانی 15 تهران الف – تسلط کامل به اجرای فرآیندهای کاری و
ب – تسلط کامل به زبان انگلیسی
ج – آشنا به نرم افزار های بازرگانی
د – تسلط کامل به امور ترخیص
2 رئیس بازرگانی خارجی مذکر لیسانس / فوق لیسانس مدیریت بازرگانی / اقتصاد و بازرگانی 10 تهران الف – تسلط کامل به اجرای فرآیندهای کاری و
ب – تسلط کامل به زبان انگلیسی
ج – آشنا به نرم افزارهای بازرگانی
د – تسلط کامل به امور ترخیص
3  رئیس بازرگانی داخلی  مذکر  لیسانس / فوق لیسانس  مدیریت بازرگانی / اقتصاد و بازرگانی  10  تهران  الف – تسلط کامل به اجرای فرآیندهای کاری و
ب – تسلط کامل به زبان انگلیسی
ج – آشنا به نرم افزارهای بازرگانی
4  مشاور حقوقی  مذکر  فوق لیسانس/ دکتری  حقوق/ حقوق بین الملل/ حقوق تجارت  15  تهران  الف – تسلط کامل به قراردادهای داخلی و خارجی
ب – تسلط کامل به زبان انگلیسی
ج – آشنایی با قراردادهای نفتی
د -تسلط کامل به امور حقوقی و دعاوی
5  رئیس امور حقوقی و قراردادها  مذکر  فوق لیسانس/ دکتری  حقوق/ حقوق بین الملل/ حقوق تجارت  15  تهران  الف – تسلط کامل به قراردادهای داخلی و خارجی
ب – تسلط کامل به زبان انگلیسی
ج – آشنایی با قراردادهای نفتی
د -تسلط کامل به امور حقوقی و دعاوی
6  مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار  مذکر  لیسانس/ فوق لیسانس  مدیریت بازرگانی/ اقتصاد  15  تهران  الف – تسلط کامل به قراردادهای داخلی و خارجی
ب – تسلط کامل به زبان انگلیسی
ج – آشنایی با قراردادهای نفتی
7  مدیر امور مالی  مذکر  لیسانس/ فوق لیسانس  مدیریت مالی/ حسابداری  15  تهران
8  مدیر اداری و پشتیبانی  مذکر  لیسانس/ فوق لیسانس  مدیریت دولتی/ مدیریت منابع انسانی/ مدیریت صنعتی/ مدیریت بازرگانی  15  تهران
9  مدیر خدمات فنی  مذکر  لیسانس/ فوق لیسانس  مهندسی نفت/ مکانیک/ حفاری  15  تهران
 10  مدیر امور مهندسی  مذکر  لیسانس/ فوق لیسانس  مهندسی نفت/ مکانیک/ حفاری  15  تهران
 11  مدیر پروژه  مذکر  لیسانس/ فوق لیسانس  مهندسی نفت/ مکانیک/ حفاری  15  تهران/ اهواز
 12  رئیس روابط عمومی  مذکر  لیسانس/ فوق لیسانس  روابط عمومی  10  تهران/ اهواز
 13  رئیس حسابداری  مذکر  لیسانس/ فوق لیسانس  حسابداری  10  تهران
 14  کارشناس امور بازرگانی  مذکر  لیسانس/ فوق لیسانس  مدیریت بازرگانی/ مهندسی مکانیک  10  تهران
 15  رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه  مذکر  لیسانس/ فوق لیسانس  صنایع/ مکانیک  10  تهران
 16  کارشناس مناقصات  مذکر  لیسانس/ فوق لیسانس  صنایع/ مکانیک  8  تهران
17 کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه مذکر لیسانس/ فوق لیسانس  صنایع/ مکانیک 8 تهران
18 کارشناس حقوق و دستمزد مذکر لیسانس مدیریت 5 تهران
19 رئیس واحد سیمانکاری مذکر  –  – 9 اهواز
20 سوپروایزر واحد سیمانکاری مذکر 8 اهواز
21 کارشناس عملیات واحد سیمانکاری مذکر 5 اهواز
22 تکنسین عملیات واحد سیمانکاری مذکر 4 اهواز
23 کارگر فنی عملیات واحد سیمانکاری مذکر 3 اهواز
24 کارگر فنی عملیات واحد سیمانکاری مذکر 3 اهواز
25 تکنسین سیستم بانک واحد سیمانکاری مذکر اهواز
26 رئیس واحد لوله جداری مذکر 9 اهواز
27 سوپروایزر واحد لوله جداری مذکر 8 اهواز
28 کارشناس عملیاتی واحد لوله جداری مذکر 5 اهواز
29 تکنسین عملیاتی واحد لوله جداری مذکر 4 اهواز
30 کارگر فنی واحد لوله جداری مذکر 3 اهواز
31 رئیس واحد پسماند حفاری مذکر 9 اهواز
32 سوپروایزر واحد پسماند حفاری  – 8 اهواز
33 کارشناس عملیاتی واحد پسماند حفاری مذکر 5 اهواز
34 تکنسین عملیاتی واحد پسماند حفاری مذکر 4 اهواز
35 کارگر فنی/ کمک صنعتگر واحد پسماند حفاری مذکر 3 اهواز
36 رئیس واحد H2S مذکر 9 اهواز
37 سوپروایزر واحد H2S مذکر 8 اهواز
38 تکنسین واحد H2S مذکر 2 اهواز

مراحل ثبت نام :

– مراجعه به وب سایت شرکت کنکاش نفت بخش دعوت به همکاری

– دانلود و تکمیل فرم درخواست همکاری

– ارسال مدارک شناسایی و فرم درخواست همکاری از طریق فرم الکترونیک وب سایت یا ارسال به ایمیل recruitment@kankashnaft.com

azmonfaragir
28 فوریه 2020
164 بازدید