نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 (4رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 مكانیک:

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال +

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 برق:

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 کامپیوتر:

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 زبان انگلیسی تخصصی60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 زبان انگلیسی عمومی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 ساختمان های گسسته 235 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 ریاضی مهندسی 459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 امار و احتمالات مهندسی 440 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 محاسبات عددی 275 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98ساختمان داده ها 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 نظریه زبان ها و ماشین ها 270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 مدارهای منطقی260 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 معماری کامپیوتر 170 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 سیستم های عامل457 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 طراحی الگوریتم ها 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان98 شبکه های کامپیوتری 285 سوال + پاسخنامه

 

 

 

شرایط عمومی استخدام شرکت پالایش نفت اصفهان:
۱. تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۲. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳. متدین به دین مبین اسلام و یا یكی از ادیان رسمی كشور مصرح درقانون اساسی
۴. داشتن تندرستی و توانایی كامل جسمانی و روانشناختی و نداشتن كوررنگی به تائید طب كار بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان
۵. عدم تعهدخدمت در دستگاههای دولتی وغیردولتی
۶. داوطلبان نباید بصورت رسمی یاپیمانی دراستخدام واحدهای تابعه صنعت نفت باشند
۷. داشتن كارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا كارت معافیت دائم غیرپزشكی
۸. نداشتن سوءپیشینه كیفری به تائید مراجع ذیصلاح و عدم اشتهار به فساد اخلاقی واعتیاد به مواد مخدر

 

شرایط اختصاصی استخدام شرکت پالایش نفت اصفهان:
1. داشتن مدرك تحصیلی در رشته های مهندسی (شیمی ، مكانیك ، برق و كامپیوتر )
2. حداقل معدل برای داوطلبان 13 می باشد .
3. حداكثر سن داوطلبان 30 سال كه مدت زمان سربازی به آن اضافه می شود.
نحوه ثبت نام:
متقاضیان ثبت نام درآزمون جذب لازم است ازتاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱لغایت ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ مراجعه ونسبت به ثبت نام اقدام نمايند .

مدارک مورد نیاز:
1. تكمیل فرم الكترونیكی تقاضای ثبت نام (در سایت موجود می‌باشد.)
2. اسكن مدارك تحصیلی منطبق باشرایط آگهی جذب
3. اسكن صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات، اسكن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود) .
4. اسكن پشت و روی كارت ملی
5. اسكن پشت و روی كارت پایان خدمت نظام وظیفه یامعافیت دائم غیرپزشكی
6. اسكن عكس 4×3 جدید (با مشخصات ذكر شده در سایت ثبت نام)
7. اسكن كارت ایثارگری (درصورت وجود)
8. پرداخت الكترونیكی مبلغ یكصد وپنجاه (000ر150 ) هزار ریال بابت ثبت نام وشركت درآزمون كتبی ازطریق سامانه ثبت نام (لازم به ذكراست هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی عودت داده نخواهد شد) .

تاریخ آزمون و زمان توزیع کارت ورود به جلسه: تاریخ آزمون ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ می باشد .

متقاضیان جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون باید درتاريخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ با مراجعه به سايت نسبت به پرينت کارت ورود به آزمون اقدام نمايند.
مکان برگزاری آزمون دانشگاه اصفهان بوده ومحل دقیق آزمون برای هرفرد درکارت ورود به جلسه قيدخواهد شد .

azmonfaragir
29 فوریه 2020
245 بازدید