نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 (2رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 اپراتور:

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 نگهبان:

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت هاي تعميرات انتقال نيروی عدالت توسعه شمال98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

شركت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش) و شركت عدالت توسعه شمال در نظر دارند برای اجرای قراردادهای با شركت برق منطقه ای مازندران و گلستان در سال جاری نسبت به تامین نیروی حجمی خود در بخشهای اپراتور پست (تانش) و نگهبان (عدالت توسعه شمال) جمعا به تعداد 115 نفر مرد، از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) به شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرایند بكارگیری نمایند.
> شرایط عمومی

1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان
3- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
4- نداشتن سابقه محكومیت جزایی موثر
5- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه بكارگیری می شوند
6- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
8- عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شركت ها
9- احراز صلاحیت های عمومی و گزینش پس از قبولی در آزمون كتبی و مصاحبه توسط پیمانكار یا مشاور
> شرایط اختصاصی

داشتن شرایط سنی حداكثر سن :
27 سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 1370/10/21) برای تمامی متقاضیان نگهبانی
30 سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 1367/10/21) برای تمامی متقاضیان اپراتور پست های 63
32 سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 1365/10/21) برای تمامی متقاضیان كارشناس بهره برداری پست های 230 و 400
تبصره 1: برای متقاضیان رشته های شغلی در صورت داشتن خدمت نظام وظیفه به مدت فوق حداكثر 2 سال اضافه می گردد.

azmonfaragir
26 فوریه 2020
162 بازدید