نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر (5رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر مهندس مواد:

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر فیزیک حرارت 50سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر متالوژی فیزیکی 200 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر عملیات حراراتی و متالوگرافی 150 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر اصول ریخته گری 175 سوال با جواب

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شیمی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهرشیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهرشیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر مکانیک:

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهرمقاومت مصالح 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهرتحلیل سازه ها یک 46 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر تحلیل سازه ها دو 27 سوال + پاسخنامه

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهربرق

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ﺳﯿﮕﻨﺎل هاو ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎ 110 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس یک240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ﻣﺨﺎﺑﺮاتI37 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس دو220 سوال + پاسخنامه

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر تحلیل گر سیستم:

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر برنامه نویسی پیشرفته (++C)ت 150سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر مهندسی نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شبکه هاي کامپیوتري1 185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر شبکه هاي کامپیوتري2  285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهرشبکه هاي کامپیوتري3  365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر  امنیت شبکه170سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر پایگاه داده ها133 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر کلیات مبارزه با پولشویی590 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

azmonfaragir
23 ژانویه 2020
3276 بازدید