نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 (8رشته شغلی)

 1-نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 مكانیک:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال +

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه

 

 

 

2- نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 برق:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

3- نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 معدن:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 اکتشاف معدن(ژئوفیزیک60 سوال + پاسخنامه)

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 اکتشاف معدن(ژئوشیمی150 سوال + پاسخ نامه)

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 استخراج معدن(چالزنی  و انفجار 150 سوال با جواب)

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 استخراج معدن(استخراج روباز 150 سوال با جواب)

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 استخراج معدن(زیرزمینی 150 سوال با جواب)

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 فراوری مواد معدنی60 سوال + پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 سنگ شناسی130 سوال + پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 زمین شناسی اقتصادی91 سوال + پاسخ نامه

 

 

 

 

4- نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 عمران:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 مقاومت مصالح وتحليل سازه ها 160 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 مكانيك خاك و پيسازي 124 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 سازه هاي فولادي و بتوني-250 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 تعمير و نگهداري ابنيه فني 250 سوال با جواب

 

 

 

 

 5-نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 مواد:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 فیزیک حرارت 50سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 متالوژی فیزیکی 200 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 عملیات حراراتی و متالوگرافی 150 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 اصول ریخته گری 175 سوال با جواب

 

 

 

6- نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

 

7- نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 نقشه برداری:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري 167 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ40 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت240 سوال +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 متره و برآورد 180سوال +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ266 سوال + پاسخنامه

 

 

 

8- نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 زمین شناسی:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 پترولوژی162 سوال + پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 رسوب شناسی و سنگ رسوبی90 سوال + پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 دیرینه شناسی و فسیل125 سوال + پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 زمین ساخت265سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 زمین شناسی ایران328 سوال + پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم220 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه98 اطلاعات عمومی درباره نجوم192 سوال + پاسخنامه

 

 

 

شركت مس مزرعه (سهامی خاص) در نظر دارد از بين واجدین شرايط مرد بومي از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و روانشناختی و گزینش به صورت قراردادی برای معدن و کارخانه آهک اهر دعوت به همکاری نماید. افراديكه متقاضي شركت در آزمون مي باشند پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به ثبت نام در شغل مورد نظر با توجه به شرایط ذکر شده از تاریخ 1397/10/29 لغايت 1397/11/13 از طریق مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف (سایت کاراسا) مراجعه و اقدام نمايند.

لازم به ذکر است محل خدمت افراد پذیرفته شده، معدن و کارخانه آهک و سایر حوزه های فعالیت شرکت می باشد.

جدول (1): مقاطع، رشته‌ها و گرايش‌هاي تحصيلي مورد نياز

الف- مدرک ديپلم
رديف رشته گرايش تعداد(نفر) توضيحات
1 دیپلم کلیه گرایش ها 5
2 دیپلم فنی 4
ب- مدرک فوق ديپلم
رديف رشته گرايش تعداد(نفر) توضيحات
1 مکانیک کلیه گرایش ها 2
2 برق کلیه گرایش ها 4
ج- ليسانس
رديف رشته گرايش تعداد(نفر) توضيحات
1 مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها 3
2 مهندسی برق الکترونیک- مخابرات 1
3 مهندسی برق قدرت 2
4 مهندسی برق کنترل 1
5 مهندسی معدن اکتشاف 1
6 مهندسی معدن فرآوری 1
7 مهندسی معدن استخراج 1
8 کارشناس فرآوری مهندسی شیمی 1
9 مهندسی عمران کلیه گرایش ها 1
10 مهندسی مواد کلیه گرایش ها 1
11 کارشناس شیمی کلیه گرایش ها 1
12 کارشناس نقشه برداری کلیه گرایش ها 1
13 کارشناس زمین شناسی کلیه گرایش ها 1
جمع کل 31 نفر

> شرايط شركت در آزمون

1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
2- تديّن به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرّح در قانون اساسي
3- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم
4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي، نداشتن سابقة محكوميت و سوء پيشينة كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد (با تأييد مراجع ذي‌صلاح)
5- عدم اشتغال به تحصيل در مقطع مورد نياز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به هنگام ثبت نام
6- عدم اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شركتها و کليه نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن
7- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني به تأييد امور ايمني و بهداشت مجتمع مس آذربایجان
8- داشتن حداقل معدل كل تحصيلي 12 براي متقاضيان فوق ديپلم و به بالا
9- حداکثر سن قابل قبول ( تا تاریخ 1397/11/13) بدون احتساب مدت خدمت سربازی برای داوطلبین دیپلم 26سال، فوق دیپلم 28 سال و لیسانس 30 سال می باشد.

10- مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد. (داوطلبینی که خدمت سربازی گذرانده اند، 2 سال به شرط سنی شان افزوده میگردد).

تبصره 1: به ازاي هر سال سابقه کار كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد، 1 سال به شرط سني فوق افزوده خواهد شد که ميزان آن از 5 سال تجاوز نخواهد کرد. ( در هر صورت حداکثر سن داوطلب با احتساب خدمت سربازی و سابقه کار معتبر برای دیپلـــم 31 سال، فوق دیپلم 33 سال و لیسانس 35 سال می باشد. )

تبصره 2: حداكثر سن ایثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان و فرزندان آزادگان، شهدا و مفقودالاثر) مطابق قوانین زیر خواهد بود:

*جانبازان ،آزادگان ، فرزندان و همسران شهدا ، فرزندان و همسران جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگانی که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند

*افراد خانواده معظم شهدا(شامل پدر ، برادر ) تا میزان 5 سال.

*رزمندگان کمتر از 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.

11- متقاضیان از لحاظ بومی بودن صرفا میبایست دارای شرایط ذیل باشند:

الف: متقاضیان مقطع تحصیلی دیپلم صرفا بومی شهرستان اهر

ب: متقاضیان مقطع تحصیلی فوق دیپلم صرفا بومی شهرستان های اهر، هریس و ورزقان

ج: متقاضیان مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر بومی استان آذربایجان شرقی

توضیح: بومی به فردی اطلاق می گردد که دارای حداقل یکی از شرایط ذیل باشند:

– محل تولد يا محل صدور شناسنامه فرد، يكي از توابع شهرستان مربوطه مندرج در بندهای الف، ب و ج باشد .

– حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) فرد متقاضي در يكي از توابع شهرستان مربوطه مندرج در بندهای الف، ب و ج باشد.

توضيحات مهم :
1- شرکت مس مزرعه هیچگونه تعهدی در قبال اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت.
2-پذیرفته شدگان درهر مقطع تحصیلی در مشاغل همان مقطع بکار گیری خواهند شد و بعد از استخدام،ارائه مدارک تحصیلی بالاتر قابل قبول نمی باشد.

3- به اطلاعات ناقص و خلاف واقع ارائه شده بهنگام ثبت نام نهايي ترتيب اثر داده نخواهد شد و چنانچه افراد مذكور در هر يك از مراحل قبول شوند از ادامه بكارگيري ذیربط جلوگيري بعمل خواهد آمد. لذا شايسته است در تكميل و ارسال اطلاعات و مدارک درخواستي دقت لازم را بعمل آوريد.

> نحوه ثبت نام و مهلت آن

داوطلبان پس از مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن حداكثر تا پايان روز 1397/11/13فرصت خواهند داشت به ترتيب ذيل براي شركت در آزمون ثبت نام نمايند. (مهلت مذکور قابل تغيير نخواهد بود)
1- واريز مبلغ 600،000ريال (ششصد هزار ريال) به صورت الكترونيكي و بانکی از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي دانشگاه صنعتي شريف به عنوان حق ثبت نام.
توجه: وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
2- داوطلب میبایست موارد زیر را اسکن و فایل مربوطه را در هنگام ثبت نام به همراه داشته باشد:

توجه: حجم عكس نبايد بيشتر از 40 كيلوبايت و سایر موارد اسكن شده نیز نبايد بيشتر از 100 كيلوبايت باشد

– عكس داوطلب ( سایز4×3)
– گواهي فراغت از تحصیل
– كارت ملي
– كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم

– مدارک بومی بودن

– مدارک سابقه کار مورد نیاز که به تائید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد.

توضیح: داوطلبینی که حائز شرایط ذیل میباشند، لازم است مدارک مربوط را اسکن و در هنگام ثبت نام ارائه نمایند:

1- فرزندکارکنان شاغل شرکت
2- فرزند بازنشسته شرکت
3- فرزند از كار افتاده کلی ناشي از كار( شرکت)
4- فرزند از كار افتاده کلی غير ناشي از كار(شرکت)
5- فرزند پرسنل فوت شده در زمان اشتغال در شرکت

* توجه: منظور از شرکت، شرکت ملی صنایع مس ایران میباشد.
اولويت هاي اجتماعي:
1- آزادگان بالاي 5 سال اسارت
2- فرزند آزاده
3- فرزند شهيد
4- فرزند مفقودالاثر
5- جانباز
6- فرزند جانباز (به همراه ذکر درصد جانبازی درگواهی(

*سهميه موارد مذكور ( به استثناء فرزندان شهدا و مفقودین الاثر) تنها به يكي از فرزندان تعلق خواهد گرفت به شرط آنكه در سالهاي قبل هيچ يك از اعضاي خانواده از سهيمه استفاده نكرده باشد.

سایر توضیحات:
– ثبت مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرمت موجود به طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروري مي‌باشد.
– داوطلبان بايد يك هفته پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده و با ورود كد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهايي خود مطلع شوند و نسبت به چاپ تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نمایند.

توجه:
– لازم است داوطلبان گرامي در مرحله ثبت نام اينترنتي در تكميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به ‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتايج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدارك خواسته شده و كپي آنها را به همراه داشته باشند. بديهي است در هريك از مراحل آزمون، مصاحبه، اعلام نتايج، گزينش و حتي پس از بکارگيري چنانچه مغايرتي بين اطلاعات وارد شده و مندرجات اصل مدارك مشاهده شود، ضمن ممانعت از ادامه كار، اقدام قانوني لازم صورت خواهد پذيرفت.
– هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يك مقطع، رشته و گرايش را دارد.

> دريافت كارت آزمون

1- دريافت كارت از طريق سايت کاراسا طبق كد رهگيري ارائه شده، امكان‌پذير است.

2- محل و زمان دقيق آزمون همزمان با دريافت كارت در سايت قابل مشاهده است.

> نحوه برگزاري آزمون

1- آزمون بصورت چهارگزينه‌اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ‌هاي نادرست برگزار مي‌گردد.

2- آزمون مقطع ديپلم شامل 100 سؤال در زمينة معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، هوش و زبان انگليسي میباشد.

3- آزمون مقاطع فوق ديپلم و بالاترشامل50 سؤال عمومي و 50 سؤال تخصصي مي باشد. سؤالات عمومي شامل معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي و زبان انگليسي و فن آوری اطلاعات و سؤالات تخصصي شامل دروس تحصيلي تخصصي رشته دانشگاهی مورد نظر خواهد بود.
تبصره: اقليت‌هاي مذهبي از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف مي‌باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع مي‌شود.

> اعلام نتايج آزمون

نتايج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاري مصاحبه متعاقباً از طريق سايت کاراسا اعلام خواهد شد.
داوطلبان در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن 66560465 -66530043- 021 تماس حاصل نمايند.

azmonfaragir
11 فوریه 2020
166 بازدید