نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 (9رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 برق:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

 

2- نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

 

3- نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 مكانیک:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال +

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

4- نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 کامپیوتر:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 برنامه سازی کامپیوتر 394 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 بسته های نرم افزاری و کارگاه 200 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 شبکه های کامپیوتری 285 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 سخت افزار و کارگاه   650 سوال

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 سیستم عامل457 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

5- نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 صنایع:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 امار و احتمالات مهندسی  160 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات295 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 طرح ریزی واحد های صنعتی325 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 علم مواد120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

6- نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 مدیریت:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 مديريت استراتژيك 580 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 اقتصاد خرد 600 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 اقتصاد کلان 355 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 آمار و کاربرد آن درمديريت 400 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 رفتار سازماني  450  سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 منابع انساني 450 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 تئوريهاي مديريت 460 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 تئوريهاي مديريت  460 سوال با جواب

 

 

 

7- نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 حقوق:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 حقوق مدنی 270 سوال+ پاسخنامه   

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 حقوق تجارت420 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ایین دادرسی مدنی360 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 حقوق جزایی عمومی380 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 حقوق جزای اختصاصی 390 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 حقوق اداری 110 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 حقوق اساسی 300 سوال +پاسخنامه 

 

 

 

 

 8-نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 حسابدار:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 حسابداري مالي400 سوال +پاسخنامه  

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 حسابداري دولتی1 298 سوال +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 حسابداري دولتی2  40 سوال +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 بودجه 300  سوال+ پاسخنامه  

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 قانون محاسبات عمومي100 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 قانون مناقصات 30 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 مدیریت مالی1  790 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 مدیریت مالی2  369 سوال +پاسخنامه

 

 

 

9- نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 دیپلم:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98  فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 زبان و ادبیات فارسی >>1364عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد غدیر نی‌ ریز98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

شركت فولاد غدیر نی­ ریز (سهامی خاص) به منظور تامين سرمايه انساني مورد نياز خود از ميان واجدين شرايط در مقاطع تحصيلي دیپلم، فوق ديپلم و لیسانس از طريق برگزاري مصاحبه تخصصي ، عمومی و مصاحبه روان شناختی اقدام به جذب نيرو ( روزكار /نوبت­ كار) مي­نمايد.

متقاضیان محترم حداکثر تا تاریخ 98/5/13 جهت ثبت نام از طریق لینک مندرج در پایان صفحه اقدام و پس از تکمیل فرم های مربوطه؛ کد رهگیری دریافت نمایند.

جدول عناوین شغلی
ردیف عنوان شغلی تعداد جنسیت مقطع تحصیلی مدرک تحصیلی
1 کارشناس برق 1 مرد لیسانس و بالاتر برق(کلیه گرایش ها)
2 کارشناس آب 1 مرد لیسانس و بالاتر مهندسی شیمی/ مکانیک
3 کارشناس فناوری اطلاعات 1 مرد / زن لیسانس و بالاتر کامپیوتر (کلیه گرایش ها)/ برق (گرایش مخابرات)
4 کارشناس انبار( دریافت کالا) 1 مرد لیسانس و بالاتر برق/مکانیک/ صنایع
5 کارشناس صنایع 3 مرد / زن لیسانس و بالاتر مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)/ مدیریت صنعتی
6 کارشناس اداری 4 مرد / زن لیسانس و بالاتر مدیریت دولتی/مدیریت صنعتی/ مدیریت منابع انسانی
7 کارشناس بازرگانی 4 مرد/ زن لیسانس و بالاتر مدیریت بازرگانی/ حقوق
8 کارشناس حسابداری 4 مرد / زن لیسانس و بالاتر حسابداری/ حسابرسی
9 تکنسین تولید 1 مرد فوق دیپلم فنی
10 اپراتور تولید 1 مرد دیپلم فنی
11 متصدی انبار* 3 مرد دیپلم فنی/ ریاضی فیزیک

*دارندگان گواهینامه رانندگی با لیفتراک در اولویت می باشند.

> شرایط عمومی

1. تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران
2. نداشتن سوء پيشينه كيفری كه موجب محروميت از حقوق اجتماعی شده باشد .
3. عدم اعتياد به مواد مخدر به تأييد مراجع ذيصلاح
4. داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومی دائمی يا معافيت (متقاضیان دارای کارت معافیت پزشکی ؛ در صورت تائید طب کار اجازه اشتغال به کار خواهند داشت.)

> شرایط اختصاصی

1. داشتن شرايط و مدرک تحصيلي مطابق با مفاد مندرج در اين آگهی
2. دارا بودن حداقل معدل كل 13 برای کلیه داوطلبين
3. حداکثر سن 24 سال برای متقاضیان دیپلم ؛ 26 سال برای متقاضیان فوق دیپلم و حداکثر 30 سال برای لیسانس و بالاتر، تا پایان مهلت ثبت نام
تسهيلات سني
*تبصره 1- مدت خدمت نظام وظيفه انجام شده به حداكثر سن اضافه مي شود.
*تبصره 2- متقاضيانی كه در شركت های پيمانکاری طرح فولاد نی ریز و شرکت فولاد غدیر نی ریز سابقه دارند به ازاء هر سال سابقه به شرط پرداخت حق بيمه از یک سال و تا سقف 5 سال به حداكثر شرط سنی اعلام شده اضافه می شود. اين دسته از داوطلبين می بايست گواهی تأييد سابقه فعاليت در شركت های پيمانکار را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده و به همراه ساير مدارک در روز مصاحبه تخصصی به همراه داشته باشند.
4. متقاضيان مشاغل تکنسین ، اپراتور و متصدی می بایست بومي شهرستان نی ریز باشند.
5. متقاضيان مشاغل کارشناسی می بایست بومی استان فارس باشند.
*تبصره- متقاضی بومی به افرادی اطلاق می شود كه دارای حداقل يکی از شرايط زير باشد:
الف: محل تولد يا صدور شناسنامه داوطلب شهرستان نی ریز یا استان فارس باشد .
ب: حداقل دو مقطع تحصيلی از مقاطع تحصيلی (ابتدايی، راهنمايی ، دبيرستان و دانشگاه) داوطلب در شهرستان نی ریز یا استان فارس سپری شده باشد.
ج: پرداخت حداقل 5 سال حق بیمه در شهرستان نی ریز یا استان فارس توسط داوطلب یا والدین وی در 5 سال گذشته.
6. محل خدمت کلیه پذیرفته شدگان در شرکت فولاد غدیر نی ریز واقع در استان فارس کیلومتر 50 جاده نی ریز – سیرجان خواهد بود.

> مدارک مورد نیاز

درخواست استخدام تکمیل شده بر اساس فرمت مندرج در آگهی استخدام
اسکن آخرين مدرک تحصيلي منطبق با شرايط آگهي استخدام
اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات، اسکن صفحه توضيحات نيز ضميمه شود.)
اسکن پشت و روي كارت ملی
اسکن عکس 4*3 جدید
اسکن پشت و روي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت
اسکن گواهینامه دوره های آموزشی
سوابق بیمه تامین اجتماعی
*تذکر: لازم به ذکر است كه تاريخ صدور مدرک تحصيلي و كارت پايان خدمت يا معافيت ميبايست قبل از تاريخ اتمام مهلت ثبت نام در مصاحبه باشد.

> توضیحات

افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و قبولی در مصاحبه از اولویت جذب برخوردار خواهند بود.
از میان رزومه های وارده به تشخیص سازمان براساس روند مصوب و مشخص تا سه برابر ظرفیت در هر ردیف شغلی، افراد به مصاحبه دعوت می شوند.
با توجه به اينکه پذيرش افراد فقط در مقاطع تحصيلي اعلام شده مي­باشد، لذا پذيرفته ­شدگان نهايي مي­بايست صرفاً با شرايط و مدارک تحصيلي پذيرفته شده به كار در شركت فولاد غدیر نی ­ریز مشغول شوند و هرگونه درخواست شخصي مبني بر تغيير رسته استخدامي و رده شغلي مرتبط با ارتقاء تحصيلي فرد پس از جذب از نظر شركت مردود بوده و در اين خصوص تعهد محضري مبني بر عدم درخواست ارتقا و یا تغییر شغل اخذ خواهد شد.
در بدو استخدام از كليه پذيرفته­ شدگان تعهد محضري خدمت در شغل­هاي تعيين شده توسط شركت اخذ مي­ شود و در صورت انصراف، كليه هزينه­ هاي انجام شده تا مرحله مزبور محاسبه و دريافت خواهد شد.
شرکت در مراحل استخدام و دعوت به مصاحبه به معنای تایید و استخدام نبوده و این شرکت براساس قوانین، آئین نامه ها، روند جذب و استخدام و مصالح و منافع سازمانی نسبت به جذب افراد اقدام می نماید و هرگونه اعتراض در این خصوص پذیرفته نمی باشد.
استخدام پذیرفته شدگان منوط به دریافت تایید طب کار می باشد .

قابل توجه متقاضیان محترم
امکان ثبت نام فقط در یک عنوان شغلی برای متقاضیان فراهم می باشد.
در طی مراحل ثبت نام برای برگشت به مرحله قبل ، منحصرا از دکمه ی مرحله قبلی استفاده نمایید و از کلیک بر روی دکمه Back مرورگر خودداری شود.
پس از دریافت کد رهگیری ، امکان ویرایش اطلاعات ثبت نام وجود ندارد؛ لذا در ثبت اطلاعات دقت نمایید.

azmonfaragir
12 فوریه 2020
138 بازدید