نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران

1-نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران برق:

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران مكانیک:

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال +

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران متالوژی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران فیزیک حرارت 50سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران متالوژی فیزیکی 200 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران عملیات حراراتی و متالوگرافی 150 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران اصول ریخته گری 175 سوال با جواب

 

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران دیپلم:

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران  فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد آلیاژی ایران هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

azmonfaragir
28 فوریه 2020
2745 بازدید