نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 (17رشته شغلی)

1- نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اقتصاد:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اقتصاد خرد1 355سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اقتصاد خرد2 580 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اقتصاد کلان1  161 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اقتصاد کلان2 355 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اقتصاد ایران 660  سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اقتصاد اسلامی190 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اقتصاد بین الملل470 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 توسعه و برنامه ریزي اقتصادي400 سوال + پاسخنامه

 

 

 

2- نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 برق:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

 

3- نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 حسابدار:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 حسابداري مالي400 سوال +پاسخنامه  

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 حسابداري دولتی1 298 سوال +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 حسابداري دولتی2  40 سوال +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 بودجه 300  سوال+ پاسخنامه  

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 قانون محاسبات عمومي100 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 قانون مناقصات 30 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مدیریت مالی1  790 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مدیریت مالی2  369 سوال +پاسخنامه

 

 

 

 

 4-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 حقوق:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 حقوق مدنی 270 سوال+ پاسخنامه   

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 حقوق تجارت420 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98ایین دادرسی مدنی360 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98حقوق جزایی عمومی380 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98حقوق جزای اختصاصی 390 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ایین دادرسی کیفری300 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98حقوق اداری 110 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 حقوق اساسی 300 سوال +پاسخنامه 

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 روابط عمومی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اصول روابط عمومی 40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مبانی ارتباطات اجتماعی 90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مبانی سازمان و مدیریت 420 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 آیین نگارش در روزنامه نگاري 40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 روابط عمومی 120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 علوم و ارتباطات اجتماعی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ 889 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 روش ﺗﺤﻘﯿﻖ 75سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ یک210 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ دو380 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺣﻮزهﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شیمی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 صنایع:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 امار و احتمالات مهندسی  160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات295 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 طرح ریزی واحد های صنعتی325 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98علم مواد120 سوال + پاسخنامه

 

 

9-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 عمران:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مقاومت مصالح وتحليل سازه ها 160 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مكانيك خاك و پيسازي 124 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98سازه هاي فولادي و بتوني-250 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 تعمير و نگهداري ابنيه فني 250 سوال با جواب

 

 

 

10-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 کارشناسی اسناد پزشکی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 کد گذاری داده ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ﻓﻨّﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 آﻣﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ 60سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ  

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

11-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98کامپیوتر:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 برنامه سازی کامپیوتر 394 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 بسته های نرم افزاری و کارگاه 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 شبکه های کامپیوتری 285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 سخت افزار و کارگاه   650 سوال

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 سیستم عامل457 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

12-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 متالوژی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 فیزیک حرارت 50سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 متالوژی فیزیکی 200 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98عملیات حراراتی و متالوگرافی 150 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اصول ریخته گری 175 سوال با جواب

 

 

13-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 معدن:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اکتشاف معدن(ژئوفیزیک60 سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98اکتشاف معدن(ژئوشیمی150 سوال + پاسخ نامه)

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 استخراج معدن(چالزنی  و انفجار 150 سوال با جواب)

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 استخراج معدن(استخراج روباز 150 سوال با جواب)

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 استخراج معدن(زیرزمینی 150 سوال با جواب)

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 فراوری مواد معدنی60 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 سنگ شناسی130 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98زمین شناسی اقتصادی91 سوال + پاسخ نامه

 

 

14-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مکانیک:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 استاتیک115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اجزای ماشین 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ترمودینامیک  20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 سیالات261 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98انتقال حرارت14 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

15-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 نقشه کشی صنعتی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري 167 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت240 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98متره و برآورد 180سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ266 سوال + پاسخنامه

 

 

 

16-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 صنایع:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 امار و احتمالات مهندسی  160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات295 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 طرح ریزی واحد های صنعتی325 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 علم مواد120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

17-نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 ریاضی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98  رياضيات عمومي 510  سوال بهمراه پاسخ 

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 معادلات ديفرانسيل 420 سوال بهمراه پاسخ 

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مباني آناليز 210  سوال بهمراه پاسخ 

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 مباني آناليز عددي  300 سوال بهمراه پاسخ 

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 آناليز حقيقي 1 – 100  سوال بهمراه پاسخ 

نمونه سوالات استخدامی شرکت سنگ آهن گهر زمین98 تحقيق در عمليات پيشرفته 280   سوال بهمراه پاسخ 

 

 

 

شرکت سنگ آهن گهر زمین سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود و شرکت های تابعه از بین داوطلبان مرد و زن در مقطع تحصیلی دیپلم، لیسانس و بالاتر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی بصورت قراردادی اقدام به جذب نیرو نماید.

افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ 1397/11/23 تا 1397/12/04 به آدرس اینترنتی شرکت گهر زمین سیرجان مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جدول رشته های مورد نیاز
ردیف مقطع تحصیلی رشته / گرایش جنسیت توضیحات
1 دیپلم دیپلم برق مرد
2 کلیه گرایش ها دارای مهارت تعمیرات تجهیزات مکانیکی، مونتاژکاری، تاسیسات مرد
3 کلیه گرایش ها دارای مهارت جوشکاری مرد
4 کلیه گرایش ها (خدمات عمومی و نظافت صنعتی) مرد
5 کارشناس اقتصاد – کلیه گرایش ها مرد / زن
6 برق – کلیه گرایش ها مرد 3 سال سابقه کار
7 برق – کلیه گرایش ها مرد / زن
8 برق – کلیه گرایش ها مرد 5 سال سابقه کار
9 تربیت بدنی – کلیه گرایش ها مرد / زن افرادی که دارای احکام قهرمانی استانی (در سه سال اخیر)، مدرک مربی گری و مدرک داوری صادره از سوی فدراسیون، مدارک و مستندات انتخابی عضویت در تیم های ملی باشند در الویت جذب قرار دارند.
10 حسابداری مرد
11 حقوق – کلیه گرایش ها مرد / زن
12 روابط عمومی مرد / زن
13 علوم و ارتباطات اجتماعی مرد / زن
14 شیمی – کلیه گرایش ها مرد / زن
15 مهندسی شیمی – کلیه گرایش ها مرد / زن
16 صنایع – کلیه گرایش ها مرد 3 سال سابقه کار
17 صنایع – کلیه گرایش ها مرد 6 سال سابقه کار
18 عمران – کلیه گرایش ها مرد
19 عمران – کلیه گرایش ها مرد / زن
20 کارشناسی اسناد پزشکی مرد دارای تسلط کامل به اسناد پزشکی
21 کامپیوتر – کلیه گرایش ها مرد / زن
22 کتابداری – کلیه گرایش ها مرد
23 کشاورزی – کلیه گرایش ها مرد
24 متالوژی – کلیه گرایش ها مرد / زن
25 مدیریت بازرگانی مرد / زن
26 معدن – کلیه گرایش ها مرد / زن
27 مکانیک – کلیه گرایش ها مرد 5 سال سابقه کار
28 مکانیک – کلیه گرایش ها مرد 3 سال سابقه کار
29 مکانیک گرایش ساخت و تولید مرد 3 سال سابقه کار
30 مکانیک – کلیه گرایش ها مرد / زن
31 نقشه کشی صنعتی مرد
32 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – گرایش صنایع شیمیایی معدنی مرد
33 آمار – ریاضی مرد
34 برق – ابزار دقیق مرد
35 صنایع – کلیه گرایش ها مرد 3 سال سابقه کار
36 صنایع – کلیه گرایش ها مرد
37 صنایع – بهینه سازی سیستم ها مرد
38 عمران – سازه مرد
39 متالوژی – کلیه گرایش ها مرد
40 مدیریت بازرگانی مرد / زن
41 معدن – استخراج مرد دارای تخصص طراحی و برنامه ریزی، مکانیک سنگ
42 معدن اکتشاف مرد
43 مکانیک – جامدات مرد
44 مکانیک سیالات مرد
45 معدن – فرآوری مواد معدنی مرد

> شرایط عمومی

1-1- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

1-2- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

1-3- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

1-4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. (با تایید مراجع ذیصلاح)

1-5-عدم تعهد به اشتغال در دستگاه ها، موسسات و شرکت ها و کلیه نهادها و ارگان ها به هر شکل ممکن

1-6- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی با تایید واحد طب کار شرکت سنگ آهن گهر زمین سیرجان

1-7- عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، روانگردان و … (با تایید مراجع ذیصلاح)

1-8- داوطلبان مقطع دیپلم میبایست الزاما بومی شهرستان سیرجان باشند.

1-9- داروطلبان مقطع لیسانس و بالاتر میبایست الزاما بومی استان کرمان باشند.

> شرایط سنی

2-1- حداکثر سن مجاز برای داوطلبان شرکت کننده مطابق جدول زیر می باشد.

جدول شرایط سنی
الف ب ج د هـ
ردیف مدرک تحصیلی / عنوان شغلی رشته تحصیلی / گرایش سن مجاز بدون لحاظ کردن سابقه بیمه حداکثر سن مجاز با سابقه بیمه و خدمت سربازی
1 دیپلم ردیف های 1 الی 5 جدول رشته های مورد تقاضا 33 سال
متولدین 1364/01/01 و بعد از آن
40 سال
2 کارشناس ردیف های 6 الی 33 جدول رشته های مورد تقاضا 37 سال
متولدین 1360/01/01 و بعد از آن
44 سال
3 کارشناس ارشد ردیف های 34 الی 48 جدول رشته های مورد تقاضا 37 سال
متولدین 1360/01/01 و بعد از آن
44 سال

2-2- مدت زمان خدمت سربازی به سن مجاز داوطلبان اضافه خواهد شد.

3-2- به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، یک سال و حداکثر 5 سال به سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.

4-2- شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش می باید:

1-4-2- داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل بصورت داوطلب خدمت نمودند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین در صورت مجروحیت مدت بستری شدن و یا استراحت پزشکی آنان به حداکثر سن اضافه می شود.

2-4-2- داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضد انقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارات و حضور در جبهه به حداکثر سن اضافه می شود.

3-4-2- افراد خانواده شهدا و جاویدالاثر ها (همسر و فرزندان)، جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان به میزان 5 سال به سن اضافه می شود.

5-2- در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن مجاز داوطلبان نبایستی از سن مشخص شده طبق ستون (هـ) جدول شرایط سنی تجاوز نماید.

2-6- جهت افرادی که در پروژه های شرکت سنگ آهن گهر زمین سیرجان سابقه دارند، با ارائه نامه از مدیریت منابع انسانی آن شرکت، شرط محدودیت سنی لحاظ نمی گردد.

> شرایط معدل

1-3- داوطلبان مقطع دیپلم معاف از شرط معدل می باشند و داشتن حداقل معدل 13 برای داوطلبان لیسانس و بالاتر الزامی است.

4- شرایط مدرک تحصیلی

1-4- مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در آزمون قابل قبول است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاه ها و مراکز عالی موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.

2-4- دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل، ریز نمرات (در خصوص مدارک تحصیلی که فاقد معدل می باشد) و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد. (گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد قبول نخواهد بود).

3-4- تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه های آزاد اسلامی از سوی دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی آن دانشگاه و فارغ التحصیلان خارج از کشور از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری، الزامی است.

4-4- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با درج پذیرش از طریق آزمون سراسری و با ذکر معدل کل صادر گردیده باشد.

تذکر: داوطلبانی که تاریخ فراغت از خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم و تاریخ اخذ مدرک تحصیلی آنان بعد از تاریخ 97/12/03 باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

4-5- افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر حق شرکت در مقاطع تحصیلی پایین تر را ندارند، افراد بند 2-6 با ارائه مستندات اعلام شده معاف از این شرط می باشند.

> الویت ها

1-5- اختصاص 10% کل پذیرفته شدگان (در صورت نیاز به جذب) به افراد درجه یک خانواده معزز شاهد و جانبازان بالای 25% مشروط بر این که حداقل 60% میانگین نمره تعداد نفرات مورد نیاز را کسب کرده باشد.

2-5- بومی شهرستان سیرجان / استان کرمان به افرادی گفته می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف) بومی هستم

در صورتی که شهرستان محل تولد یا شهرستان محل صدور شناسنامه شما شهرستان سیرجان / استان کرمان باشد.

ب: فرزند افراد نظامی یا کارمند رسمی و پیمانی دولت هستم و به تبعیت ولی محل تولد یا صدور شناسنامه شهرستانی غیر از شهرستان سیرجان یا استانی غیر از استان کرمان است.

درصورتی که به تبعیت از پدر یا مادر کارمند رسمی و پیمانی دولت یا نظامی خود در شهرستانی غیر از شهرستان سیرجان یا استانی غیر از استان کرمان متولد شده اید، باید مدارک اشتغال و مدارک بومی بودن پدر یا مادر خود (صفحه اول شناسنامه و کارت ملی) را ارسال نمائید.

ج: غیر بومی دارای سوابق تحصیلی در شهرستان سیرجان یا استانی غیر از استان کرمان می باشم

در صورتی که دارای حداقل دو مقطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) بصورت متوالی یا متناوب در شهرستان سیرجان یا استانی غیر از استان کرمان باشید، باید مدارک تحصیلی مرتبط را پس از تایید سازمان آموزش و پرورش شهرستان سیرجان یا استانی غیر از استان کرمان ارسال نمایید.

د: غیر بومی ساکن به تبعیت همسر هستم

در صورتی که به تبعیت از همسر خود در شهرستان سیرجان یا استانی غیر از استان کرمان ساکن شده اید، باید مدارک بومی بودن همسر خود (صفحه اول شناسنامه و کارت ملی) را ارسال نمایید.

هـ: همسر یا فرزند افراد نظامی یا کارمند رسمی و پیمانی دولت هستم و به تبعیت وی ساکن شده ام

در صورتی که به تبعیت از پدر، مادر یا همسر کارمند رسمی و پیمانی دولت یا نظامی خود در شهرستان سیرجان یا استانی غیر از استان کرمان ساکن شده اید، باید مدارک استخدامی و اشتغال پدر، مادر یا همسر خود را ارسال نمایید.

متقاضیان می بایست هر یک از مدارک مربوط به بومی بودن را در زمان ثبت نام ضمیمه نمایند.

5-3- در شرایط مساوی الویت با افرادی است که بومی شهرستان سیرجان و دارای سابقه کار بالاتری هستند.

> نحوه ثبت نام و مهلت آن

داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز 1397/12/04 فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل ثبت نام نمایند. (مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود)

1-6- مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن

6-2- واریز مبلغ ششصد هزار ریال (600000 ريال) از طریق سایت اعلام شده جهت ثبت نام

(توجه وجه واریزی به هیچ عنوان قابل برگشت نخواهد بود لذا در صورتیکه شرایط فراخوان را دارا می باشید ثبت نام کنید)

3-6- داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند.

(حجم عکس 3*4 نباید بیشتر از 50 کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از 250 کیلوبایت باشد)

1) عکس داوطلب 3*4

2) گواهی تحصیلی

3) کارت ملی

4) صفحه اول و دوم شناسنامه

5) کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

6) مدارک ایثارگری موضوع بند 4-2

7) مدارک بومی بودن موضوع بند 5-2

8) گواهی سابقه بیمه که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد

azmonfaragir
11 فوریه 2020
125 بازدید