نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 (2رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 كارگر برقكار:

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98  مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 مأمور لوازم اندازه گيری عادی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 زبان و ادبیات فارسی >>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98  اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت برق ­رسانی فدک شهرکرد98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

شركت برق رسانی فدک شهركرد به منظور تكميل نيروی انسانی خود به تعداد 4 نفر جهت مشاغل مامور لوازم اندازه گيری عادی و فن ورز عمليات و اتفاقات شبكه از بين داوطلبين مرد واجد شرایط، پس از برگزاری آزمون كتبی و مصاحبه علمی، نيرو می پذيرد.

> نكات مهم

١ -كليه مراحل ثبت نام، دريافت كارت ورود به جلسه و مشاهده نتايج فقط از طريق سامانه آزمون مجتمع آموزشی پژوهشی اصفهان قابل انجام خواهد بود.
٢ -تنها پس از واريز اينترنتي هزينه آزمون و مشاهده پيغام پايان مراحل، ثبت نام قطعي تلقي ميگردد و در غير اين صورت كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد و امكان شركت در آزمون وجود ندارد.
٣ -پس از اين آزمون، سه برابر ظرفيت مورد نياز اعلام خواهد شد و انتخاب نهايي با انجام مصاحبه تخصصي حضوري و بررسي صلاحيت عمومي انجام مي شود.

> شرايط عمومی

١ -داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
٢ -دارا بودن كارت پايان خدمت سربازي و يا معافيت قانوني دائم غير پزشكي
٣ -عدم اعتياد به مواد مخدر و الكل و دخانيات
٤ -نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
٥ -داشتن سلامت كامل جسماني و رواني
٦ -اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
٧ -احراز صلاحيت عمومي به تاييد گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه

> شرايط اختصاصی

1- داشتن شرايط سنی به شرح زير:
• حداكثر سن 27 سال برای مقطع كاردانی (متولدين بعد از تاريخ 1371/07/30)
• حداكثر سن 26 سال برای مقطع ديپلم (متولدين بعد از تاريخ 1372/07/30)
موارد ذيل به شرط تأييديه معتبر از مراجع ذيصلاح به حداكثر سن افزوده می شود:

1) مدت انجام خدمت سربازی حداكثر به مدت 24 ماه.
2) در صورت دارا بودن سوابق كاری معتبر و مرتبط حداكثر 24 ماه به سن داوطلبان اضافه ميگردد كه می بايستی ليست معتبر سوابق كاری مورد تاييد سازمان تامين اجتماعی باشد.
– لازم به ذكر است تاريخ صدور گواهی فراغت از تحصيل داوطلبان، كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و تأييديه های مربوطه، بايستی قبل از تاريخ ثبت نام و تكميل فرم مربوطه صادر شده باشد. هر يک از داوطلبان كه به هنگام ثبت نام، اطلاعات نادرست و جعلی ارائه نموده يا واقعيتی را كتمان نموده باشد و به سبب اين اطلاعات پذيرفته شوند، هر زمانی كه غير واقعی بودن اطلاعات مشخص شود، قبولی ايشان ملغی بوده و اقدامات لازم طبق قوانين و مقررات به عمل مي آيد.
2- بومی بودن در شهرستان مورد تقاضا الزامی ميباشد. شرايط بومی بودن به شرح ذيل تعيين ميگردد:
با توجه به اينكه ملاک انتخاب قبول شدگان از بين افراد بومی هر شهرستان ميباشد بنابراين براساس نيازمندی هر شهرستان تنها از بين افراد بومی شهرستان اعلامی قبول شدگان انتخاب ميشوند و چنانچه افرادی به غير از افراد بومی شهرستان اعلامی در آزمون كتبی شركت نمايد و قبول شود در هر مرحله قبولی ايشان ملغی خواهد شد «فرد بومی كسی است كه حداقل 3 سال سابقه سكونت در شهرستان انتخابی را دارا باشد و الزاماً در حال حاضر ساكن شهرستان های انتخابی باشد»
3- همه داوطلبان بايستی الزاما” قبل از شروع به كار دارای گواهی نامه رانندگی خودروهای سبک باشند.
4- يک نفر انتخابی فن ورز عمليات و اتفاقات شبكه شهرستان كيار بايستی الزاما” دارای گواهی نامه رانندگی پايه دوم جهت رانندگی با نيسان بالابر نيز باشد.
5- داوطلبانی كه در آزمون كتبی و مصاحبه پذيرفته شده اند، می بايستی دوره های آموزشی موردنياز را مطابق جدول شماره 2 با هزينه خود بگذرانند، به طوری كه پس از انجام مراحل مصاحبه و گزينش، قبل از شروع به كار نسبت به ارائه دوره های مذكور اقدام نمايند. در غير اين صورت، مجوز كار به آنها داده نمی شود.
6- قبولی در آزمون كتبی به منزله استخدام قطعی نبوده، بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه، تست عملی، گزينش، معاينات پزشكی و عدم سوء پيشينه و نيازمندی می باشد.
7- صرفاً داوطلبانی ميتوانند در اين آزمون ثبت نام كنند كه در زمان برگزاری آزمون دارای مدارک ذيل باشند:
• دارا بودن مدرک لازم در مقطع و رشته تحصيلی مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شده.
• كارت ملی
• كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومی يا معافيت دائم
• مدارک دال بر بومی بودن
• مدارک دال بر جبران كثرت سن
8- تعداد نيروهای مورد نياز و مواد آزمون به شرح زير می باشد:

جدول شماره 1

ردیف عنوان شغل مقطع تعداد شهرستان مورد نیاز مواد آزمون
1 فن ورز عمليات و اتفاقات شبکه فوق ديپلم برق
كليه گرايش ها
2 بومی شهرستان كيار 1 نفر
بومی شهرستان بروجن 1 نفر
سوالات تخصصی:
«مدارهای الكتريکی، – ماشين های الکتریکی (مبانی ماشين های AC و  DC و ترانسفورماتورها)، – اصول سيستم های قدرت، – سيستم های توزيع انرژی الكتريكی، – تجهيزات روشنايی و محاسبات»
سوالات عمومی:
«فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL) – رياضی و آمار مقدماتی – زبان و ادبيات فارسی – زبان انگليسی عمومی – اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و قانون اساسی – هوش و استعداد»
2 مأمور لوازم اندازه گيری عادی ديپلم كليه رشته ها 2 بومی شهرستان كوهرنگ 1 نفر
بومی شهرستان اردل 1 نفر
فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL) – ریاضی و آمار مقدماتی – زبان و ادبيات فارسی – زبان انگليسی عمومی – اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و قانون اساسی – هوش و استعداد

تبصره: برای مشاغل ذكر شده مدرک تحصيلی بالاتر قابل قبول نمی باشد. در صورتی كه داوطلبی با مدرک تحصيلی رشته غير مرتبط و يا پايين تر از مقاطع تحصيلی اعلام شده آگهی در آزمون شركت نمايد، از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله، ممانعت به عمل خواهد آمد.

1- نمره كل دروس عمومی و دروس اختصاصی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و ضرايب دروس برای هر درس سؤالات عمومی و اختصاصی ضريب 1 خواهد بود.
2- داوطلبانی كه حدّ نصاب لازم در هر شغل را كسب ننموده اند، در رديف معرفی شدگان برای انجام مراحل مصاحبه قرار نخواهند گرفت و ملاک تعيين داوطلب جهت انجام مصاحبه و مراحل بعدی، به دست آوردن بالاترين نمرات اول تا سوم آزمون كتبی منوط به كسب كردن حد نصاب نمره قبولی می باشد.
3- دواطلبانی كه «دوره های مورد نياز» و «مهارت های شغلی» ذكر شده در جدول شماره 2 را ندارند با شرايط يكسان در آزمون تعيين سطح ميتوانند شركت نمايند و دوره ها و مهارت های مذكور هيچ گونه تاثيری در نمره كتبی داوطلب ندارند و اين داوطلبان در صورت قبولی در آزمون كتبی و مصاحبه می بايستی دوره های لازم مذكور در جدول شماره 2 را با هزينه خود طی نموده و مدارک آن را قبل از شروع به كار ارائه نمايند.

جدول 2: نيازمندی های شغلی

ردیف شرح شغل سابقه کار «بعد از آزمون کتبی و مصاحبه» مهارت (بعد از آزمون کتبی و مصاحبه و قبل از شروع به کار) توانمندی ها دوره های آموزشی موردنياز ضروری قبل از شروع به كار «بعد از قبولی در آزمون كتبی و مصاحبه»
1 مامور لوازم اندازه گیری عادی طی نمودن دوره های آموزشی مورد نياز بعد از جذب شناخت انواع لوازم اندازه گيری و تابلو كنتور و مهارت برقراری ارتباط مؤثر برخورداری از سلامت كامل جسمی و روحی شايستگی رعايت ايمنی در شبكه های توزيع برق 50 ساعت – مامور قرائت كنتور برق 80 ساعت
2 فن ورز عمليات و اتفاقات شبكه طی دوره های آموزشی پيش نياز و گذراندن حداقل 3 ماه دوره كارآموزی پس از جذب شناخت تجهيزات – توانايی تشخيص عيوب – توانايی استفاده از اطلاعات روز تجهيزات و نصب آن – توانايی نوشتاری و تهيه گزارش برخورداری از سلامت كامل جسمی و روحی، تناسب قد و وزن (حداقل 170 سانتی متر)، بالا بودن قدرت بينايی (عدم استفاده از عينک) و شنوايی، توانايی كار در ارتفاع و عدم ترس از ارتفاع فن ورز شبكه هوايی برق 139 ساعت شايستگی رعايت ايمنی در شبكه های توزيع برق 50 ساعت. سر كابل و مفصل 66 ساعت – استانداردهای شبكه های توزيع برق 30 ساعت

9- ثبت نام در سامانه آزمون مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان و پرداخت اينترنتی هزينه ثبت نام به مبلغ 600000 (ششصد هزار) ريال، از طريق سامانه فوق انجام می پذيرد.

> زمان بندی

– ثبت نام در سامانه آزمون از روز شنبه مورخ 98/08/11 تا پايان روز چهارشنبه مورخ 98/08/22 انجام می پذيرد.
– دريافت كارت شركت در آزمون از طريق سامانه در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 98/08/27 و 98/08/28 انجام می پذيرد.
– تاريخ برگزاری آزمون: راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 98/08/30 می باشد.
– آدرس محل برگزاری آزمون در كارت شركت در آزمون اعلام می گردد.

azmonfaragir
1 فوریه 2020
185 بازدید