نمونه سوالات استخدامی شرکت ایمن تاج شمال98

نمونه سوالات استخدامی شرکت ایمن تاج شمال98 ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت ایمن تاج شمال98 ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت ایمن تاج شمال98 زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت ایمن تاج شمال98 معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت ایمن تاج شمال98 زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت ایمن تاج شمال98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت ایمن تاج شمال98 هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

شرکت ایمن تاج شمال، درنظر دارد جهت تأمين نيروي انسانی مورد نياز مرکز آموزشی درمانی بوعلی ساری در رشته شغلی متصدی خدمات عمومی به تعداد 92 نفر افراد واجد شرایط را به صورت شرکتی (خرید خدمات یا حجمی) از میان داوطلبانی که براساس آخرین تقسیمات کشوری بومی شهرستان ساری بوده از طریق برگزاری آزمون کتبی ومصاحبه وطی مراحل گزینش به شرح ذیل بکارگیری نماید.

azmonfaragir
27 فوریه 2020
208 بازدید