نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 (7رشته شغلی)

1نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 مهندسی شیمی:

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

2نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 مهندسی مکانیک:

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 استاتیک115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 اجزای ماشین 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98  ترمودینامیک  20 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 سیالات261 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 انتقال حرارت14 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

3نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 مهندسی برق:

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

 

 

4نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 مهندسی متالوژی:

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 فیزیک حرارت 50سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 متالوژی فیزیکی 200 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 عملیات حراراتی و متالوگرافی 150 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 اصول ریخته گری 175 سوال با جواب

 

 

 

5نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 مهندسی صنایع:

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 امار و احتمالات مهندسی  160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات295 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 طرح ریزی واحد های صنعتی325 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 علم مواد120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

6نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 مهندسی ایمنی:

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شناسايي عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شناسايي عوامل شيميايي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 نمونه برداري از آلاينده هاي محيطي  

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 تجزيه نمونه ها 

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 سم شناسي شغلي 150 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 بيماريهاي ناشي از كار 

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 ايمني در محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 مديريت ريسك 

 

 

 

 

7نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 کامپیوتر:

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 برنامه سازی کامپیوتر 394 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 بسته های نرم افزاری و کارگاه 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 شبکه های کامپیوتری 285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 سخت افزار و کارگاه   650 سوال

نمونه سوالات استخدامی شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس98 سیستم عامل457 سوال + پاسخنامه

 

 

 

شركت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد بمنظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي مختلف عملياتي و ستادي تعداد 100 نفر از داوطلبان مرد واجد شرايط از افراد بومی استان هرمزگان را در رشته‌‌ها و گرايشهاي مندرج در جدول ذیل از طريق برگزاري آزمون‌كتبي، مصاحبه فني/ تخصصي، انجام معاينات طب صنعتي و گزينش برابر مقررات به صورت قرارداد مدت معین طبق ضوابط قانون كار (بيمه تأمين اجتماعي) دعوت به همكاري نمايد.

 

جدول مقاطع و رشته هاي تحصيلي مورد نياز

رشته تحصيلي

مقطع

گرايش

تعداد

مهندسي شيمي

کارشناسی و بالاتر

تمامی گرایشها

12

شیمی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

شیمی آلی-شیمی تجزیه

3

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد و بالاتر

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

2

مهندسي مكانيك

کارشناسی و بالاتر

تمامی گرایشها

7

مهندسی برق

کاردانی

الکترونیک، مخابرات، ICT

2

کارشناسی و بالاتر

تمامی گرایشها

24

کارشناسی ارشد و بالاتر

کنترل، الکترونیک، ابزار دقیق

14

کارشناسی ارشد و بالاتر

مخابرات، ICT

1

مهندسي مواد و متالورژی

کارشناسی و بالاتر

تمامی گرایشها

4

مهندسي صنايع

کارشناسی ارشد و بالاتر

تمامی گرایشها

3

کارشناسی ارشد و بالاتر

بهینه‌سازی سیستم ها

2

مهندسی کامپیوتر

کاردانی

نرم افزار

1

کاردانی

سخت افزار

1

کارشناسی و بالاتر

تمامی گرایشها

6

کارشناسی ارشد و بالاتر

نرم افزار

1

کارشناسی ارشد و بالاتر

شبکه های کامپیوتری

3

کارشناسی ارشد و بالاتر

رایانش امن، امنیت اطلاعات

2

صنایع شیمیایی

کاردانی

2

مهندسی ایمنی

کارشناسی و بالاتر

6

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

2

علوم و مهندسی محیط زیست

کارشناسی و بالاتر

2

 

شرايط عمومي استخدام
1- تابعيت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
2- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور (مصرح در قانون اساسي)
3- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم از خدمت (غير پزشكي) به صورت كامپيوتري
4- عدم سوء پيشينه كيفري
5- عدم تعهد و اشتغال به کار به صورت پیمانی، آزمایشی و رسمی در سازمان ها و مؤسسات دولتی و مراکز وابسته به آن و همچنین به صورت قراردادی کار مدت موقت
6-داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني به تأیید واحد طب صنعتی معتمد شرکت نفت ستاره خلیج فارس و عدم اعتياد به مواد مخدر و روان‌گردان
7- آمادگي انجام وظيفه در محل شرکت پالايشگاه ميعانات‌گازي بندرعباس
تذکر مهم: این آگهی استخدام مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان می‌باشد
تبصره:  بومی استان هرمزگان به کسی اطلاق می شود که دارای یکی از شرایط ذیل باشد:
1-  محل تولد یا محل صدور شناسنامه داوطلب استان هرمزگان باشد
2- حداقل یکی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را در استان هرمزگان طی کرده باشد.
3- حداقل 3 سال منتهی به تاریخ 96/11/1 ساکن استان هرمزگان باشد.

 

شرايط اختصاصي استخدام
الف- حداكثر سن متقاضيان براي دارندگان مدرك کاردانی 26 سال (متولدین 1370/11/01 به بعد) كارشناسي 30 سال (متولدین 13966/11/01 به بعد) و كارشناسي ارشد 32 سال (متولدین 1364/11/01 به بعد) و دکترا 34 سال (متولدین 1362/11/01 به بعد) مي‌باشد.
تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه‌هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
1- مدت سابقه كار معتبر و مرتبط با مدرك تحصيلي و شغل مورد نظر با تأييد كميته جذب حداكثر به ميزان 3 سال (در صورت قبولي در آزمون كتبي ارائه گواهي سابقه كار معتبر و پرداخت حق بيمه ايام مذكور الزامي است).
2- مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداكثر سقف سني افزوده مي‌شود.
تذكر 1: داوطلبان تنها مي توانند در صورت داشتن شرايط لازم از يكي از تبصره‌هاي فوق‌الذكر استفاده نمايند.
تذكر 2: در هر حال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن براي داوطلبان در مقطع کاردانی نباید بیشتر از 29 سال، کارشناسی بیستر از 33 سال، کارشناسی ارشد بیشتتر از 35 سال و دکتری بیشتر از 37 سال تمام باشد.
مهلت ثبت نام
ثبت نام واجدین شرایط منحصراً از تاریخ 96/11/8 لغایت 96/11/19 با مراجعه به سایت دانشگاه هرمزگان انجام می‌پذیرد. ضمناً کلیه اطلاع‌رسانی‌های آتی از طریق همین سایت صورت خواهد گرفت.
مراحل انجام ثبت نام بصورت زیر است
۱- مراجعه به سایت دانشگاه هرمزگان
2- تکمیل فرم درخواست الکترونیکی در سایت مذکور
3- ارسال اسکن یک قطعه عکس پرسنلی ۴*۳ با حجم کمتر از ۴۰ کیلو بایت از طریق سایت
4- ارسال اسکن کارت ملی با حجم کمتر از ۴۰ کیلو بایت از طریق سایت
5- واریز مبلغ 450000 ریال ( چهل و پنج هزار تومان ) بعنوان حق ثبت نام بصورت پرداخت بانکی به حساب شماره 2177555406002 بانک ملی بنام دانشگاه هرمزگان. ضمناً در موقع ثبت نام باید اسكن فيش واريزي نیز ارسال گردد (حجم فایل نباید بيشتر از ۴۰ كيلوبايت باشد)
تذکر بسیار مهم: نام و نام خانوادگی پرداخت کننده فیش واریزی باید با نام و نام خانوادگی متقاضی شرکت در آزمون یکی باشد.
تذکر۱: ثبت نام نهایی منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت کد رهگیری از سیستم می‌باشد. پس از تائید نهایی اطلاعات قابل تغییر نبوده و امکان ثبت نام مجدد نیز وجود ندارد، لذا در تکمیل فرم درخواست در سامانه اینترنتی مذکور دقت لازم معمول گردد.
تذکر۲: لازم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام و انتخاب فقط یک رشته شغلی را دارد. ضمناً ثبت‌نام به صورت ناقص یا به نحو غیر از ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی مذکور مورد قبول نبوده و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون:
کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از روز سه شنبه مورخ 96/12/8 لغایت 96/12/10 از طریق سایت ثبت نام قابل دریافت خواهد بود.
تاریخ برگزاری آزمون
تاریخ برگزاری آزمون در روز جمعه مورخ 96/12/11 در شهر بندرعباس می باشد. محل و زمان دقیق برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.
نحوه برگزاری آزمون:
آزمون عمومی و تخصصی بصورت چهار گزینه ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می گردد. مواد آزمون‌های عمومی و اختصاصی در سایت ثبت نام ذکر شده است.

 

اعلام نتایج آزمون:
نتایج آزمون کتبی از طریق سایت دانشگاه هرمزگان اعلام می‌گردد.
مراحل جذب
· از داوطلباني كه در آزمون كتبي حدنصاب لازم را احراز نموده باشند به ترتيب اولويت و تقدم امتياز جهت انجام مصاحبه فني و تخصصي دعوت به عمل خواهد آمد.
· پس از طي مراحل گزينش و معاينات طب صنعتي، پذيرفته شدگان نهايي جهت شركت در دوره‌هاي آموزشي علمي و عملي معرفي خواهند شد كه در صورت موفقيت‌ در دوره‌هاي مذكور در اين مرحله اقدام لازم به منظور استخدام آنان توسط شركت نفت ستاره خليج فارس صورت خواهد پذيرفت. بدين­ترتيب قبل از مراحل پيش گفته همچنين پيش از طي نمودن موفقيت­آميز دوره ­هاي آموزشي، شركت هيچ­گونه تعهدي منجمله استخدام در قبال داوطلبان نخواهد داشت.
نكات قابل توجه
1- افرادي كه موفق به سپري‌نمودن آزمون و مصاحبه فني و گزينش و آزمايش‌هاي طب‌صنعتي مي‌شوند بايستي قبل از آغاز دوره‌هاي آموزشي تعهدات و تضامين لازمي كه از سوي شركت تعيين مي‌گردد را به شركت ارائه دهند.
2- منتخبيني كه در طول يا پس از طي دوره‌هاي آموزشي از عقد قرارداد استخدامي و آغاز كار خودداري نمايند كليه هزينه‌هاي مربوط به مراحل مورد اشاره، به تشخيص شركت از محل تضامين آنان برداشته خواهد شد.
3- تشخيص شركت در رد يا پذيرش داوطلبان در هر يك از مراحل اشاره شده و نهايتاً استخدام نافذ و قاطع بوده و داوطلبان حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي‌نمايند.
4- با توجه به اینکه مدارك متقاضیان، پس از قبولی در آزمون کتبی و در زمان انجام مصاحبه تخصصی بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که این مدارک (بویژه مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی، سابقه اشتغال بکار برای محاسبه حداکثر سن) مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی باشد، هیچگونه حقی و امتیازي براي متقاضی ایجاد نمی‌شود و داوطلب از سایر فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارند.
5- مسئوليت مندرجات ثبت شده در فرم ثبت‌نام اينترنتي به عهده داوطلب مي‌باشد. چنانچه در هر يك از مراحل ثبت نام، آزمون و حتي در صورت پذيرش در آزمون و اشتغال به كار مشخص گردد كه داوطلب در هر مرحله با مدارك جعلي و يا با ذكر مشخصات غير واقعي اقدام به ثبت نام و شركت در آزمون نموده است موضوع استخدام داوطلب منتفي و برابر مقررات با وي رفتار مي‏گردد.
6- مدارك داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم آنان بعد از تاریخ 15/12/1396 باشد به هيچ عنوان مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.
7- وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي‌گردد.
8- در صورت قبولي در آزمون كتبي، ارائه اصل و كپي مدارك الزامي است.
9- شركت نفت ستاره خليج فارس هيچگونه تعهدي در قبال تأمین مسکن و اسکان پذیرفته شدگان در آزمون نخواهد داشت..
10- سرویس ایاب و ذهاب منحصرا از داخل شهر بندرعباس تا محل شرکت و بلعکس مهیا خواهد بود.
داوطلبان مي‌توانند درصورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر درخصوص شركت نفت ستاره خليج فارس به سايت شركت و براي اطلاعات مرتبط به آزمون به سايت ثبت نام مراجعه و يا در ساعات اداري منحصراً با شماره تلفن 33753363-076 (دانشگاه هرمزگان) تماس حاصل نمايند.

 

azmonfaragir
28 ژانویه 2020
232 بازدید