نمونه سوالات استخدامی سراسری نیروی انتظامی 98

نمونه سوالات استخدامی سراسری نیروی انتظامی 98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سراسری نیروی انتظامی 98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سراسری نیروی انتظامی 98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سراسری نیروی انتظامی 98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سراسری نیروی انتظامی 98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سراسری نیروی انتظامی 98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سراسری نیروی انتظامی 98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

azmonfaragir
29 ژانویه 2020
170 بازدید