نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 (11رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 علوم آموزشی:

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 مدیریت و برنامه ریزی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 روش تحقیق60 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 امار 360 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 اصول مدیریت 240 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 نیاز سنجی و ارزشیابی اموزش 360 سوال + پاسخنامه

 

 

2- نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 میراث فرهنگی:

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 مبانی و نظریه های فرهنگی180 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 مدیریت سازمان های فرهنگی210 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98  مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی30 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 انسجام ملی و تنوع فرهنگی120 سوال + پاسخنامه

 

 

3- نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 علوم اجتماعی و انسانی:

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 مبانی جامعه شناسی889 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 روش تحقیق 60 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 نظریه های جامعه شناسی 380 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی 150 سوال + پاسخنامه

 

 

 

4- نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 ارتباطات و اطلاعات:

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ 889 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 روش ﺗﺤﻘﯿﻖ 75سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ یک210 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ دو380 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺣﻮزهﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ150 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

5- نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 روابط بین الملل:

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 اصول روابط بین الملل1 210 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98اصول روابط بین الملل2 210 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98حقوق بین الملل عمومی1 50 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حقوق بین الملل عمومی2 270 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 مطالعات منطقه اي330 سوال + پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم350 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 زبان تخصصی295 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 6-نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 اقتصاد:

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 اقتصاد خرد و كلان  580 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 اقتصاد کلان  360 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 اقتصاد پول و بانكداري 600  سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 آمار و اقتصادسنجي   500 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 تجارت الكترونيكي   500  سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98  اقتصاد اسلامي  200 سوال با جواب

 

 

 

 

7- نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حقوق:

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حقوق مدنی 270 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98حقوق تجارت420 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98ایین دادرسی مدنی360 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حقوق جزایی عمومی380 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حقوق جزای اختصاصی 390 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حقوق اداری 110 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حقوق اساسی 300 سوال+پاسخنامه

 

 

 

 

8- نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حقوق بین الملل

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حقوق بین الملل عمومی50 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 سازمان های بین المللی 470 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98حقوق مدنی (عقودو تعهدات) قسمت الف 

 

 

 

 9-نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حسابداری:

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حسابداري مالي400 سوال +پاسخنامه  

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حسابداري دولتی1 298 سوال +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 حسابداري دولتی2  40 سوال +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 بودجه 300  سوال+ پاسخنامه  

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 قانون محاسبات عمومي100 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 قانون مناقصات 30 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 مدیریت مالی1  790 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 مدیریت مالی2  369 سوال +پاسخنامه

 

 

 

 

10- نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 فناوری اطلاعات:

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 طراحی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

 

11- نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 کامپیوتر:

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 برنامه سازی کامپیوتر 394 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 بسته های نرم افزاری و کارگاه 200 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 شبکه های کامپیوتری 285 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 سخت افزار و کارگاه   650 سوال

 نمونه سوالات استخدامی سازمان یونسکو98 سیستم عامل457 سوال + پاسخنامه

 

 

 

یونسکو به‌منظور بهبود تنوع جغرافیایی و ترویج عدالت جنسیتی کارکنان خود، به دنبال استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های جوانان خلاق و نخبه در رشته‌های مختلف علمی است.
به گزارش ایسنا، بر اساس دستورالعمل یونسکو، کمیسیون‌های ملی باید حداکثر 15 نفر را از بین کسانی که در یکی از رشته‌های علوم آموزشی، سیاست عمومی، علوم طبیعی، علوم پایه، میراث فرهنگی، علوم اجتماعی و انسانی، ارتباطات و اطلاعات، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، اقتصاد، توسعه و همکاری‌های بین‌المللی، حقوق عمومی و بین‌الملل، مدیریت کسب و کار، دارایی، حسابداری، علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، مدرک دانشگاهی و تخصص دارند و حداکثر سن آن‌ها 32 سال است و در زبان انگلیسی و یا فرانسه دانش عالی دارند، انتخاب و به یونسکو معرفی کنند.
طبق اعلام یونسکو علاوه بر موارد ذکر شده ارزش‌هایی چون صداقت، حرفه‌ای بودن، احترام به تنوع و تعهد به دستورالعمل‌های یونسکو نیز از معیارهای مهم انتخاب افراد است.
افراد برگزیده به‌شکل قراردادی، به‌عنوان کارکنان یونسکو در مقر اصلی و یا دفاتر منطقه‌ای مشغول به کار خواهند شد. برگزیدگان این فرصت را دارند که در 12 ماه نخست خدمت از تجربیات و راهنمایی‌های یک مربی کارآزموده، استفاده کنند.
علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر تا پایان 9 تیر 97 (ژوئن 2018 )، مدارک خود را که شامل رزومه (در فرمت pdf)، مدرکی که نشان‌دهنده تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه باشد (اسکن شده در فرمت jpg یا pdf، با حداکثر حجم 400 kb) و تصویر آخرین مدرک تحصیلی خود را (اسکن شده در فرمت jpg یا pdf، با حداکثر حجم 400 kb) از طریق آدرس ایمیل unesco@irunesco.org به کمیسیون ملی یونسکو ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22269161-021 تماس بگیرند.

azmonfaragir
28 فوریه 2020
255 بازدید