نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 (9 رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 پرستار:

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98  روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 مادران و نوزادان 100 سوال

+پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 مامایی:

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بارداری و زایمان ۱ تا  ۴ بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بیماریهای زنان و ناباروری بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 ۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی بهداشت مادر و کودک بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 ۱۲۰نمونه سوالات استخدامی نوزادان بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 ۶۰ نمونه سوالات استخدامی جنین شناسی بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

 

 

3-نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 داروساز:

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 داروشناسي 240 سوال + پاسخنامه  

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 سم شناسی 150 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 فارماسيوتيكس 

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 فارماكوگنوزي 85 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 دارودرماني بيماري ها

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 آزمایشگاه:

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 ویروس 270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 انگل180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 قارچ 170 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 مواد غذایی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 دارو240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدام‌ی سازمان تامین اجتماعی98 فراورده های بیولوژیکی152 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 ایمنی و کلینیکال پاتالوژی 204 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 نمونه برداری و مدیریت آزمایشگاه120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 منشی بخش:

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 اصطلاحات و کلیات پزشکی 60سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 مديريت اطلاعات بهداشتي 180سوال +پاسخنامه  

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 فنّاوري اطلاعات و كامپيوتر  453 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 كدگذاري و طبقه بندي بيماري 

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 آمار و شاخص هاي پزشكي174 سوال +پاسخنامه

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 فناوری اطلاعات:

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 طراحی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 امور اداری:

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 مبانی سازمان و مدیریت 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 مدیریت منابع انسانی 500 سوال با جواب 

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 رفتار سازمانی 500 سوال با جواب 

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 مدیریت تحول 365 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 حقوق اداري 415 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 قانون مدیریت خدمات کشوري 1000 سوال با جواب

 

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 نگهبان:

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

9-نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 امور مالی:

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 اصول حسابداری سه 327 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 حسابداری میانه یک 209 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 حسابداری میانه دو 606 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 تئوری حسابداری  30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 تئوری حسابرسی  335سوال  + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 مدیریت مالی790 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی98 قانون تجارت420 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه درمان در استان های گیالن ،
آذربایجان شرقی ، فارس و تهران و به صورت قرارداد شرکتی از افراد واجد شرایط مرد و زن از طریق آزمون کتبی و مصاحبه نیرو جذب نماید.
شهرهای مورد تقاضا عبارتند از : استان گیالن ) درمانگاه آستانه اشرفیه ( ، استان آذربایجان شرقی ) درمانگاه ملکان ( ، استان آذربایجان شرقی
) درمانگاه هشترود ( ، استان آذربایجان شرقی )درمانگاه عجب شیر ( ، استان فارس ) درمانگاه داراب ( ، استان تهران ) درمانگاه فشافویه ( ،
لذا کلیه متقاضیان میتوانند طبق شرایط تعیین شده این آگهی از روز یکشنبه مورخ 06/ 11 /1398 لغایت پایان روز جمعه 11/ 11 / 1398 جهت
ثبت نام به سایت ir.karotamin.www مراجعه نمایند.
الف(شرایط عمومی :
1 -تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
2 -اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
3 – دارا بودن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی .
4 -دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و دانش تخصصی و توانایی های الزم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر .
5 -دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم. )ویژه آقایان(
6 -داشتن سالمتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
7 -نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
8 -بکارگیری افرادی که دراجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصالح به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت
و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.
تذکر: مالک عمل تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام مورخ 11 / 11 / 1398 و
محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام مورخ : 11 / 11 / 1398 می باشد.
ب ( شرایط اختصاصی:
ثبت نام داوطلبان صرفاً درصورتی میسر خواهد بود که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به
صورت مشخص به شرح جدول پیوست ذکرگردیده باشد.لذا ثبت نام داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش- رشته تحصیلی آن
ها عینا در جدول مذکور درج نشده باشد امکان پذیر نبوده و در هر مرحله از فرایند بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا
گرایش تحصیلی آنها با شرایط ذکر شده منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در مدارک تحصیلی مورد درخواست قید گردیده
باشد از ادامه سایر فرایند بکارگیری حذف و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
توجه : اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش مالک عمل بوده و در صورتیکه رشته تحصیلی با گرایش
های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده مالک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظفند در زمان ثبت نام با توجه
به شرایط اعالم شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.
*شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان :
1 -دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط معدل و با شرط سنی حداکثر 30 سال تمام.
2 -دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل 13 و شرط سنی حداکثر 24 سال تمام برای رسته خدمات. )راننده آمبوالنس(
3 -دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر 24 سال تمام.
4 -دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل 14و شرط سنی حداکثر 26 سال تمام.
5 -دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر28 سال تمام.
توجه : مدت انجام خدمت نظام وظیفه برای آقایان به حداکثر سن اضافه می شود .
ج ( مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
1 .مراجعه به سایت شرکت کار و تامین ir.karotamin.www و تکمیل فرم ثبت نام )آپلود عکس الزامی است(
لطفا هنگام ثبت نام به شهر مورد تقاضا و رشته انتخابی دقت الزم و کافی را مبذول نمایید .
2 -واریز مبلغ: 610000 ریال از طریق درگاه الکترونیکی سایت
د ( رشته و محل های مورد نیاز :
جدول فهرست عناوین شغلی آزمون محلی
استان واحد عنوان شغلی
جنسیت
تعداد کل
مرد زن هر دو
مدیریت درمان گیالن درمانگاه آستانه اشرفیه
1 0 1 0 مامایی کارشناس
1 0 1 0 پرستاری کارشناس
1 1 0 0 بهیار
1 1 0 0 دارویی خدمات متصدی
1 1 0 0 آزمایشگاه علوم کارشناس
جدول فهرست عناوین شغلی آزمون محلی
1 1 0 0 پزشکی منشی
متصدی پذیرش و اطالعات و آمار 0 0 1 1
1 1 0 0 اطالعات فناوری کارشناس
متصدی خدمات عمومی )نگهبان( 1 0 0 1
متصدی خدمات عمومی )راننده آمبوالنس( 1 0 0 1
1 0 0 1 امورمالی کارشناس
مدیریت درمان آذربایجان شرقی درمانگاه ملکان
1 0 1 0 مامایی کارشناس
1 1 0 0 دارویی خدمات متصدی
1 0 1 0 پرستاری کارشناس
1 1 0 0 امورمالی کارشناس
1 1 0 0 اداری امور کارشناس
1 1 0 0 آزمایشگاه علوم کارشناس
1 1 0 0 پزشکی منشی
متصدی پذیرش و اطالعات و آمار 0 0 1 1
1 1 0 0 اطالعات فناوری کارشناس
جدول فهرست عناوین شغلی آزمون محلی
متصدی خدمات عمومی )نگهبان( 1 0 0 1
متصدی خدمات عمومی )راننده آمبوالنس( 1 0 0 1
درمانگاه هشترود
1 0 1 0 مامایی کارشناس
1 0 1 0 پرستاری کارشناس
1 1 0 0 دارویی خدمات متصدی
1 1 0 0 آزمایشگاه علوم کارشناس
1 1 0 0 پزشکی منشی
متصدی پذیرش و اطالعات و آمار 0 0 1 1
1 1 0 0 اطالعات فناوری کارشناس
متصدی خدمات عمومی )نگهبان( 1 0 0 1
متصدی خدمات عمومی )راننده آمبوالنس( 1 0 0 1
1 1 0 0 امورمالی کارشناس
1 1 0 0 اداری امور کارشناس
مدیریت درمان فارس درمانگاه داراب
متصدی پذیرش و اطالعات و آمار 1 0 0 1
1 0 0 1 دارویی خدمات متصدی
جدول فهرست عناوین شغلی آزمون محلی
1 0 1 0 پرستاری کارشناس
مدیریت درمان تهران درمانگاه فشافویه
متصدی پذیرش و اطالعات و آمار 0 0 1 1
1 0 1 0 پرستاری کارشناس
1 0 0 1 بهیار
1 0 0 1 پزشکی منشی
1 0 1 0 مامایی کارشناس
1 0 0 1 آزمایشگاه علوم کارشناس
1 0 0 1 دارویی خدمات متصدی
متصدی خدمات عمومی )نگهبان( 1 0 0 1
ه ( فهرست عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز :
جدول فهرست عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز
کد و عنوان شغلی مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز نوع آزمون
کارشناس امور اداری
لیسانس فوق لیسانس
عمومی – تخصصی
مدیریت دولتی علوم اقتصادی)گرایش اقتصاد نظری و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی(
مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی)کلیه گرایش ها(
مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی)کلیه گرایش ها(
جدول فهرست عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز
مدیریت بیمه )کلیه گرایش ها(
علوم اقتصادی)گرایش های اقتصاد نظری،اقتصاد بازرگانی(
کارشناس امور مالی
لیسانس فوق لیسانس
عمومی – تخصصی
مدیریت مالی مدیریت مالی
حسابداری )گرایشهای حسابداری مالی، حسابداری دولتی، حسابداری
مالیاتی، حسابرسی(
حسابداری
حسابداری
علمی کاربردی حسابداری
کارشناس فناوری اطالعات
لیسانس فوق لیسانس
عمومی – تخصصی
مهندسی کامپیوتر)کلیه گرایش ها( مهندسی کامپیوتر)کلیه گرایش ها(
مهندسی-نرم افزار مهندسی-نرم افزار
مهندسی فن آوری اطالعات )کلیه گرایش ها( مهندسی فن آوری اطالعات )کلیه گرایش ها(
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم
کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم
فناوری اطالعات و ارتباطات)(ICT فناوری اطالعات و ارتباطات)(ICT
امنیت اطالعات IT امنیت اطالعات IT
مهندسی سیستم مهندسی سیستم
انفورماتیک انفورماتیک
آمار و کامپیوتر آمار و کامپیوتر
ارتباطات و فن آوری اطالعات ارتباطات و فن آوری اطالعات
علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر
مدیریت فن آوری اطالعات)کلیه گرایش ها( مدیریت فن آوری اطالعات)کلیه گرایش ها(
جدول فهرست عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناس مامایی لیسانس مامایی عمومی – تخصصی
کارشناس پرستاری لیسانس پرستاری عمومی – تخصصی
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی لیسانس علوم آزمایشگاهی عمومی – تخصصی
متصدی پذیرش و اطالعات و آمار
فوق دیپلم
عمومی – تخصصی
مدارک پزشکی
لیسانس
مدارک پزشکی
فناوری اطالعات سالمت
بهیار
دیپلم
عمومی
بهیاری
فوق دیپلم
مامائی
فوریت های پزشکی
پرستاری
متصدی خدمات اداری )ماشین نویس، بایگان و… ( منشی
)پزشکی / بخش(
دیپلم:
ریاضی فیزیک
علوم تجربی
علوم انسانی
عمومی
متصدی خدمات داروئی )دارویار(
فوق دیپلم
عمومی
خدمات سالمت دارویاری
جدول فهرست عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز
دیپلم:
ریاضی فیزیک ،علوم تجربی ، علوم انسانی )مشروط به طی دوره آموزشی در زمینه مربوط و حصول تجارب الزم(
متصدی خدمات عمومی)نگهبان(
دیپلم:
نظری
فنی و حرفه ای
کار و دانش
عمومی
متصدی خدمات عمومی)راننده آمبوالنس(
دیپلم کامل متوسطه :
عمومی
نظری، فنی و حرفه ای، کارودانش )مشروط به دارا بودن گواهی نامه رانندگی با آمبوالنس(
رشته ها و مقاطع تحصیلی که عبارات کارشناسی حرفه ای، مهندسی فناوری،مهندسی فناوری ارشد، علمی-کاربردی، مهندسی تکنولوژی و کارشناس حرفه ای ارشد به عنوان رشته های تحصیلی مذکور اضافه گردیده باشد، مورد قبول
می باشد.
و( توضیحات:
1 – استخدام صرفاً به صورت قرارداد شرکتی و بدون تعهد رابطه استخدامی میباشد.
2 – وجه واریزی بابت ثبت نام تحت هیچ شرایطی عودت داده نخواهد شد.
3 – در هر مرحله از آزمون یا پس از بکارگیری چنانچه خالف اطالعات اعالم شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
4 – افراد پذیرش شده از طریق کاریابی شرکت کار و تامین به محموعه های درمانی معرفی خواهند گردید.
ز( زمان برگزاری و محل آزمون:
1 -زمان برگزاری آزمون: روز جمعه مورخ 18 / 11 /98 بوده و ساعت و محل شرکت در آزمون جهت رویت داوطلبان عزیز در کارت ورود به جلسه
درج شده است .
ک( نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
1 -متقاضیان محترم به منظور دریافت کارت ورود به جلسه آزمون میتوانند با درج کد ملی و شماره همراه خود در بازه زمانی سه شنبه 15 / 11 /
98 لغایت روز پنجشنبه 17 / 11 /98 به سایت شرکت ir.karotamin.www مراجعه و با درج کد ملی و شماره همراه خود که هنگام ثبت نام در
سایت درج کرده اند ، از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه نمایند.
توجه مهم : احتمال افزایش ظرفیت در رشته و محل های آزمون وجود دارد ، لذا هر گونه تغییر در آگهی های جداگانه و از طریق سایت شرکت
به اطالع داوطلبان عزیز خواهد رسید .

 

 

 

 

 

azmonfaragir
28 ژانویه 2020
167 بازدید