نمونه سوالات استخدامی سازمان بازرسی کل کشور98

 نمونه سوالات استخدامی سازمان بازرسی کل کشور98 حقوق مدنی 270 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان بازرسی کل کشور98 حقوق تجارت420 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان بازرسی کل کشور98 ایین دادرسی مدنی360 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان بازرسی کل کشور98 حقوق جزایی عمومی380 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان بازرسی کل کشور98 حقوق جزای اختصاصی 390 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان بازرسی کل کشور98 ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان بازرسی کل کشور98 حقوق اداری 110 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سازمان بازرسی کل کشور98 حقوق اساسی 300 سوال+پاسخنامه

azmonfaragir
10 فوریه 2020
161 بازدید