نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 (8رشته شغلی)

1- نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 پرستار:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 مادران و نوزادان 100 سوال+پاسخنامه

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 اتاق عمل:

 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 آناتومی360 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 بیماری های داخلی و جراحی+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 بیوشیمی330 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 تکنیک و اصول کار در اتاق عمل +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فیزیولوژی30 سوال +پاسخنامه

 

 

3- نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 هوشبری:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 اصول و روش های بیهوشی 475 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 بیماری شناسی  455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فارماکولوژی 500 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 مراقبت های ویژه 415 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 رادیولوژی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فیزیک عمومی یک200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فیزیک عمومی95 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98  ریاضی عمومی یک  596 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 ریاضی عمومی سه100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فیزیک هسته ای و اتمی 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فیزیک پرتوها 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 تکنیکهای تصویربرداری پزشکی

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فیزیولوژی 120سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 اناتومی 30سوال + پاسخنامه

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98تجهیزات پزشکی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 زبان تخصصي مهندسي پزشكي 60 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 رياضيات 60  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 معادلات ديفرانسيل 415  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 رياضيات مهندسي 20 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 آمار و احتمالات مهندسي 549 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 مدارهاي الكتريكي 1 220 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 مدارهاي الكتريكي 2 210 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 الكترونيك 1 115 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 الكترونيك  2 173 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 تجزيه وتحليل سيستم ها 220 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي 210 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 تجهيزات عمومي بيمارستانها 110  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 حفاظت الكتريكي در سيستم هاي بيمارستاني 91 سوال + پاسخنامه

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 پزشکی هسته ای:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فيزيك پرتوشناسي تشخيصي و راديواكتيويته 96 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 روشهاي اختصاصي پزشكي هسته اي 75 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 شناخت دستگاههاي پزشكي هسته اي  110 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 راديوبيولوژي 75 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 حفاظت در برابر پرتوها و دزيمتري پرتوها 96  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 داروسازي هسته اي (راديوفارماسي) 181  سوال

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 اصول و مباني راديولوژي تشخيصي 75 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 تصويربرداري مقطعي در پزشكي هسته اي 110 سوال +پاسخنامه

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 کاردان فوریت های پزشکی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98آناتومی 360 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 احیای قلبی و ریوی 150سوال

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فرآیند عملیات و اطلاعات فنی

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 تروما  170 سوال

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98فارماکولوژی800سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فوریت های داخلی 300  سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98فیزیولوژی30 سوال+پاسخنامه

 

 

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 کارشناس فوریت های پزشکی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98آناتومی 360 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 احیای قلبی و ریوی 150سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فرآیند عملیات و اطلاعات فنی

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 تروما  170 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98فارماکولوژی800سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98 فوریت های داخلی 300  سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز سال98فیزیولوژی30 سوال+پاسخنامه

 

 

 

 

 

فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی تبریز – در 8 رشته شغلی

                                                               اطلاعیه شماره 14 ( 98/9/18)

                                                            

اسامی پذیرفته شدگان  نهایی جهت تکمیل مدارک و  معرفی به  گزینش در رشته های  شغلی پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی و طب هسته ای به شرح ذیل اعلام می گردد.

                            فهرست پذیرفته شدگان نهایی جهت مراجعه به گزینش 

افراد پذیرفته شده می بایست بین ساعات  8 صبح تا 14 روزهای تعیین شده طبق جدول ذیل با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک زیر به نشانی: تبریز – خیابان دانشگاه – درب اداری بیمارستان شهید مدنی – جنب نمازخانه – دفتر نمایندگی موسسه کارآفرینان آوا سلامت مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است در رشته شغلی پرستاری تبریز با توجه به حد نصاب نرسیدن اسامی اعلامی قبل در خصوص شروع به کار،  لیست جدید اعلام گردیده است

مدارک مورد نیاز:

*  اصل، اسکن و تصویر تمام صفحات شناسنامه

* اصل، اسکن و تصویر کارت ملی ( پشت و رو)

*  اصل، اسکن و تصویر مدارک ایثارگری و نامه مربوطه

* مدرک تحصیلی یا پایان طرح اجباری ( کسانی که حین تمدید طرح هستند از محل خدمت گواهی لازم را ارائه نمایند)

* اصل، اسکن و تصویر کارت پایان خدمت

جدول زمان بندی مراجعه به هسته گزینش

ایام هفته

تاریخ مراجعه

رشته شغلی

1

چهارشنبه

98/09/20

ردیف 1 الی 40

2

پنج شنبه

98/09/21

ردیف 41 الی 80

3

شنبه

98/09/23

ردیف 81 الی 120

4

یکشنبه

98/09/24

ردیف 121 الی 160

5

دو شنبه

98/09/25

ردیف 161 الی 200

6

سه شنبه

98/09/26

ردیف 201 الی آخر


                                                                 اطلاعیه شماره 13 ( 98/9/12)

نتایج نهایی رشته شغل فوریت پزشکی مربوط به شهر میانه به شرح ذیل اعلام میگردد.

                                              اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته شغل فوریت پزشکی شهرستان میانه

افراد پذیرفته شده میبایست جهت تشکیل پرونده پرسنلی و معرفی به گزینش طی روزهای چهارشنبه 13 و پنجشنبه 15 آذر ماه در ساعات اداری به نمایندگی آواسلامت در شهر تبریز واقع در بیمارستان شهید مدنی مراجعه نمایند.


   اطلاعیه شماره 12 ( 98/8/19)

نتایج بررسی وراستی آزمایی مدارک  ارسال شده پذیرفته شدگان مرحله اول در رشته شغل فوریتهای پزشکی مربوط یه شهرستان میانه جهت انجام مصاحبه تخصصی  به شرح ذیل می باشد.

    اسامی پذیرفته شدگان جهت انجام مصاحبه تخصصی (فوریتهای پزشکی – میانه)

افراد پذیرفته شده می بایست برای مصاحبه تخصصی  روز يكشنبه ساعت 9:00 صبح مورخه 19 / 08 / 98

 به آدرس:  مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي استان واقع در چايكنار، ايستگاه تپلي باغ مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

اصل شناسنامه و کارت ملی

*توجه:به همراه داشتن کفش و لباس ورزشی جهت آزمون آمادگی جسمانی الزامی می باشد.

اسامی افراد پذیرفته تکمیل ظرفیت (دانلود لیست) در روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ 20 و 21 آبان 1398  با در دست داشتن مدارک زیر به آدرس:

تبریز – خیابان دانشگاه  درب اداری بیمارستان شهید مدنی  جنب نمازخانه – دفتر نمایندگی موسسه کارآفرینان آوا سلامت

مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

*  اصل، اسکن و تصویر تمام صفحات شناسنامه

* اصل، اسکن و تصویر کارت ملی ( پشت و رو)

*  اصل، اسکن و تصویر مدارک ایثارگری و نامه مربوطه

* مدرک تحصیلی یا پایان طرح اجباری ( کسانی که حین تمدید طرح هستند از محل خدمت گواهی لازم را ارائه نمایند)

* اصل، اسکن و تصویر کارت پایان خدمت


اطلاعیه شماره 11 ( 98/7/28)

پیرو اطلاعیه شماره 10 لیست تکمیل ظرفیت جهت تعیین محل رشته شغلی پرستاری ( صرفا شهر تبریز) به شرح زیر اعلام میگردد.

   فهرست دعوت شده جهت تعیین محل خدمت پرستاری – تبریز( تکمیل ظرفیت) 

این افراد می بایست جهت تعیین محل خدمت خود، روز دوشنبه 29 مهر ماه 98 راس ساعت 9 صبح به محل دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز واقع در انتهای خیابان شریعتی مراجعه نمایند.

مهم: از آوردن همراه به داخل سالن مشخص شده جدا خودداری شود.


اطلاعیه شماره 10(98/7/25)

به اطلاع می رساند افراد قبول شده در رشته پرستاری در شهر تبریز که نام آنها در فهرست اسامی زیر آمده است می بایست جهت تعیین محل خدمت خود، روز دوشنبه 29 مهر ماه 98 راس ساعت 9 صبح به محل دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز واقع در انتهای خیابان شریعتی مراجعه نمایند.

مهم:  از آوردن همراه به داخل سالن مشخص شده جدا خودداری شود.

                                                     فهرست دعوت شده جهت تعیین محل خدمت پرستاری – تبریز 


اطلاعیه شماره 9 ( 98/7/10)

اصلاحیه اول در اسامی رشته شغل پرستاری

باتوجه به بررسی مجدد در قسمت رشته شغل پرستاری 1 نفر به اسامی ذکر شده  قبلی اضافه گردید.

نام

نام خانوادگی

کد ملی

شغل

محل مورد تقاضا

افسانه

پورقلی

5190114554

پرستاری

کلیبر

 

زمان مراجعه : روز سه شنبه مورخ 98/07/23 راس ساعت صبح

مکان مراجعه: تبریز – خیابان دانشگاه  درب اداری بیمارستان شهید مدنی  جنب نمازخانه – دفتر نمایندگی موسسه کارآفرینان آوا سلامت


اطلاعیه شماره 8 ( 98/7/8)

نتایج نهایی رشته شغل پرستاری در شهر تبریز به شرح ذیل اعلام می گردد.

                                               اسامی قبول شدگان نهایی رشته پرستاری برای شهر تبریز

افراد پذیرفته شده می بایست روز یکشنبه 14 مهر ماه راس ساعت 8 صبح  جهت تکمیل پرونده  به نشانی: تبریز  خیابان دانشگاه  درب اداری بیمارستان شهید مدنی  جنب نمازخانه  دفتر نمایندگی موسسه کارآفرینان آوا سلامت مراجعه نمایند.


   اطلاعیه شماره 7 ( 98/7/8)

اسامی پذیرفته شدگان  اولیه  آزمون در رشته های  شغلی پرستاری ( بجز شهر تبریز)  هوشبری، اتاق عمل، کارشناس پزشکی هسته ای، تجهیزات پزشکی ، فوریت پزشکی و رادیولوژی به شرح ذیل اعلام می گردد.

                          اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول (بجزرشته پرستاری تبریز) جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک

افراد پذیرفته شده می بایست بین ساعات  8 صبح تا 14 روزهای تعیین شده طبق جدول ذیل با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک زیر به نشانی: تبریز  خیابان دانشگاه  درب اداری بیمارستان شهید مدنی  جنب نمازخانه  دفتر نمایندگی موسسه کارآفرینان آوا سلامت مراجعه نمایند.

توجه:

قبول شدگان اولیه رشته فوریت پزشکی:  (ردیف 88 الی 215 ) جهت ارائه مدارک به محل ستاد حوادث و فوریت های پزشکی استان واقع در : چای کنار  خیابان دمشقیه – سالن کنفرانس مرکز  مراجعه نمایند.

جدول زمان بندی مراجعه به هسته گزینش

ایام هفته

تاریخ مراجعه

رشته شغلی

1

شنبه

98/07/13

ردیف 1 الی 87

2

دو شنبه

98/07/15

ردیف 88 الی 150

3

سه شنبه

98/07/16

ردیف 151 الی 215

4

پنج شنبه

98/07/18

ردیف 216 الی 247

5

دو شنبه

98/07/22

ردیف 248 الی 316

6

سه شنبه

98/07/23

ردیف 317 الی 384

مدارک مورد نیاز:

*  اصل، اسکن و تصویر تمام صفحات شناسنامه

* اصل، اسکن و تصویر کارت ملی ( پشت و رو)

*  اصل، اسکن و تصویر مدارک ایثارگری و نامه مربوطه

* مدرک تحصیلی یا پایان طرح اجباری ( کسانی که حین تمدید طرح هستند از محل خدمت گواهی لازم را ارائه نمایند)

* اصل، اسکن و تصویر کارت پایان خدمت

* گواهینامه رانندگی پایه 2 ( B2)  ویژه رشته فوریت پزشکی

( نحوه ارائه مدارک به صورت حضوری و توسط خود داوطلب و به روش زیر می باشد)

* مدارک مورد نیاز را با فرمت  Jpeg اسکن کرده و فایلهای آن را در پوشه ای که با عنوان کد ملی نام گذاری شده در قالب لوح فشرده ( cd) به همراه فتوکپی کلیه مدارک به نمایندگی آواسلامت در تبریز تحویل نمایید.

بدیهی است عدم حضور داوطلب و تحویل مدارک به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.


اطلاعیه شماره 6 ( 98/6/6)

با توجه به اعلام نتایج اولیه آزمون، متقاضیانی که به نتیجه ی آزمون اعتراض دارند می توانند فرم ذیل را دانلود و تکمیل نموده و سپس آن را از طریق پست الکترونیکی حداکثر تا تاریخ 15 شهریور ماه 98 به نشانی موجود در فرم  ارسال نمایند.

لطفا جهت بررسی بهتر، صرفا اعتراض خود را به صورت مکتوب و از طریق فرم زیر ارایه نمایید.

دانلود فرم اعتراض

 


 

اطلاعیه شماره 5 ( 98/6/5)
اعلام نتایج اولیه ( رشته شغل پرستاری)

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون رشته شغل پرستاری جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی مدارک به شرح زیر اعلام میگردد.

 اسامی برحسب حروف الفبا می باشد و هیچگونه ترتیب و اولویتی برای افراد محسوب نمی گردد.

افراد پذیرفته شده برای تحویل مدارک می بایست راس ساعت 8:30 دقیقه صبح  مطابق با جدول زیر  به آدرس تعیین شده مراجعه نمایند.

رشته شغلی

زمان مراجعه

آدرس

پرستاری

شنبه (98/06/09)

از ردیف 1 تا 87

یک شنبه (98/06/10)

از ردیف 88 تا 175

 دوشنبه (98/06/11)

از ردیف 176 تا 261

بیمارستان شهید مدنی- ورودی درب اداری- دفتر آواسلامت

مدارک مورد نیاز:

*  اصل، اسکن و تصویر تمام صفحات شناسنامه

* اصل، اسکن و تصویر کارت ملی ( پشت و رو)

*  اصل، اسکن و تصویر مدارک ایثارگری و نامه مربوطه

* اصل، اسکن و تصویر مدرک تحصیلی و پایان طرح اجباری

* اصل، اسکن و تصویر کارت پایان خدمت

*  اسکن عکس پرسنلی

( نحوه ارائه مدارک به صورت حضوری و توسط خود داوطلب و به روش زیر می باشد)

مدارک مورد نیاز را با فرمت  Jpeg اسکن کرده و فایلهای آن را در پوشه ای که با عنوان کد ملی نام گذاری شده در قالب لوح فشرده ( cd) به همراه فتوکپی کلیه مدارک به نمایندگی آواسلامت در تبریز تحویل نمایید.

بدیهی است عدم حضور داوطلب و تحویل مدارک به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.


 


 

اطلاعیه شماره  (4)  (98/05/23)
به اطلاع می رساند صرفا افرادی که در دریافت کارت ورود به جلسه مشکل دارندمی توانند برای دریافت آن روز پنجشنبه 24 مرداد از ساعت 10 الی 12 به دفتر نماینده آواسلامت واقع در بیمارستان شهید مدنی- ورودی درب اداری مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است شخص داوطلب می بایست اصل شناسنامه و کد پیگیری خود را به همراه داشته باشند.

 

اطلاعیه شماره  (3)  (98/05/09)

ثبت نام به مدت 3 روز تا پایان روزشنبه 12 مرداد تمدید شد.


اطلاعیه شماره  (2)  (98/05/02)

منابع آزمون به شرح فایل فوق در همین صفحه اعلام می گردد.

سوالات آزمون عمومی شامل : 1. زبان و ادبیات فارسی 2. هوش و استعداد تحصیلی 3. اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون

4. معارف اسلامی

*سوالات در سطح مقطع تحصیلی اعلامی برای هر رشته ی شغلی می باشد*

اطلاعیه شماره  (1)  (98/4/31)

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد نسبت به «برگزاری آزمون علمی و مصاحبه تخصصی » جهت تأمین تعداد  380  نفر نیروی شرکتی طبق جدول رشته شغل ذیل، در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز  پس از سیر مراحل پبش بینی شده، به عنوان «مجری» اقدام نماید.

*مهلت ثبت نام از تاریخ  1398/04/31  لغایت  1398/5/09  می باشد

توجه: ثبت نام آزمون صرفاً بصورت الکترونیکی و منحصراً از طریق سامانه موسسه کارآفرینان آوا سلامت به آدرس:  http://avasalamat.org  انجام می‌شود.

(نکات مهم)

1-  ثبت نام منوط به تكمیل كلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و كدپیگیری از سامانه می‌باشد و پس از تایید نهاییِ فرم اینترنتی توسط داوطلب، اطلاعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی‌باشد.


2- به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود.


3-  داوطلب با تکمیل ثبت نام و شركت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفادآگهی ثبت نام نموده است وحق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.


4-  بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد، لذا افراد در تکمیل فرمهای مربوطه دقت لازم را به عمل آورند.


5-  پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود، لازم است داوطلبان با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


6-  قبل از مراجعه به سامانه، اسکن عکس داوطلب طبق توضیحات مندرج در بخش ( نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب) دفترچه راهنما تهیه گردد.


7- کدپیگیری در تمام مراحل ثبت نام آزمون و فراخوان مورد نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم صورت پذیرد.

نکته: اگر برای ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید  برای پیشگیری از مشکلاتی که در ثبت نام برخی داوطلبان در آزمون های قبل روی داده است، موارد زیر را رعایت نمایید:

8-  قبل از تایید نهایی، اطلاعات و به خصوص عکس خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگری واگذار نکنید.

9-  تهیه یک برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیری برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است

10- وجه ثبت نام را با در نظر گرفتن موارد امنیتی ( ورود پسورد توسط خود فرد، تعویض رمز دوم و ….)  با کارت بانکی خود پرداخت نمایید. لازمه اینکار فعال سازی رمز دوم  برای کارت بانکی می باشد.   مواردی وجود داشته است  که در آن عملیات واریز توسط کاربر کافی نت انجام شده و حتی رسید برداشت نیز صادر گشته ولی به دلیل مختل شدن شبکه بانکی تراکنشی صورت نگرفته و وجه بعد از 72 ساعت به کارت فرد برگشت داده شده و متقاضی  نسبت به عدم واریز  مطلع نگردیده است. (که در اینصورت فرآیند ثبت نام تکمیل نگشته و فرد متقاضی مجوز حضور در آزمون را نخواهد داشت. )

 


 جهت اطلاع از شرایط  عمومی و اختصاصی آزمون قبل از ثبت نام حتما دفترچه راهنمای فراخوان را با دقت مطالعه فرمایید.


نکته مهم:

* کلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبت نام اینترنتی حمل بر صحت میشود و مدارک لازم پس از اعلام نتیجه آزمون کتبی از برگزیدگان برای مرحله دوم آزمون دریافت خواهد شد. ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی کسب بالاترین نمره در بین شرکت کنندگان زمانی موثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعلام شده در آگهی باشد. در غیر اینصورت ثبت نام و امتحان متقاضی در هر مرحله که باشد کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود، پرونده وی مختومه میگردد و هیچ وجهی از وجوه دریافتیبه وی مسترد نخواهد شد.

 

azmonfaragir
11 دسامبر 2019
775 بازدید