نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 (3 رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 پرستار:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 مادران و نوزادان 100 سوال+پاسخنامه

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 اتاق عمل:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 آناتومی360 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 بیماری های داخلی و جراحی+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 بیوشیمی330 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 تکنیک و اصول کار در اتاق عمل +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 فیزیولوژی30 سوال +پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 هوشبری:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 اصول و روش های بیهوشی 475 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 بیماری شناسی  455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 فارماکولوژی 500 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان98 مراقبت های ویژه 415 سوال + پاسخنامه

 

 

 

ثبت نام: ۲۰/ ۹/ ۹۸ تا ۲۵/ ۹/ ۹۸ با مراجعه حضوری

azmonfaragir
23 ژانویه 2020
232 بازدید