نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 (7رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 مامایی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بارداری و زایمان ۱ تا  ۴ بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بیماریهای زنان و ناباروری بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 ۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی بهداشت مادر و کودک بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 ۱۲۰نمونه سوالات استخدامی نوزادان بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 ۶۰ نمونه سوالات استخدامی جنین شناسی بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 پزشک عمومی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 فیزیک پزشکی29سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 بیوشیمی عمومی277 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 اناتومی 30سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 روانشناسی عمومی880 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 بهداشت عمومی267 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی180سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 زبان تخصصی60سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 ژنتیک305 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 میکروب شناسی 152 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98  ویروس شناسی270 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 خانواده و امور جامعه ای 267 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 جنین شناسی180 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 ایمنی شناسی204 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 انگل شناسی 180 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 بهداشت حرفه ای:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 شناسايي عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 شناسايي عوامل شيميايي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 نمونه برداري از آلاينده هاي محيطي  

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 تجزيه نمونه ها 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 سم شناسي شغلي 150 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 بيماريهاي ناشي از كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 ايمني در محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 مديريت ريسك 

 

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 بهداشت خانواده:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98اصول و كليات خدمات بهداشتي 180سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 ايمن سازي170 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 بهداشت محيط 30 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 بهداشت حرفه اي 204 سوال+ پاسخنامه

پنمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98بهداشت دهان و دندان 204سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 بهداشت سالمندان 270سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 بهداشت مدارس  90سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 نظام عرضه خدمات 90سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 بهداشت مادر و كودك و باروري 30 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 اصول مديريت 240 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 برنامه ريزي بهداشت  180 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 ارتباطات و تكنولوژي 160سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 آمار زيستي 174سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 اصول اپيدميولوژي سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 روش تحقيق 60 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 بهداشت محیط:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 اب و فاضلاب176 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب -۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 آلودگی هوا 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 کلیات بهداشت محیط 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 مواد زائد جامد

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 سلامت روان:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 آسيب شناسي رواني 520 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 ارزيابي و تشخيص 240  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 رويكردهاي مختلف در روان درماني 220 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 نظريه هاي شخصيت 235  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 مباني روانشناسي 90 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 تریاژ تلفنی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 شكايات شايع اورژانس و نحوه برخورد با آنها 300سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 برخورد با بيمار ترومايي و نيمه ترومايي، گروههاي خاص و اورژانسهاي محيطي 170 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98 کاهش هوشياري و بررسي عوامل ايجاد آن

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت98  آشنايي با احياي مقدماتي و نحوه آموزش احيا از طريق تلفن 150سوال+ پاسخنامه

 

 

 

خبر 23 دی 98: اطلاعیه انجام سایر مراحل پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ پذیرفته شدگان جهت تحویل و بررسی مدارک طبق جدول زمان بندی با در دست داشتن کلیه مستندات به نشانی جیرفت،بلوار پاسداران-معاونت دانشجویی فرهنگی (خیریه فاطمیه) دانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

azmonfaragir
13 ژانویه 2020
160 بازدید