نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی جهرم98 (رشته کمک پرستاری)

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی جهرم98 کمک پرستاری:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی جهرم98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی جهرم98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی جهرم98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی جهرم98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی جهرم98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی جهرم98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی جهرم98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
22 دسامبر 2019
159 بازدید