نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98(2 رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 پرستار:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 مادران و نوزادان 100 سوال+پاسخنامه

 

2-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 کمک پرستاری:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكی البرز98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
11 دسامبر 2019
162 بازدید