نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 (16 رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 امور آموزشی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مدیریت اموزشی 320 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98برنامه ریزی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98روش تحقیق و امار 60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 اصول مدیریت 240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98ارزشیابی اموزشی 360 سوال + پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 تحلیل گر سیستم:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 برنامه نویسی پیشرفته (++C)ت 150سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مهندسی نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 شبکه هاي کامپیوتري1 185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 شبکه هاي کامپیوتري2  285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 شبکه هاي کامپیوتري3  365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 امنیت شبکه170سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 پایگاه داده ها133 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 کلیات مبارزه با پولشویی590 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 حسابدار:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 حسابداري مالي400 سوال +پاسخنامه  

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 حسابداري دولتی1 298 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 حسابداري دولتی2  40 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 بودجه 300  سوال+پاسخنامه  

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 قانون محاسبات عمومي100 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98قانون مناقصات 30 سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مدیریت مالی1  790 سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مدیریت مالی2  369 سوال +پاسخنامه

 

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98كارشناس امور پژوهشی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 روش تحقيق120  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 سنجش و ارزشيابي آموزشي 360  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 آمار و كاربرد آن در علوم انسانی395سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 نظريه هاي جامعه شناسي380 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 جامعه شناسي سازمانها  410 سوال +پاسخنامه

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98کارشناس روابط عمومی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 اصول روابط عمومی 40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مبانی ارتباطات اجتماعی 90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مبانی سازمان و مدیریت 420 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 آیین نگارش در روزنامه نگاري 40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 روابط عمومی 120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 هوشبری:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 اصول و روش های بیهوشی 475 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 بیماری شناسی  455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فارماکولوژی 500 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مراقبت های ویژه 415 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 اتاق عمل:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 آناتومی360 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 بیماری های داخلی و جراحی+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 بیوشیمی330 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 تکنیک و اصول کار در اتاق عمل +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فیزیولوژی30 سوال +پاسخنامه

 

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 رادیولوژی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فیزیک عمومی یک200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فیزیک عمومی95 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 ریاضی عمومی یک  596 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 ریاضی عمومی سه100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فیزیک هسته ای و اتمی 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فیزیک پرتوها 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 تکنیکهای تصویربرداری پزشکی

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فیزیولوژی 120سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 اناتومی 30سوال + پاسخنامه

 

 

 

9-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 پزشك متخصص (جراح مغز و اعصاب):

نمونه سوالات اخلاق پزشکی 250 سوال با پاسخنامه

 

 

 

10-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 آزمایشگاه:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 ویروس 270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 انگل180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98قارچ 170 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مواد غذایی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98دارو240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فراورده های بیولوژیکی152 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 ایمنی و کلینیکال پاتالوژی 204 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 نمونه برداری و مدیریت آزمایشگاه120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

11-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 بهداشت حرفه ای:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98شناسايي عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98شناسايي عوامل شيميايي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98نمونه برداري از آلاينده هاي محيطي  

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98تجزيه نمونه ها 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98سم شناسي شغلي 150 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98بيماريهاي ناشي از كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 ايمني در محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مديريت ريسك 

 

 

 

 

 

12-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 تغذیه:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 بیوشیمی277 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فیزیولوژی120سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 زبان انگلیسی عمومی90 سوال + پاسخنامه

 

 

 

13-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 سلامت روان:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 آسيب شناسي رواني 520 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 ارزيابي و تشخيص 240  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 رويكردهاي مختلف در روان درماني 220 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 نظريه هاي شخصيت 235  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مباني روانشناسي 90 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

 

14- نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 تجهیزات پزشکی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 زبان تخصصي مهندسي پزشكي 60 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98رياضيات 60  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 معادلات ديفرانسيل 415  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 رياضيات مهندسي 20 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 آمار و احتمالات مهندسي 549 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مدارهاي الكتريكي 1 220 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مدارهاي الكتريكي 2 210 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 الكترونيك 1 115 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 الكترونيك  2 173 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 تجزيه وتحليل سيستم ها 220 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي 210 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 تجهيزات عمومي بيمارستانها 110  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 حفاظت الكتريكي در سيستم هاي بيمارستاني 91 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

15-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 داروساز:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 داروشناسي 240 سوال + پاسخنامه  

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 سم شناسی 150 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فارماسيوتيكس 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فارماكوگنوزي 85 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 دارودرماني بيماري ها

 

 

 

 

16-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 فناوری اطلاعات سلامت:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 کدگذاری داده ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 ﻓﻨّﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 آﻣﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ 60سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ  

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی98 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

 

اطالعیه تحویل مدارک داوطلبان دعوت شده آزمون استخدامی مورخ 30/8/1398
دانشگاه های علوم پزشکی کشور«
پیرو اعالم فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ 30/08/1398 از سوی سازمان سنجش
آموزش کشور، ضروری است ذینفعان طبق جدول زمان بندی ذیل، با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده به سازمان مرکزی دانشگاه
به نشانی ذیل مراجعه نمایند:
اوین- بلوار دانشجو- خیایابان کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )ساختمان فارابی- سالن همایش – طبقه اول(
1 -اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه
2 -اصل و تصویر کارت ملی
3 -اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
**نکته: داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز شغل آنها رعایت مدرک تحصیلی مرتبط در مقاطع پایین تر ذکر گردیده است الزم است
عالوه بر ارائه آخرین مدرک تحصیلی، مدرک مقاطع پایین تر خود را نیز حسب مورد برابر مفاد آگهی ارایه نمایند.
4 -اصل و تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح )پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی
انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی(
5 -اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی )ایثارگری، معلولیت و … (
6 -دو قطعه عکس پشت نویسی شده
7 -پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
8 -اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم )ویژه آقایان(
9 -اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خالصه 502
10 -اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیدیه برای نیروهای شرکتی
11 -یک عدد پوشه
*تذکرات بسیار مهم*
1 .لیست اعالم شده به میزان یک / سه برابر )صرفاً بر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام( جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به
صورت مشروط بوده لذا پس از بررسی و تایید مستندات ارایه شده توسط داوطلب و ثبت اطالعات، نتیجه نهایی توسط سازمان
سنجش اعالم خواهد شد. الزم به ذکر است طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعالم نتیجه نهایی
منوط به بررسی مدارک اعالمی می باشد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعالم شده در آگهی برعهده شخص
داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر
متقاضیان به ترتیب اولویت های مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک توسط دانشگاه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد.
الزم به ذکر است لیست نهایی جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقباً از طریق همین سایت اعالم
خواهد گردید.

ي
ش
نبخ
ا
و
ت
يو
ت
يس
ز
ومبه
عل
دااگشنه
ياريان
م
ورياسال
ه
جم
وزارتبهد ردمان ي اشت
شك
وزشزپ
وآم
ي
ل
تعا
ه
بسم
ماره
: ش
اترخي:
ويپست:
ران
آردس: – ن ته
ي
او – و
نشج
ردا
ا
و
بل
– ودكيا
ر – خيابانك
ش
نبخ
ا
و
ت
يو
يست
ز
ومبه
عل
د ي ااگشنه
ي:
پست
كد 1985713834 ن:
تلف
:س 22180083-92 ك Email: pr@uswr.ac.ir 22180109 اف
2 .بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از
سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد.

جدول زمانبندی
ردیف
زمان مراجعه
بر اساس رشته شغلی/جنسیت
تاریخ روز
یکشنبه 98/10/29 1
کارشناس امور آموزشی- کارشناس تحلیل گر سیستم- حسابدار- کارشناس امور
پژوهشی- کارشناس روابط عمومی-کارشناس هوشبری- کارشناس اتاق عمل-
کارشناس پرتوشناسی)رادیولوژی(- کارشناس توانبخشی )فیزیوتراپی، گفتاردرمانی،
کاردرمانی(- پزشک متخصص )متخصص رادیولوژی، متخصص مغز و اعصاب،
متخصص قلب و عروق(
دوشنبه 98/10/30 2
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی )متخصص آزمایشگاه، کارشناس آزمایشگاه(-
مددکار بهداشتی درمانی- کارشناس سالمت روان- کارشناس بهداشت حرفه ای-
کارشناس تغذیه- داروساز- کارشناس تجهیزات پزشکی- کارشناس فناوری اطالعات
سالمت
3
1/11/98 سه شنبه پرستار)مرد(
4
2/11/98 چهارشنبه پرستار)زن

azmonfaragir
13 ژانویه 2020
349 بازدید