نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 (7رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 برق:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 فناوری اطلاعات:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 عمران:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 مقاومت مصالح وتحليل سازه ها 160 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 مكانيك خاك و پيسازي 124 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 سازه هاي فولادي و بتوني-250 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 تعمير و نگهداري ابنيه فني 250 سوال با جواب

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 حقوق:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 حقوق مدنی 270 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 حقوق تجارت420 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 ایین دادرسی مدنی360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98حقوق جزایی عمومی380 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 حقوق جزای اختصاصی 390 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 حقوق اداری 110 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 حقوق اساسی 300 سوال+پاسخنامه

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 خدمات آموزشی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 مدیریت و برنامه ریزی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 روش تحقیق60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 امار 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 اصول مدیریت 240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 نیاز سنجی و ارزشیابی اموزش 360 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 امور دانشجویی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 آسيب شناسي اجتماعي 430 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 وش تحقيق 75 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 اصول و مباني مديريت 60 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 مباني روانشناسي 90 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 مديريت رفتار سازماني 445 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علم و فناوری مازندران98 روابط عمومي 120  سوال +پاسخنامه  

 

 

 

1. شرایط عمومی:
1-1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت.
2-1. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه.
3-1. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4-1. عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران.
5-1. عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به منافی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
6-1. نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر.
7-1. عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح.
8-1. عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن.
9-1. دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان).
10-1. برخورداری از سلامت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر.
11-1. برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر.
12-1.داوطلبان نباید کارمند رسمی، پیمانی، قراردادی، بازنشسته و بازخرید شده دستگاههای اجرایی و دانشگاهها باشند.
2. شرایط اختصاصی:
1-2. دارا بودن مدرک تحصیلی مطابق با مقطع و رشته تحصیلی مندرج در جدول فوق الذکر.
2-2. داشتن حداقل معدل 13 (سیزده ) در مقطع تحصیلی کارشناسی و 16 ( شانزده ) درمقطع تحصیلی کارشناسی ارشد.
3-2. حداکثر سن برای متقاضیان 35 سال تا روز برگزاری آزمون یعنی 1396/6/9.  (متولدین 1361/6/9 به بعد واجد شرط سنی هستند)
4-2. تاریخ صدور گواهی فراغت از تحصیل و نیز معافیت دائم یا پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان می بایست قبل از تاریخ آزمون یعنی قبل از 1396/6/9  باشد
تذکر: بر طبق تبصره 1 ذیل ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی ماده قانونی فوق، در رقابت با سایر داوطلبان و با کسب امتیازات لازم در آزمون‌ پذیرفته شوند مشمول شرط حداقل معدل و حداکثر سن نمی باشند.
3. مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام :
1-3. تکمیل تقاضانامه اينترنتي.
2-3. پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ 550/000 (پانصد و پنجاه هزار) ریال بصورت اينترنتي با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب از طريق سامانه ثبت نام آزمون در پایگاه اطلاع‌رساني دانشگاه علم و فناوری مازندران به نشاني www.mazust.ac.ir.
3-3. فايل عكس اسكن شده با رعایت موارد زیر :
1-3-3. داوطلب مي‌بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را ازطريق سامانه ثبت نام اينترنتي ارسال نمايد.
2-3-3. عكس باید 4*3 و تمام رخ باشد و در سال جاري گرفته شده و حتي الامكان رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
3-3-3. عکس داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
4-3-3. حاشيه‌هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
5-3-3. عكس خواهران بايد با حجاب بوده و صورت كامل آنان مشخص باشد.
6-3-3. عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG   باشد.
7-3-3. اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر 400*300 پيكسل و حداقل 300 * 200 باشد.
8-3-3. حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.
9-3-3. اسکن عکس روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و….) قابل قبول نیست و داوطلبان لازم است از روی اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق اقدام به اسکن نمایند.
تبصره – در صورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت‌نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي‌گردد.

 

4. زمان ثبت نام آزمون :
1-4. داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون در صورت داشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه لازم است مدارك خواسته شده در بند 3 را تهیه و از روز دوشنبه  5/16 /1396 تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه  25/ 5/ 1396  با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه علم  و فناوری مازندران نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام نمايند. ضمناً يادآور مي‌شود ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتي مي‌باشد و داوطلبان لازم است از طريق پايگاه اطلاع‌رساني فوق نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام نمايند و ثبت‌نام به غير از روش فوق قابل قبول نخواهد بود.
2-4. مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی­گردد.
3-4.  به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و مبلغ وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­گردد.
5. مدارکی که اصل و تصویر آنها باید بعد از اعلام نتایج آزمون کتبی توسط داوطلبان دعوت شونده به مصاحبه ارائه شود :
1-5. کارت ملی.
2-5. شناسنامه.
3-5. کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم ( ویژه برادران).
4-5. آخرین مدرک تحصیلی مندرج در آگهی.
5-5. عکس مشابه عکس اسکن و ارسال شده در زمان ثبت نام اينترنتي.
6-5. مدارک دال بر ایثارگری برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگری طبق بند 8 (توضیحات)
7-5. مدارک دال بر بومی بودن حسب مورد بر اساس هر یک از موارد ذکر شده در بند 8 (توضیحات)
تبصره : مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
6. نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون و زمان برگزاری آزمون:
کارت شرکت در آزمون از روز  دوشنبه  6/ 6 / 1396 بر روی پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علم و فناوری مازندران  قرار خواهد گرفت. آزمون روز  پنجشنبه   9  /  6 / 1396 در دانشگاه علم و فناوری مازندران در بهشهر برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلب نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
7. مواد آزمون :
آزمون کتبی به صورت تستی چهار گزینه ای برگزار خواهد شد و شامل آزمون توانمندی های عمومی و آزمون تخصصی می­باشد.
الف)  آزمون توانمندی های عمومی شامل :
1- زبان و ادبیات فارسی.
2- معارف اسلامی.
3- زبان انگلیسی عمومی.
4- ریاضی و آمار مقدماتی.
5- دانش عمومی رایانه  ( فناوری اطلاعات و مهارتهای ICDL ).
6- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی، سیاسی و حقوق اساسی.
7- هوش و توانمندی عمومی.
ب)  آزمون تخصصی شامل سوالات تخصصی مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد.
بخشی از منابع مرتبط با آزمونهای تخصصی متعاقباً در قالب یک اطلاعیه در همین سامانه (سایت ) به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

8. توضیحات :
1-8. در اجرای ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران،  25 درصد سهمیه استخدامی به خانواده های شاهد، جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و  5  درصد سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد  و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص می یابد مشروط به اینکه در اجرای تبصره3 ماده مذکور در آزمون استخدامی شرکت نموده و حداقل 80 (هشتاد) درصد حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده را کسب نمایند.
2-8.  داوطلبان باید حتما بومی شهرستان بهشهر و مشمول یکی از موارد ذیل باشند. در غیر اینصورت به تقاضای آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1-2-8.  محل تولد داوطلب و یا همسر وی،  شهرستان بهشهر باشد.
2-2-8. خانواده داوطلب (پدر، مادر و یا همسر) در بهشهرسکونت حداقل 4 سال داشته باشند و هنگام مصاحبه مدارک معتبر مربوط را ارائه  نمایید، برای این دسته مدارک استهشاد محلی توسط هسته گزینش انجام خواهد شد.
3-2-8.  پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان بهشهر را داشته باشد و محلکارگاه بیمه شده در محدوده شهرستان بهشهر باشد.
4-2-8. پدر، مادر و یا همسر داوطلب،  کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) شهرستان  بهشهر باشد.
5-2-8. داوطلب حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان بهشهر طی کرده باشد.(از مقطع ابتدایی به بالا).
3-8.  داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند.
4-8.   به مدارک ارسالی توسط دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در جدول بالا و همچنین به مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-8. کلیه داوطلبان واجد شرایط موظفند در آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی شرکت نمایند.
6-8. داوطلب پس از قبولی نهایی در فرآیند آزمون و به کارگیری در دانشگاه متعهد می گردد با مدرک تحصیلی ارائه شده و در عنوان شغلی مورد تقاضا به مدت حداقل هشت سال (در صورت تایید عملکرد سالانه و عقد قرارداد سالانه) خدمت نموده و مجوز ادامه تحصیل بعد از این مدت منوط به موافقت هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه خواهد بود و حق ادامه تحصیل بدون موافقت دانشگاه را ندارد.
7-8.  برای کلیه عناوین شغلی اعلام شده فقط داوطلبان با آخرین مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته و گرایش مندرج در جدول مجاز به شرکت هستند و به تقاضای داوطلبان با مدرک تحصیلی در مقاطع پایین تر یا بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد. لازم به تأکید است که دانشجویان دکتری و دارندگان مدرک تحصیلی دکتری برای مقطع کارشناسی ارشد اعلام شده و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاتر  و دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر برای مقطع کارشناسی اعلام شده، حق شرکت در آزمون را ندارند.
8-8. چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه، جذب و غیره محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می­باشد، از انجام مراحل بعدی محروم می­گردد و حتی در صورت صدور حکم قراردادی، حکم مزبور لغو و بلااثر می­گردد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و کلیه حقوق دریافتی احتمالی را نیز می بایست به عنوان خسارت وارده، به دانشگاه برگرداند.
9. ملاک قبولی اولیه و نحوه اعلام نتیجه:
1-9. شرط لازم جهت دعوت از شرکت کنندگان برای مصاحبه کسب حدنصاب 50 درصد نمره کتبی آزمون است  و تعداد دعوت شوندگان به مصاحبه حداکثر تا سقف سه برابر ظرفیت پذیرش هر رشته شغلی می باشد.
2-9. نمره کل داوطلبان در آزمون کتبی از ترکیب نمره آزمون کتبی عمومی با وزن 30 درصد و نمره آزمون کتبی تخصصی با وزن 70 درصد به دست خواهد آمد.
3-9. پس از مرتب سازی داوطلبان براساس نمره کل ( از بالاترین نمره تا پایین ترین نمره) افراد واجد شرایط که دارای بالاترین نمره در هر رشته شغلی باشند به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش انتخاب و جهت مصاحبه از آنان دعوت به عمل خواهد آمد.
4-9. انتخاب نهایی پذیرفته شدگان برای استخدام، پس از طی مراحل مصاحبه، بر اساس مجموع نمرات کتبی، مصاحبه تخصصی و نتیجه گزینش صورت خواهد گرفت.(50 درصد آزمون، 50 درصد مصاحبه تخصصی).
10. تذکرات مهم :
1-10.  کارت داوطلبی (کارت ورود به جلسه امتحان) بر اساس اطلاعاتی که داوطلب در فرم اینترنتی ثبت نام درج خواهد نمود صادر خواهد شد.
2-10.  داوطلبان لازم است از روز  دوشنبه  6 / 6 / 1396 با مراجعه به  پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علم و فناوری مازندران کارت داوطلبی و برگ راهنمای شرکت در آزمون که پیوست کارت می باشد را پرینت گرفته و موقع مراجعه به حوزه امتحانی همراه داشته باشند.
3-10.  در روز آزمون ورود داوطلب به حوزه امتحانی مستلزم داشتن کارت ورود به جلسه و اصل شناسنامه عکسدار یا اصل کارت ملی و مطابقت کامل مشخصات شناسنامه ای داوطلب ( از روی اصل شناسنامه عکسدار یا اصل کارت ملی ) با مشخصات مندرج در کارت داوطلبی خواهد بود.
4-10.  اصل مدارک متقاضیانی که براساس نمره امتحانی واجد شرایط دعوت به مصاحبه هستند از جمله کارت ملی، شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم غیر پزشکی( ویژه برادران)، مدارک دال بر ایثارگری، مدارک دال بر بومی بودن و غیره بعد از انجام آزمون کتبی و مشخص شدن نتایج آن توسط دانشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
5-10.  یاد آوری : با توجه به موارد فوق الذکر مسؤلیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و شرایط اعلام شده در متن این آگهی و سامانه ثبت نام اینترنتی و نیز انتخاب گزینه های نادرست در موقع تکمیل فرم ثبت نام اينترنتي و یا درج اطلاعات ناقص یا نادرست در فرم مذکور و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان مصاحبه و گزینش تماماً بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه و غیره محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می­باشد، از انجام مراحل بعدی محروم می­گردد و حتی در صورت صدور حکم قراردادی، حکم مزبور لغو و بلااثر می­گردد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و کلیه حقوق دریافتی احتمالی را نیز می بایست به عنوان خسارت وارده، به دانشگاه برگرداند.
6-10.  تاریخ شروع به کار پذیرفته شدگان نهایی،  بعد از طی مراحل گزینش و اخذ ردیف استخدامی و کسب مجوز استخدام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود که به پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد و داوطلب حق اعتراض در این خصوص را نخواهد داشت.

azmonfaragir
29 فوریه 2020
118 بازدید