نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 (11رشته شغلی)

1نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 فناوری اطلاعات:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 طراحی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

2نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 کارشناس شبکه:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98شبکه هاي کامپیوتري 2  285 سوال + پاسخنامهشبکه هاي کامپیوتري1 185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 شبکه های کامپیوتری3 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 امنیت شبکه 170سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 سیستم عامل 457 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مدارهاي منطقی260 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مدارهاي الکترونیکی1 220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مدارهاي الکترونیکی2  210 سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 معماري کامپیوتر170 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

3نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 تغذیه:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 بیوشیمی277 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 فیزیولوژی120سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 زبان انگلیسی عمومی90 سوال + پاسخنامه

 

 

 

4نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مهندسی متالوژی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 متالوژی فیزیکی 200 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98  عملیات حراراتی و متالوگرافی 150 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی 175 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98  اصول ریخته گری 175 سوال با جواب

 

 

 

 

5نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مهندسی شیمی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98  شیمی فیزیک 1 420 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98  شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98  شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

6نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 عمران:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مقاومت مصالح وتحليل سازه ها 160 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مكانيك خاك و پيسازي 124 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 سازه هاي فولادي و بتوني-250 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 تعمير و نگهداري ابنيه فني 250 سوال با جواب

 

 

 

7نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 آزمایشگاه:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 ویروس 270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 انگل180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 قارچ 170 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مواد غذایی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 دارو240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 فراورده های بیولوژیکی152 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 ایمنی و کلینیکال پاتالوژی 204 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 نمونه برداری و مدیریت آزمایشگاه120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 

8نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 روابط عمومی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 اصول روابط عمومی40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مبانی ارتباطات اجتماعی40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مبانی سازمان و  مدیریت 255 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 ایین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی 30 سوال + پاسخنامه

 

 

 

9نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 امور اداری:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مبانی سازمان و مدیریت 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مدیریت منابع انسانی 500 سوال با جواب 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 رفتار سازمانی 500 سوال با جواب 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مدیریت تحول 365 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 حقوق اداري 415 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 قانون مدیریت خدمات کشوري 1000 سوال با جواب

 

 

 

 

10نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 حسابداری:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 اصول حسابداری سه 327 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 حسابداری میانه یک 209 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 حسابداری میانه دو 606 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 تئوری حسابداری  30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 تئوری حسابرسی  335سوال  + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مدیریت مالی790 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 قانون تجارت420 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

11نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 کارشناس آموزش:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مدیریت و برنامه ریزی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 روش تحقیق60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 امار 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 اصول مدیریت 240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه صنعتی شریف98 نیاز سنجی و ارزشیابی اموزش 360 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی شریف برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات ‌علمی و براساس مجوز تاریخ 95/02/29 هیات ‌امناء دانشگاه، تعداد 16 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به ‌صورت قرارداد انجام کار مشخص و مدت معین (با پیش ‌شرط گذراندن سه ماه دوره آزمایشی) برای خدمت در تهران با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی زیر، به‌کار خواهد گرفت. ثبت‌نام در اين آزمون، منحصراً به‌صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور از روز دوشنبه تاریخ 20 /09/ 96 آغاز و در روز يكشنبه تاریخ 96/09/26 پایان مي‌پذيرد. كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام کنند.

 

شرایط عمومی:

– تابعیت جمهوری اسلامی ایران

– التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه.

– اعتقاد و التزام به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

– عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران.

– عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.

– نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر.

– عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح.

– عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن.

– دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان.

توضيح: كارت يا برگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي‌باشد و تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی، باید قبل از تاريخ اولین روز شروع ثبت نام (96/09/20) باشد.

– برخورداری از سلامت، توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر (برابر ضوابط دانشگاه در مرحله مصاحبه و معاینات پزشکی مورد سنجش قرار می‌گیرد).

– حداکثر سن داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی30 سال و برای کارشناسی­ارشد ۳۵ سال است.

تبصره: افزایش شرط سنی مندرج در این بند به استناد ماده “1” قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور و مصوبه هیات اُمنا دانشگاه تا سقف 10  سال جهت جذب افراد مجرب و متخصص دارای سابقه کار تمام وقت تا تاریخ 96/03/22 و براساس ارائه سوابق پرداخت حق بیمه، در موسسات وابسته به دانشگاه صنعتی شریف که در این آزمون استخدامی شرکت کرده و پذیرفته شوند، بلامانع است.

– داوطلبین نباید مستخدم رسمی، پیمانی، قراردادی و یا بازخرید شده دستگاه‌های اجرایی باشند.

– نداشتن تعهد انجام كار در ساير سازمان ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي.

– بکارگیری جانبازان، ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود.

مراحل ثبت‌نام:

1. تکمیل دقيق فرم تقاضانامه ثبت‌نام.

2. فايل عكس اسكن شده: داوطلب مي‌بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را براي ثبت‌نام اينترنتي آماده نمايد.

1-2- عكس 4´3 كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ).

2-2- عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.

3-2- اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر 400´300 پيكسل و حداقل 300´200 باشد.

4-2-تصوير داوطلب بايد واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.

5-2- حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.

6-2- حاشيه‌هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.

7-2- حتي الامكان عكس، رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.

تبصره: درصورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي‌گردد.

تذکر مهم: با توجه به مشكلات به ‌وجود آمده در آزمون‌هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت‌نام آنان توسط ديگران انجام مي‌شود، رخ داده است، تأكيد مي‌گردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت‌نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

– اسكن تصاویر مدارک تحصیلی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ( گواهینامه موقت فراغت از تحصیل یا دانشنامه با ذکر معدل) با فرمت jpg

– اسكن تصویرکارت ملي  با فرمت jpg

– اسكن تصویر تمام صفحات شناسنامه با فرمت jpg

– اسكن تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران) با فرمت jpg

– اسكن مدرك زبان انگليسي درصورت دارابودن با فرمت jpg

– اسكن مدارك دال بر ايثارگري براي متقاضيان سهميه ايثارگران . با فرمت jpg

– اسكن گواهي سازمان تامين اجتماعي مبني بر پرداخت حق بيمه (برای مشمولین تبصره بند 11 شرایط عمومی) با فرمت jpg

پرداخت وجه ثبت نام:

– ثبت‌نام به‌صورت اينترنتي از روز دوشنبه مورخ 96/09/20 لغايت روز يكشنبه مورخ 96/09/26 انجام خواهد پذيرفت.

– متقاضیان واجد شرايط می‌بایست نسبت به پرداخت وجه ثبت‌نام به مبلغ 900000 (نهصد هزار) ريال به ‌صورت الکترونیکی و یا از طریق کارت‌های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.

– لازم به توضیح است مدت ثبت‌نام به‌هیچ وجه تمدید نمی‌گردد و متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

– متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت‌نام، کد پيگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.

–  به ثبت‌نام‌های ناقص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

شرایط اختصاصي:

– دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته‌های تحصیلی مجاز به‌ شرح جدول احراز رشته شغلی و سایر توانایی‌های موردنیاز (جدول شماره 2)

– تاریخ صدور گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان باید قبل از 96/09/20 باشد.

– حداقل معدل كل آخرین مدرک تحصیلی براي متقاضيان در مقاطع کارشناسی (14) و کارشناسی ارشد (15) مي‌باشد.

زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:

– كارت شركت در آزمون از روز سه‌‌شنبه مورخ 96/10/19 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ 96/10/22 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد گرديد.

تذکرات مهم:

– مدرک تحصیلی که داوطلب بر اساس جدول شماره 2 شرایط رشته شغلی و مدرک تحصیلی، نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام نموده است، آخرین مدرک وی تلقی و مدارک اخذ شده بالاتر در حین فرآیند به‌کارگیری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– داوطلب پس از قبولی نهایی در فرآیند و به‌کارگیری در دانشگاه متعهد می­شود با ارایه اصل مدرک تحصیلی عنوان شده و در شغل مورد تقاضا، مدت پنج سال خدمت نموده و ادامه تحصیل و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر، منوط به موافقت با ادامه تحصیل و ضوابط پذیرش مدرک براساس نظر هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه خواهد بود.

– کسب حد نصاب لازم در آزمون به ‌منزله پذیرش و به‌کارگیری محسوب نمی‌شود و پذیرش نهایی داوطلبان براساس نمرات آزمون و مصاحبه صورت می‌پذیرد.

– تمامی متقاضیان باید علاوه بر مهارتهای اختصاصی ذکر شده دارای مهارتهای ۷ گانه فناوری اطلاعات (ICDL) نیز باشند.

– تسلط به زبان انگلیسی مزیت محسوب خواهد شد.

– متقاضیانی که دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با عنوان شغل درخواستی باشند، در اولویت قرار دارند.

– ملاک عمل برای محاسبه سن، تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان تاریخ اولین روز ثبت نام 96/09/20) می­باشد.

– درصورتی‌ که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و اطلاعات درج شده در فرم ثبت‌نام باشد، هیچ‌گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و دانشگاه در هر مرحله از فرایند به‌کارگیری (آزمون کتبی، مصاحبه یا پذیرش نهایی) و حتی در خلال دوره آزمایشی‌، متوجه عدم رعایت اصل صداقت در ثبت اطلاعات و تکمیل فرم ثبت‌نام از سوی متقاضی شود، موضوع به‌کارگیری کان لم یکن تلقی می‌شود و داوطلب حق هر‌گونه اعتراضی را از خود سلب می­نماید.

– اولویت با دانش­ آموختگان دانشگاه­های برتر است.

– دانشجویان در هیچ مقطع تحصیلی مجاز به شرکت در این فراخوان نمی­باشند.

– ثبت نام و ارسال مدارک درخواستی صرفاً از طریق سايت سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر خواهد بود و از ارسال فیزیکی موارد درخواستی خودداری شود.

 

مواد آزمون:

آزمون شامل دو بخش عمومي و اختصاصی است که مواد آزمون عمومی به شرح ذيل و برای کلیه مشاغل مشترک می‌باشد و مواد آزمون اختصاصی به ‌تفکیک رشته شغلی در جدول شماره 1 ارائه شده است.

مواد آزمون عمومي:

1- فنّاوری اطلاعات (مهارت‌های هفتگانه ICDL)

2- ریاضی و آمار مقدماتی

3- زبان و ادبیات فارسی

4- معارف اسلامی

5- زبان انگلیسی

6- هوش و توانمندی‌های عمومی

جدول شماره 1- عناوين رشته شغلي و مواد آزمون اختصاصي

كد رشته شغلي عنوان رشته شغلي مواد آزمون اختصاصي
101 کارشناس فنّاوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه سؤالات تخصصی:(شبکه‌های کامپیوتری ـ سیستم‌های عامل ـ ذخیره و بازیابی اطلاعات)
102 کارشناس شبکه مجموعه سؤالات تخصصی:(شبکه‌های کامپیوتری ـ امنیت شبکه)
103 کارشناس تغذیه مجموعه سؤالات تخصصی:(تغذیه اساسی ـ رژیم‌درمانی ـ بهداشت مواد غذایی)
104 کارشناس آزمایشگاه متالورژی مجموعه سؤالات تخصصی:(خواص فیزیکی مواد ـ خواص مکانیکی مواد ـ آزمایشگاه (متالوگرافی، عملیات حرارتی، خواص مکانیکی))
105 کارشناس آزمایشگاه مهندسی شیمی و نفت مجموعه سؤالات تخصصی:(عملیات واحد و آزمایشگاه ـ مکانیک سیالات و آزمایشگاه ـ انتقال حرارت و آزمایشگاه)
106 کارشناس آزمایشگاه مهندسی عمران مجموعه سؤالات تخصصی:(مکانیک خاک و آزمایشگاه ـ مکانیک سیالات و آزمایشگاه ـ روسازی راه و آزمایشگاه)
107 کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی و کنترل محیط زیست مجموعه سؤالات تخصصی:(ایمنی در آزمایشگاه ـ تصفیه آب و فاضلاب صنعتی و آزمایشگاه)
108 کارشناس آزمایشگاه شیمی مجموعه سؤالات تخصصی:(ایمنی در آزمایشگاه ـ شیمی تجزیه و آزمایشگاه ـ شیمی آلی و آزمایشگاه)
109 کارشناس همکاری‌های بین‌المللی دانشگاهی مجموعه سؤالات تخصصی:(روابط بین‌الملل ـ حقوق بین‌الملل ـ سازمان بین‌المللی ـ زبان تخصصی)
110 کارشناس امور اداری مجموعه سؤالات تخصصی:(تئوری‌های مدیریت (اصول، منابع انسانی و رفتار سازمانی) ـ تجزیه‌وتحلیل سیستم‌ها و روش‌ها ـ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و تأمین اجتماعی)
111 حسابدار مجموعه سؤالات تخصصی:(حسابداری مالی ـ تئوری حسابداری ـ مدیریت مالی)
112 مسئول دفتر مجموعه سؤالات تخصصی:(مدیریت منابع انسانی ـ روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ـ مبانی سازمان و مدیریت)
113 کارشناس آموزش مجموعه سؤالات تخصصی:مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ـ برنامه‌ریزی آموزشی و درسی ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی)

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جدول شماره 2- جدول عناوین شغلی و شرايط احراز

ردیف كد و عنوان عنوان شغلی تعداد جنسیت واحد محل خدمت شرایط احراز شغل
زن مرد مقطع تحصيلي / كد و عنوان رشته‌های تحصیلی مجاز تجربه مهارتها و توانایی­ها
1 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (كد101) 1 مدیریت امور اداری کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار (كد 2001) ، سخت افزار (كد2002) )، فناوری اطلاعات (كد 2003) دو سال تجربه مفید و مرتبط تسلط به راه­اندازی و نگهداری سامانه­های سروری، تسلط به فن­آوری مجازی­سازی، تسلط به شبکه و سامانه های پشتیبان داده و ذخیره­سازی،تسلط به سیستم عامل لینوکس مزیت محسوب می شود.
2 کارشناس شبکه (كد102) 1 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی یا کارشناسی­ ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار (كد 2001) ، سخت افزار (كد2002))، فناوری اطلاعات (كد 2003) در زمینه شبکه(اکتیو و پسیو ) تسلط به روتینگ و سوئیچینگ، تسلط به Cisco و طی دوره­های آموزشی CCNA, CCNP, Network
3 کارشناس تغذیه (كد103) 1 معاونت دانشجویی کارشناسی یا کارشناسی­ ارشد علوم تغذیه (كد 2004) یا صنایع غذایی (كد 2005) حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط داشتن مهارت­های آموزش بهداشت و تغذیه برای افراد، مهارت تجویز رژیم درمانی و پیشگیری، ارزیابی و تشخیص مشکلات تغذیه­ای، پایش و کنترل عملکرد تجهیزات و محیط طبخ غذا، و دارا بودن سلامت کامل جسمانی، دارا بودن مهارت ارتباطی مناسب.
4 کارشناس آزمایشگاه متالورژي(كد104) 1 دانشکده مهندسی و علم مواد مدرک کارشناسی مهندسی مواد-گرایش:   (متالورژی صنعتی كد 2006) )  کارشناسی­ ارشد مهندسی مواد-گرایش: شناسایی و انتخاب مواد (كد 2007) فعالیت­های فنی و آزمایشگاهی دانش عمومی در خصوص موارد بهداشتی- ایمنی در محیط­های آزمایشگاهی، دانش تخصصی مرتبط با دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه مربوطه و مهارت در بکارگیری آن، دانش چگونگی استفاده  از کتاب­های مرجع استانداردهای تخصصی
5 کارشناس آزمایشگاه مهندسي شيمي و نفت(كد 105) 1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت کارشناسی یا کارشناسی­ ارشد مهندسی شیمی(كد 2008) یا مهندسی مکانیک (كد2009) یا مهندسی نفت (كد2010) در زمینه آموزش مهندسی شیمی نظیر عملیات واحد، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و کنترل فرآیندها، حفاری ، خواص سنگ راه­اندازی و راهبری و اداره آزمایشگاه­ها، قدرت بیان و تفهیم مناسب
6 کارشناس آزمایشگاه عمران(كد 106) 2 دانشکده مهندسی عمران کارشناسی­ ارشد مهندسی عمران با گرایش­های ژئوتکنیک (كد2011)، راه و ترابری (كد2012)، هیدرولیک(كد 2013)،  تجربه مرتبط
7 کارشناس آزمایشگاه بيوشيمي و كنترل محيط زيست(كد 107) 1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیست مدرک کارشناسی در یکی از رشته های شیمی (كد 2014) یا علوم آزمایشگاهی (كد2015) تجربه کار در  آزمایشگاه آب و فاضلاب دارای مهارت انجام آزمایش­های آب و فاضلاب به طور کامل و آشنایی با صنعت آب و فاضلاب
8 کارشناس آزمایشگاه شيمي(كد 108) 1 دانشکده شیمی مدرك کارشناسی شیمی (كد2014) آشنایی با استانداردهای نگهداری  موادشیمیایی و علاقمندی و توانائی انجام امور  انبار آزمایشگاههای شیمی
9 کارشناس همکاریهای بین­المللی دانشگاهی (كد 109) 1 مدیریت روابط      بین­الملل دانشگاه کارشناسی یا کارشناسی ارشد روابط بين‌الملل (كد 2029 )، روابط عمومی (كد2016) و علوم سياسي (كد 2030) حداقل 3 سال سابقه کاری ترجیحا”در زمینه روابط بین‌الملل تسلط به زبان انگلیسی(نوشتار و گفتار) الزامی است. آشنایی با یک زبان اروپایی دیگر و زبان عربی مزیت خواهد بود.آشنائی با فنون مذاکره در سطح بین­الملل، آشنائی با مفاد قراردادها، موافقت­نامه­ها و پروتکل­های بین­المللی.
10 کارشناس امور اداری(كد110) 3 دفتر ریاست ( 1 نفر) -مدیریت امور اداری (2نفر) کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از        رشته­های مدیریت منابع انسانی (كد2017)، مدیریت MBA(كد 2018) ، مدیریت (گرایش­های منابع انسانی (2017)، مدیریت سیستم­ها (كد2019)) ، مدیریت اجرائی (كد2020)، مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی (كد2021)، مدیریت سیستم و بهره­وری (كد2022)، برنامه­ریزی و تحلیل سیستم­ها (كد2023) دارا بودن حداقل 2 سال تجربه مرتبط اصول گزارش­نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل و ارزیابی مشاغل، آشنایی با امور اداری و استخدامی، آشنایی با برنامه­ریزی نیروی انسانی، نیازسنجی نیروی انسانی، بیمه و بازنشستگی، توانایی تهیه آمار و گزارش­های تحلیلی پرسنلی.تسلط به زیان­های انگلیسی و عربی مزیت محسوب خواهد شد.
11 حسابدار(كد111) 1 مدیریت امور مالی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از  رشته­ های حسابداری (كد2024)، مدیریت مالی (كد2025)، مدیریت بازرگانی (كد 2026) انجام کار حسابداری بخصوص حسابداری تعهدی آشنایی با سیستم­ها و نرم­افزار­های مربوطه، آشنایی با  آیین­نامه­های مالی و معاملاتی دانشگاه­ها، قانون تامین­اجتماعی، قانون     مالیات­های مستقیم، آشنا به نرم­افزارهای حسابداری و حقوق و دستمزد، تسلط بر امور بانکی و مقررات مالی و حسابداری،ترجیحا تسلط به زبان انگلیسی،
12 مسئول دفتر(كد112) 1 معاونت اداری و مالی کارشناسی یا کارشناسی­ ارشد در یکی از   رشته­ های مدیریت دولتی (كد 2027)، مدیریتMBA(كد 2018)، مدیریت اجرائی (كد 2020)، مدیریت سیستم و بهره­ وری (كد2022) امور اداری و دفتری تسلط به اصول نگارش، سیستمهای بایگانی و اطلاعاتی، تسلط به زبان انگلیسی.
13 کارشناس آموزش (كد113) 1 دانشکده مدیریت و اقتصاد کارشناسی مدیریت آموزشی (كد 2028)، مدیریت و  برنامه ریزی آموزشی (كد 2021) تسلط به امور آموزشی و توانائی برقراری ارتباط موثر با دیگران،
تمامی متقاضیان باید علاوه بر مهارتهای اختصاصی ذکر شده ، دارای مهارت های هفت گانه فناوری اطلاعات (ICDL) نیز باشند.تسلط به زبان انگلیسی در سطح گفتار مزیت محسوب خواهد شد.متقاضیانی که دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با عنوان شغل درخواستی باشند، در اولویت قرار دارند.
azmonfaragir
28 ژانویه 2020
186 بازدید