نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 (12رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 حسابدار:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 حسابداري مالي400 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 حسابداري دولتی1 298 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 حسابداري دولتی2  40 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 بودجه 300  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 قانون محاسبات عمومي100 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 قانون مناقصات 30 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مدیریت مالی1  790 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مدیریت مالی2  369 سوال+ پاسخنامه

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 کارگزین:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مبانی سازمان و مدیریت255 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 حقوق اداری 415 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 قانون مدیریت خدمات کشوری 1000 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 قانون کار 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 قانون تامین اجتماعی 275 سوال + پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 تأسیسات:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 تأسیسات بهداشتی و کارگاه 120 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 تأسیسات حرارتی و کارگاه 350 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 تأسیسات برودتی و کارگاه 400 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 برق تاسیسات 45 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات 300 سوال با جواب

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 عمران:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مقاومت مصالح وتحليل سازه ها 160 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مكانيك خاك و پيسازي 124 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 سازه هاي فولادي و بتوني-250 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 تعمير و نگهداري ابنيه فني 250 سوال با جواب

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 روابط عمومی:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 اصول روابط عمومی 40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98مبانی ارتباطات اجتماعی 90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مبانی سازمان و مدیریت 420 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 آیین نگارش در روزنامه نگاري 40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98روابط عمومی 120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مهندس کامپیوتر:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت 395 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 برﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 394 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي یک 185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي دو285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي سه 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ 170 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادهﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 ﭘﺎﯾﮕﺎه داده133 سوال + پاسخنامه

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 امور آموزشی:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مدیریت و برنامه ریزی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 روش تحقیق60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 امار 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 اصول مدیریت 240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 نیاز سنجی و ارزشیابی اموزش 360 سوال + پاسخنامه

 

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 امور پژوهشی:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 روش تحقيق120  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 سنجش و ارزشيابي آموزشي 360  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 آمار و كاربرد آن در علوم انسانی395سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 نظريه هاي جامعه شناسي380 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 جامعه شناسي سازمانها  410سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

9-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 اتاق عمل:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 آناتومی360 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 بیماری های داخلی و جراحی+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 بیوشیمی330 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 تکنیک و اصول کار در اتاق عمل +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 فیزیولوژی30 سوال +پاسخنامه

 

 

 

10-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 فوریت های پزشکی:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 آناتومی 360 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 احیای قلبی و ریوی 150سوال

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 فرآیند عملیات و اطلاعات فنی

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 تروما  170 سوال

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 فارماکولوژی 800سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 فوریت های داخلی 300  سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 فیزیولوژی30 سوال+پاسخنامه

 

 

 

11-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98بهداشت محیط:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 اب و فاضلاب176 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب -۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 آلودگی هوا 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 کلیات بهداشت محیط 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مواد زائد جامد

 

 

 

12-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 بهداشت حرفه ای:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 شناسايي عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 شناسايي عوامل شيميايي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 نمونه برداري از آلاينده هاي محيطي  

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 تجزيه نمونه ها 

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 سم شناسي شغلي 150 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 بيماريهاي ناشي از كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 ايمني در محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی اسفراین98 مديريت ريسك 

 

 

 

شرایط عمومی:

 1. تدین به دین مبين اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور و مصرح در قانون اساسی
 2. داشتن تابعيت ایران
 3. داشتن کارت پایان خدمت وظيفه عمومی یا معافيت دائم از خدمت (ویژه برادران)
 4. عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان
 5. عدم سابقه محکوميت جزائی موثر
 6. نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
 7. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 8. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن بکارگيری شده اند.

شرایط اختصاصی:

 1. داشتن حداقل 20 سال و حداکثر 32 سال برای دارندگان مدرک دیپلم و فوق دیپلم و 40 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصيلی کارشناسی و 45 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی
 2. متقاضیان رشته سرایدار نگهبان (متاهل) با احتساب خدمت نظام وظيفه حداکثر سن 32 سال
 3. صرفا نيروهای بومی مجاز به شرکت در آزمون (بومی شهرستان اولویت اول و بومی استانش اولویت دوم)
 4. ثبت نام داوطلبان دارای مدرک تحصيلی بالاتر از شرایط احراز ممنوع می باشد در صورتی که افراد دارای مدرک تحصيلی بالاتر پذیرفته شوند برابر مقررات با آنان برخورد خواهد شد.
 5. در صورتی از دانشجویان پذیرفته شده در آزمون به کارگيری به عمل می آید در زمان شروع به کار از دانشگاه محل تحصيل انصراف داده باشند.

مواد امتحانی:

امتحان توانمندی های عمومی شامل:

 1. زبان و ادبیات فارسی
 2. زبان انگلیسی (عمومی)
 3. ریاضی و آمار مقدماتی
 4. فناوری اطلاعات
 5. معارف اسلامی
 6. اطلاعات سیاسی و اجتماعی

*عمومی ها به میزان 30% سوالات

 1. 70% سوالات شامل: سوالات تخصصی مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب

تاریخ و محل برگزارى آزمون:

تاریخ آزمون: روز پنج شنبه مورخه 95/9/4 ساعت 9 صبح

محل برگزارى آزمون:

در روز توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد ضمناً کارت ورود به جلسه دو روز قبل از برگزاری آزمون در اداره توسعه سازمان و منابع انسانی دانشکده واقع در شهر اسفراین، خيابان طالقانی، حوزه سازمان مرکزی از ساعت 7 صبح لغایت 19 همان روز توزیع می گردد.

نحوه ثبت نام:

متقاضيان واجد شرایط ملزم هستند از روز چهارشنبه مورخه 1395/8/5 لغایت 1395/8/12 نسبت به ثبت نام حضوری از ساعت 8 صبح لغایت 19 عصر به آدرس خيابان طالقانی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اداره توسعه سازمان و منابع انسانی مراجعه و مدارک تکميل شده تحویل واحد استخدام نمایند.

مدارک مورد نياز ثبت نام:

 1. تکميل برگ در خواست شغل
 2. رسيد بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 250000 ریال به حساب شماره ٥٤٥٩٤٨٤٣٣٢ بنام مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت نزد بانک ملت بابت هزینه های آزمون
 3. سه قطعه عکس ٤* ٣ پشت نویسی شده و یک عدد پوشه روغنی
 4. اصل آخرین مدرک تحصيلی به همراه تصویر آن
 5. اصل کارت ملی به همراه تصویر آن
 6. اصل شناسنامه به همراه تصویر تمامی صفحات آن
 7. اصل کارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومی به همراه تصویر آن (ویژه برادران)
 8. اصل مدارک مبنی بر بومی بودن به همراه تصویر آن
azmonfaragir
29 فوریه 2020
347 بازدید