نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 (13 رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98نگهبان:

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98خدمتگزار:

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98کارشناس آزمایشگاه :

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 ویروس 270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 انگل180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 قارچ 170 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98مواد غذایی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 دارو240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 فراورده های بیولوژیکی152 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 ایمنی و کلینیکال پاتالوژی 204 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 نمونه برداری و مدیریت آزمایشگاه120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98  مهندسی کامپیوتر (تحلیل گر سیستم):

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98  برنامه نویسی پیشرفته (++C)ت 150سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98  مهندسی نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98  شبکه هاي کامپیوتري1 185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98  شبکه هاي کامپیوتري2  285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98  شبکه هاي کامپیوتري3  365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98  امنیت شبکه170سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98  پایگاه داده ها133 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98  کلیات مبارزه با پولشویی590 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98کارشناس مبارزه با بیماریها:

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 فیزیک پزشکی29سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بیوشیمی عمومی277 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 اناتومی 30سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانشناسی عمومی880 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بهداشت عمومی267 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی180سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی افسر پیمانی،کارمند علمی و تجربی نیروی زمینی ارتش سال 98 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 زبان تخصصی60سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 ژنتیک305 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 میکروب شناسی 152 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 ویروس شناسی270 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 خانواده و امور جامعه ای 267 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 جنین شناسی180 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 ایمنی شناسی204 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 انگل شناسی 180 سوال + پاسخنامه

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98کارشناس سلامت اجتماعی:

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ880 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ یک250 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪدو310 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانشناسی ﺷﺨﺼﯿﺖ320 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ یک 520 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 اسیب شناسی روانی دو 480 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ600 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 امار300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روش ﺗﺤﻘﯿﻖ75سوال + پاسخنامه

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 مددکار اجتماعی:

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 زبان انگلیسی عمومی 90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 استعداد تحصیلی 150 سوال

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 مددکاری اجتماعی190 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 مددکاری اجتماعی گروهی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 مددکاری اجتماعی با خانواده100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 مددکاری اجتماعی جامعه ای120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 مبانی مددکاری اجتماعی 80 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 مددکاری اجتماعی فردی40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روش تحقیق در علوم تربیتی480 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 تحلیل آماری30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 اسیب شناسی اجتماعی430 سوال + پاسخنامه

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98کارشناس فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل:

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 داروشناسي 240 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98سم شناسی 150 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98فارماسيوتيكس

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 فارماكوگنوزي 85 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 دارودرماني بيماري ها

 

 

 

 

9-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانﺷﻨﺎس:

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ880 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ یک250 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪدو310 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانشناسی ﺷﺨﺼﯿﺖ320 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ یک 520 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 اسیب شناسی روانی دو 480 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ600 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 امار300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روش ﺗﺤﻘﯿﻖ75سوال + پاسخنامه

 

 

 

10-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 کارشناس تغذیه:

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بیوشیمی277 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 فیزیولوژی120سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 زبان انگلیسی عمومی90 سوال + پاسخنامه

 

 

 

11-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 کارشناس بیمه و  اقتصاد درمان:

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 اصول و كليات خدمات بهداشتي 180سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 ايمن سازي170 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بهداشت محيط 30 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بهداشت حرفه اي 204 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بهداشت دهان و دندان 204سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بهداشت سالمندان 270سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بهداشت مدارس  90سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 نظام عرضه خدمات 90سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بهداشت مادر و كودك و باروري 30 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 اصول مديريت 240 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 برنامه ريزي بهداشت  180 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 ارتباطات و تكنولوژي 160سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 آمار زيستي 174سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 اصول اپيدميولوژي+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 روش تحقيق 60 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

12-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بهداشت حرفه ای:

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 شناسايي عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 شناسايي عوامل شيميايي زيان آور محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 نمونه برداري از آلاينده هاي محيطي  

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 تجزيه نمونه ها 

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 سم شناسي شغلي 150 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بيماريهاي ناشي از كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 ايمني در محيط كار 

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 مديريت ريسك 

 

 

 

13-نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 بهداشت محیط:

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 اب و فاضلاب176 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب -۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98  آلودگی هوا 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 کلیات بهداشت محیط 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشكده علوم پزشكی اسفراین98 مواد زائد جامد

 

 

 

فراخوان جذب نیرو در دانشكده علوم پزشكی اسفراین – 13 رشته شغل – به صورت شركتی و قراردادی

اعلام پذيرفته شدگان نهايي

اطلاعیه شماره 4  (98/2/15)

اسامی پذیرفته شدگان نهای آزمون به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

اسامی پذیرفته شدگان نهایی

 

افراد پذیرفته می بایست از ساعت 8 لغایت 14 روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 17 و 18 اردیبهشت ماه  با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک زیر به نشانی: اسفراین، خیابان طالقانی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اداره منابع انسانی مراجعه نمایند.

 

* تمام صفحات شناسنامه

* کارت ملی

* مدارک ایثارگری

* مدرک تحصیلی

 

 

بدیهی است عدم حضور به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

 

 

اطلاعیه شماره 3 ( 98/1/25)

 

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول پس از بررسی و راستی آزمایی مدارک جهت انجام مصاحبه تخصصی به شرح زیر اعلام می گردد.

 

 

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول جهت انجام مصاحبه تخصصی 

 

پذیرفته شدگان با همراه داشتن « اصل شناسناسنامه و کارت ملی» خود، مطابق با زمانبندی مندرج در جدول ذیل به آدرس: اسفراین ، خیابان امام رضا(ع)، معاونت آموزشی، درب ورودی کلینیک تخصصی، سالن کنفرانس مراجعه نمایند.

 

« جـدول زمـانبنـدی »
ردیف عنوان روز تاریخ زمان
1 کلیه پذیرفته شدگان در رشته های شغلی نیروهای قراردادی چهارشنبه 98/01/28 8:30 صبح
2 کلیه پذیرفته شدگان در رشته های شغلی نیروهای شرکتی پنج شنبه 98/01/29

 

 

 

 

 

 

 

*توجه: آوردن کفش و لباس ورزشی جهت آزمون آمادگی جسمانی در رشته شغلی نگهبان الزامی می باشد.

 

بدیهی است عدم حضور و شرکت در مصاحبه به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

 

 

 

اطلاعیه شماره 2 ( 97/11/14)

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون  جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی مدارک به شرح زیر اعلام میگردد.

 

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی مدارک 

 

افراد یاد شده می بایست مدارک مورد نیاز را جهت بررسی اصالت و راستی آزمایی، از طریق پست الکترونیکی farakhan.avasalamat@gmail.com    حداکثر تا روز جمعه 26 بهمن ماه ارسال نمایند.

 

تصاویر مدارک مورد نیاز:

*  آخرین مدرک تحصیلی

* مدرک تحصیلی کارشناسی «مختص دارندگان مدارک کارشناسی ارشد»

* کارت ملی

* شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

* کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت «ویژه برادران»

* گواهی پایان/ تمدید/ معافیت طرح اجباری مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان «مختص رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه»

* مدارک ایثارگری «مطابق با بند 4 متن آگهی فراخوان»

* مدارک دال بر بومی بودن «مطابق با بند 5 متن آگهی فراخوان»

 

 (عدم ارسال مدارک در زمان تعیین شده  به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد)

 

 

 

 

اطلاعیه شماره 1( 97/9/28)

متقاضیان محترم زمان دریافت کارت ورودی آزمون تا ساعت 24 امشب 28 آذر می باشد، با توجه به ترافیک زیاد در زمان انتهایی بهتر است دریافت کارت را به ساعات پایانی موکول نکنید. در صورت وجود مشکل با شماره تلفنهای موجود تماس حاصل فرمایید.

همچنین می توانید از ساعت 15 لغایت 17 به دفتر آواسلامت واقع در خیابان طالقانی، ستاد دانشکده علوم پزشکی اسفراین روبروی دفتر ریاست دانشکده مراجعه نمایید.

 

 

موسسه کارآفرینان آوا سلامت به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی اسفراین  در 13 رشته شغلی  به صورت شرکتی و قراردادی طبق جدول ذیل نسبت  به اجرای فراخوان استخدامی از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه اقدام می نماید.

*مهلت ثبت نام از تاریخ  1397/09/6  لغایت  1397/09/14  می باشد

****مهلت ثبت نام تا پایان روز جمعه مورخ 16 آذر تمدید شد****

 

 ( نیرو شـرکتی)
ردیف عنوان شغلی تعداد مورد نیاز مرد زن شرایط احراز و مدرک تحصیلی
1 نگهبان 6 6 – دارابودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه و  فوق دیپلم کلیه رشته ها

– داشتن حداقل قد 175 سانتیمتر

– داشتن تناسب بین قد و وزن

– موفقیت در آزمون روانشناختی و آمادگی جسمانی

2 *خدمتگزار 10 3 7 – دارابودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه

– دارا بودن  شرایط جسمانی و فیزیکی

 

(نیروی قراردادی)
ردیف عنوان شغلی تعداد مورد نیاز مرد زن مرد /زن شرایط احراز و مدرک تحصیلی
1 کارشناس آزمایشگاه

(تشخیص طبی)

1 1 – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته علوم آزمایشگاهی

– کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی بالینی و میکروب شناسی پزشکی منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته  کارشناس علوم آزمایشگاهی

2 مهندسی کامپیوتر

(تحلیل گر سیستم)

1 1 – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی کامپیوتر
3 کارشناس مبارزه با بیماری ها 2 2 – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های  بهداشت عمومی و مبارزه با بیماری ها

– دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی ، انگل شناسی پزشکی، اپیدمیولوژی منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های  بهداشت عمومی و مبارزه با بیماری ها

4 کارشناس سلامت اجتماعی 1 1 – دارابودن  مدرک  تحصیلی کارشناسی در رشته روانشناسی کلیه گرایش ها

-کارشناسی ارشد روانشناسی کلیه گرایش ها منوط به داشتن کارشناسی در رشته  روانشناسی

5 مددکار اجتماعی 1 1 – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی

– کارشناسی ارشد رشته  مددکار اجتماعی منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی  کارشناسی در رشته های  مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی

6 کارشناس فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 1 1 – دارا بودن مدرک تحصیلی  دکترای حرفه ای در رشته دارو سازی
7 روانشناس 2 1 1 – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته روانشناسی بالینی

– کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  در رشته روانشناسی (تمام گرایش‌ها)

8 کارشناس تغذیه 1 1 – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تغذیه

– کارشناسی ارشد در رشته تغذیه بالینی منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی  کارشناسی در رشته تغذیه

9 کارشناس بیمه و  اقتصاد درمان 1 1 – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

– کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری ها، حسابداری، اقتصاد مدیریت دولتی و امور مالی

10 کارشناس بهداشت حرفه ای 1 1 – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته بهداشت حرفه‌ای

– کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه‌ای، ارگونومی، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، ایمنی و  محیط زیست، پدافند غیر عامل در نظام سلامت،  سم شناسی محیط، مهندسی محیط زیست با گرایش آلودگی هوا منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته بهداشت حرفه ای

11 کارشناسی بهداشت محیط 1 1 – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  مهندسی بهداشت محیط

 – کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت محیط، منابع طبیعی (محیط زیست )، مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست، مدیریت پسماند، آبشناسی (هیدرولوژی )، بهسازی محیط، معماری و آمایش، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، بهداشت مواد غذایی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت پرتوها منوط به دارا بودن مدرک تحصیلی  کارشناسی در رشته مهندسی بهداشت محیط

 

 

توجه: ثبت نام آزمون صرفاً بصورت الکترونیکی و منحصراً از طریق سامانه موسسه کارآفرینان آوا سلامت به آدرس:  http://avasalamat.org  انجام می‌شود.

 

(نکات مهم)

1-  ثبت نام منوط به تكمیل كلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و كدپیگیری از سامانه می‌باشد و پس از تایید نهاییِ فرم اینترنتی توسط داوطلب، اطلاعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی‌باشد.

2- به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود.

3-  داوطلب با تکمیل ثبت نام و شركت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفادآگهی ثبت نام نموده است وحق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

4-  بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد، لذا افراد در تکمیل فرمهای مربوطه دقت لازم را به عمل آورند.

5-  پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود، لازم است داوطلبان با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

6-  قبل از مراجعه به سامانه، اسکن عکس داوطلب طبق توضیحات مندرج در بخش ( نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب) دفترچه راهنما تهیه گردد.

7- کدپیگیری در تمام مراحل ثبت نام آزمون و فراخوان مورد نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم صورت پذیرد.

 

اگر برای ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید  برای پیشگیری از مشکلاتی که در ثبت نام برخی داوطلبان در آزمون های قبل روی داده است، موارد زیر را رعایت نمایید:

8-  قبل از تایید نهایی، اطلاعات و به خصوص عکس خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگری واگذار نکنید.

9-  تهیه یک برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیری برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است

10- کلیه شرکت کنندگان  متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگری، حتی در صورت داشتن کارت شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی مطابق با شیوه نامه اعمال سهمیه استخدامی ایثارگران می باشند.             ( کلیک کنید)

 

 

جهت اطلاع از شرایط  عمومی و اختصاصی آزمون قبل از ثبت نام حتما دفترچه راهنمای فراخوان را با دقت مطالعه فرمایید.

 

نکته مهم:

* کلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبت نام اینترنتی حمل بر صحت میشود و مدارک لازم پس از اعلام نتیجه آزمون کتبی از برگزیدگان برای مرحله دوم آزمون دریافت خواهد شد. ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی کسب بالاترین نمره در بین شرکت کنندگان زمانی موثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعلام شده در آگهی باشد. در غیر اینصورت ثبت نام و امتحان متقاضی در هر مرحله که باشد کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود، پرونده وی مختومه میگردد و هیچ وجهی از وجوه دریافتیبه وی مسترد نخواهد شد.

دریافت راهنمای فراخوان

azmonfaragir
13 دسامبر 2019
164 بازدید