نمونه سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان98

نمونه سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان98 برق الکترونیک:

 نمونه سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان98 رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ1  459 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان98 ریاضی مهندسی2  455سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ1 220 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ2  210 سوال + پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان98 اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 1  220 سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان98 اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 2  173 سوال + پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان98 مباﻧﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮات و رادﯾﻮ 450 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان98 ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ260 سوال + پاسخ نامه

 

 

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان نیروی انسانی متخصص جذب می کند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان، معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، بمنظورانجام پروژه ­های تحقیقاتی کاربردی در زمینه ­های کنترل، ابزاردقیق، الکترونیک و برنامه نویسی ازافراد واجد شرایط به صورت قرارداد استخدامی و یا امریه سربازی دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان با دارابودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق، رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 1398/03/20 به پست الکترونیکی ادرس Research@jdeiut.ir ارسال نمایند.

azmonfaragir
12 فوریه 2020
733 بازدید