نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 (14 رشته شغلی)

1- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 علوم آزمایشگاهی:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 بیوشیمی 277 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 خون شناسی و بانک خون

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 درس میکرو بیولوژی(ویروس 270 سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 درس میکرو بیولوژی(قارچ 170 سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 درس میکرو بیولوژی( انگل  180 سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ایمونولوژی

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 سرولوژی

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 نمونه برداری

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مدیریت آزمایشگاه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ایمنی در آزمایشگاه 240 سوال + پاسخنامه

 

 

 

2- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 رادیولوژی:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 فیزیک عمومی یک200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 فیزیک عمومی95 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ریاضی عمومی یک  596 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ریاضی عمومی سه100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 فیزیک هسته ای و اتمی 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 فیزیک پرتوها 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 تکنیکهای تصویربرداری پزشکی

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 فیزیولوژی 120سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 اناتومی 30سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

3- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 اتاق عمل:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 آناتومی360 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 بیماری های داخلی و جراحی+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 بیوشیمی330 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 تکنیک و اصول کار در اتاق عمل +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 فیزیولوژی30 سوال +پاسخنامه

 

 

 

 

4- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 بیهوشی:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 اصول و روش های بیهوشی 475 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 بیماری شناسی  455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 فارماکولوژی 500 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مراقبت های ویژه 415 سوال + پاسخنامه

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 پرستار:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مادران و نوزادان 100 سوال +پاسخنامه

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مامایی:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بارداری و زایمان ۱ تا  ۴ بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بیماریهای زنان و ناباروری بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی بهداشت مادر و کودک بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ۱۲۰نمونه سوالات استخدامی نوزادان بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ۶۰ نمونه سوالات استخدامی جنین شناسی بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 بهداشت محیط:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 اب و فاضلاب176 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب -۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 آلودگی هوا 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 کلیات بهداشت محیط 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مواد زائد جامد

 

 

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 تغذیه:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 بیوشیمی277 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 فیزیولوژی120سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 زبان انگلیسی عمومی90 سوال + پاسخنامه

 

 

 

9-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 تجهیزات پزشکی:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 زبان تخصصي مهندسي پزشكي 60 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 رياضيات 60  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 معادلات ديفرانسيل 415  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 رياضيات مهندسي 20 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 آمار و احتمالات مهندسي 549 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مدارهاي الكتريكي 1 220 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مدارهاي الكتريكي 2 210 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 الكترونيك 1 115 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 الكترونيك  2 173 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 تجزيه وتحليل سيستم ها 220 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي 210 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 تجهيزات عمومي بيمارستانها 110  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 حفاظت الكتريكي در سيستم هاي بيمارستاني 91 سوال + پاسخنامه

 

 

 

10-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مدارک پزشکی:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 کد گذاری داده ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ﻓﻨّﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 آﻣﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ 60سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ  

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

11-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 فناوری اطلاعات:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 طراحی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

12-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 امور اداری:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مبانی سازمان و مدیریت 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مدیریت منابع انسانی 500 سوال با جواب 

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 رفتار سازمانی 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مدیریت تحول 365 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 حقوق اداري 415 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 قانون مدیریت خدمات کشوري 1000 سوال با جواب

 

 

13-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 منشی:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98  فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

14-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 حسابدار:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 حسابداري مالي400 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 حسابداري دولتی1 298 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 حسابداري دولتی2  40 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 بودجه 300  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 قانون محاسبات عمومي100 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 قانون مناقصات 30 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98 مدیریت مالی1  790 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام98مدیریت مالی2  369 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

> شرايط عمومي استخدام :

1-  تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2-  اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.

3 –  دارا بودن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی .

4-  دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر .

5-  دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم غیر پزشکی (ویژه آقایان)

6-  داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

7-  نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

8-  استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.

تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام یعنی 1396/01/28 و محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام یعنی  1396/01/23می باشد.

شرایط اختصاصی استخدام:

1-   مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضا براساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در این آگهی می باشد .

داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرايش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرايش- رشته تحصيلي آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند ، پیشوند کمتر ویا بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سایر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

توجه : اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش ملاک عمل بوده و در صورتیکه رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده ملاک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.

2-     شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گردد:

1/2- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط  معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر 25 سال

2/2- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط  معدل و با شرط سنی حداکثر 30 سال.

3/2- دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل 14  و شرط سنی حداکثر  28 سال تمام

4/2- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر 30  سال تمام

5/2- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر 32 سال تمام

* مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي می باشد ملاک عمل خواهد بود.

 

توضیحات :

3- ارائه گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن درمورد فارغ التحصیلان رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان به هنگام آزمون مصاحبه الزامی می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور در زمان مقرر، قبولی متقاضی در آزمون کتبی کان لم یکن تلقی خواهد شد.

4-  عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کاردرسایرسازمانها ، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت وموسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است به هنگام انعقاد قرارداد وشروع بکار درموسسه الزامی می باشد.

5- متقاضیانی که به هنگام شروع بکار،  دانشجو و یا دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی شغل مورد تقاضا می باشند ، در صورتیکه پس از اشتغال بکار مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شرایط احراز مشاغل موسسه ارائه نمایند امکان پذیرش و تطبیق مدرک مذکور در طول خدمت میسر نخواهد بود . بنابر این رعایت مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج دراین آگهی به هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

6-  امتیاز بومی پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی و به میزان 25 امتیاز لحاظ می گردد

داوطلب بومی به داوطلبی اطلاق می شود که دارای یکی ازویژگی های زیر باشد ضمنا مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی  بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

1-6- محل تولد داوطلب یکی از شهرستان ها ، بخش ها و یا روستاهای توابع استان ایلام باشد.

2-6- محل سکونت داوطلب حداقل در 7 سال اخیر یکی از شهرستان ها ، بخش ها و یا روستاهای توابع استان ایلام باشد.

مراحل ثبت نام:

1- تكميل فرم ثبت ‌نام اينترنتي

2- فايل عكس اسكن شده

داوطلب مي‌بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فايل آن را براي ارسـال از طريـق برنامه ثبت‌نام اينترنتي آماده نمايد:

– عكس 4Ï3 كه در سال جاري گرفته شده باشد. (عكس تمام‌رخ)‌

– عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.

– اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل 200Ï300 پيكسل و حداكثر 400Ï300 باشد.

– تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.

– حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلوبايت بيشتر باشد.

– حاشيه‌هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.

– حتي‌الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.

تبصره 1: اسكن عكس از روي كارت‌هاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و…) قابل قبول نمي‌باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.

تبصره 2: عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.

تبصره 3: درصورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت‌نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي‌گردد.

 

پرداخت وجه ثبت‌نام:

ثبت نام  به صورت اينترنتي از روز چهارشنبه مورخ 1396/01/23لغایت روز دوشنبه  مورخ 1396/01/28 انجام خواهد پذيرفت.  متقاضيان واجد شرايط مي‌بايست پس از واریز مبلغ 600.000 ریال ( 60 هزار تومان )  به حساب شماره 215750615 باک رفاه کارگران به نام موسسه خدماتی بهداشتی درمانی میلاد 4 ایلام با مراجعه به سایت خبری ویرا به نشاني www.weera.ir  مراجعه و نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نياز اقدام نمايند.

– متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند.

– به ثبت نام هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ‌وجه مسترد نمي‌گردد.
مدارک ومستندات لازم:

با توجه به اینکه مدارک متقاضيان حسب نیاز موسسه پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی به میزان چهار برابر موارد مندرج در آگهی بکارگیری نیروی انسانی ،  اخذ و بررسی خواهد شد، لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي و همچنين اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نامي باشد، هيچ‌گونه حقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتايج اوليه، مصاحبه و حتي درصورت پذيرش نهايي، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد.
زمان برگزاری آزمون و نحوه دريافت كارت شرکت در آزمون:

– كارت شركت در آزمون از روز چهارشنبه مورخ 1396/01/30 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت خبری ویرا به نشاني  www.weera.ir  قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ  1396/02/01 در شهر ایلام  برگزار خواهد شد و ساعت شروع و محل برگزاري آزمون برروي كارت شركت درآزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.

لازم به ذكر است که ثبت نام و صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي از سوی داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجرای آزمون بررسي خواهد شد.

* به هر يك از داوطلبان يك دفترچه سوال عمومي و يك دفترچه سوال اختصاصي حسب مورد داده خواهد شد.

مواد آزمون عبارتند از:

آزمون عمومی :

1- ریاضیات وآمارمقدماتی 2- زبان انگلیسی3- زبان و ادبیات فارسی  4- آشنایی مقدماتی با رایانه

5- معارف اسلامی 6- اطلاعات عمومی 7- استعداد و هوش

* اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال‌هاي معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤال‌هاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.
آزمون تخصصی :

1-   در مقاطع تحصیلی بالاتر از دیپلم (بجز عنوان شغلي بهيار)، علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در اين آگهي انجام خواهد شد.

2-     سوالات آزمون تخصصی بر اساس رشته های شغلی طراحی می گردد.

 

تذکرات:

1-   آزمون کتبی (عمومی و تخصصی ) به  صورت چهارگزینه‌‌ای و با احتساب یک‌سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

2-   استخراج فهرست افراد داراي حد نصاب صرفاً بر اساس نتیجه آزمون کتبی خواهد بود. ضمناً  امتياز بومي صرفاً برای داوطلباني اعمال خواهد گرديد كه حد نصاب لازم را كسب كرده باشند.

3-    کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون  هیچ‌گونه حق استخدامی ایجاد نمی‌کند.

4-  داوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهرست چهار برابر تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مندرج در این آگهی  مکلفند مستندات و مدارک مورد نياز را قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقباً از سوی موسسه اعلام خواهد شد، ارائه نمايند.

5-  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، گزینش  و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت عقد قرارداد ، حق فسخ قرارداد برای موسسه محفوظ می باشد.

آدرس : ایلام – میدان دادگستری – انتهای بلوار مصلی( فرودگاه قدیم ) – بیمارستان شهدای زاگرس
تلفن تماس : 32240273-084

 

azmonfaragir
29 فوریه 2020
178 بازدید