نمونه سوالات استخدامی بیمارستان دکتر سید بقاء سیدالشهدایی سنندج

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان دکتر سید بقاء سیدالشهدایی سنندج

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت مادران و نوزادان 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار  روان پرستاری 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت جامعه 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی) مفاهیم مدیریت 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داخلی و جراحی  1768 سوال +پاسخ نامه

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت مادران و نوزادان 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار  روان پرستاری 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت جامعه 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مفاهیم مدیریت 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار داخلی و جراحی  1768 سوال +پاسخ نامه


کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF اصول و مبانی مدیریت

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

===================================================================

=====================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ماما

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  زنان و زایمان 1200  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت مادر و کودک1120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت مادران و نوزادان 1120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جنین شناسی1800 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ماما

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) زنان و زایمان 1756سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بیماری های داخلی 1657 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت مادر و کودک 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی)بهداشت مادران و نوزادان 1758 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) جنین شناسی 1234سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL )

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

========================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پزشک عمومی

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بیماری های داخلی، 1246 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جراحی عمومی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بیماری های کودکان 1768  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول اپیدمیولوژی   1278  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر 1768 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بیماری های کودکان

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پزشك عمومي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری های داخلی، 1246 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )جراحی عمومی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری های کودکان 1768  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول اپیدمیولوژی   1278  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر 1768 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بیماری های کودکان

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

 =======================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داروساز

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داروسازی و سم شناسی1243 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فارماکولوژی 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت دارو  1768 سوال +پاسخ نامه

 

کتاب  PDF سم شناسی صنعتی شغل

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داروساز

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  داروسازی و سم شناسی1243 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  فارماکولوژی 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت دارو  1768 سوال +پاسخ نامه


کتاب  PDF سم شناسی صنعتی شغل

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فارماکولوژی پیش بیمارستانی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اورژانس های داخلی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اورژانسهای پزشکی ( با تاکید بر تریاژ و احیاء قلبی ریوی مغزی) 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) احیای قلبی ریوی(cpr)  1768 سوال +پاسخ نامه

———————————————————————–

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فارماکولوژی پیش بیمارستانی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )   اورژانس های داخلی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اورژانس های پزشکی ( با تاکید بر تریاژ و احیاء قلبی ریوی مغزی) 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  احیای قلبی ریوی(cpr)  1768 سوال +پاسخ نامه

———————————————————————–

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

=================================================

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كاردان اتاق عمل

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جراحی عمومی 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری های داخلی،  1289 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كاردان اتاق عمل

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جراحی عمومی 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری های داخلی،  1289 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

======================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كاردان بهداشت خانواده

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) آمار زیستی 1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول بهداشت و کمک های اولیه 1657 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اخرین دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1657 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی1657 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب  PDF فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كاردان بهداشت خانواده

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) آمار زیستی 1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول بهداشت و کمک های اولیه 1657 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اخرین دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1657 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی1657 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب  PDF فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كاردان پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت و سلامت غذا1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اخرین دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت فردی 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) آمار زیستی (پرستاری ) 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1546 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشا دامی

کتاب  PDF آخرین دستور و عمل برنامه ایمن سازی کشوری کمک های اولیه

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كاردان پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )بهداشت و سلامت غذا1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اخرین دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بهداشت فردی 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  آمار زیستی (پرستاری ) 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1546 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشا دامی

کتاب  PDF آخرین دستور و عمل برنامه ایمن سازی کشوری کمک های اولیه

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

===========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس اتاق عمل

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جراحی آسپتیک 1758 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داخلی و جراحی 1758 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و روش های بیهوشی 1768 سوال+پاسخ نامه

 

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس اتاق عمل

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  جراحی آسپتیک 1758 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داخلی و جراحی 1758 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و روش های بیهوشی 1768 سوال+پاسخ نامه


کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیوشیمی عمومی1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) خون و فرآوردههای خونی 1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) میکروبیولوژی مواد غذایی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمونولوژی 1867 سوال  +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1867 سوال  +پاسخ نامه

کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF میکروبیولوژی

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیوشیمی عمومی1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  خون و فرآوردههای خونی 1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) میکروبیولوژی مواد غذایی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمونولوژی 1867 سوال  +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1867 سوال  +پاسخ نامه


کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF میکروبیولوژی

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

=====================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس آزمايشگاه غذا، دارو و بهداشتي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی بیوشیمی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) میکروبیولوژی مواد غذایی1257 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کنترل کیفی مواد غذایی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1768سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF میکروبیولوژی

کتاب  PDF میکروبیولوژی و کنترل کیفیت موادغذایی

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس آزمايشگاه غذا، دارو و بهداشتي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی بیوشیمی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  میکروبیولوژی مواد غذایی1257 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کنترل کیفی مواد غذایی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )   ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1768سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF میکروبیولوژی

کتاب  PDF میکروبیولوژی و کنترل کیفیت موادغذایی

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

==========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور آموزشي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت و کنترل پروژه1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و روش تحقیق یک1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تئوری های مدیریت پیشرفته 1289سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روش های ارزشیابی اموزش1867 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کتاب  PDF آمار،روش تحقیق

کتاب  PDF تئوری های مدیریت

کتاب  PDF سنجش و ارزشیابی آموزشی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور آموزشي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مدیریت و کنترل پروژه1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و روش تحقیق یک1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تئوری های مدیریت پیشرفته 1289سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  روش های ارزشیابی اموزش1867 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کتاب  PDF آمار،روش تحقیق

کتاب  PDF تئوری های مدیریت

کتاب  PDF سنجش و ارزشیابی آموزشی

===================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور پژوهشي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  آمار زیستی (پرستاری ) 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول اپیدمیولوژی 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روش تحقیق1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اخلاق حرفه ای1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سیستم های هیدرولیک و بیومکانیک و ازمایشگاه 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1678سوال + پاسخ نامه           

===============

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی

کتاب  PDF کنترل کیفیت آماری

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

کتاب  PDF اصول و مبانی مدیریت

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كارشناس امور پژوهشي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  آمار زیستی (پرستاری ) 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول اپیدمیولوژی 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  روش تحقیق1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اخلاق حرفه ای1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سیستم های هیدرولیک و بیومکانیک و ازمایشگاه 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1678سوال + پاسخ نامه           

===============

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی

کتاب  PDF کنترل کیفیت آماری

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

کتاب  PDF اصول و مبانی مدیریت

============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  كارشناس امور پشتيباني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بودجه ریزی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت منابع انسانی1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی1879سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تحقیق در عملیات رشته امار1287 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1234سوال + پاسخ نامه           

کتاب  PDF مبانی برنامه ریزی بودجه

کتاب  PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب  PDF تصمیم گیری و خط مشی گذاری بخش عمومی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF مبانی سازمان و مدیریت

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور پشتيباني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بودجه ریزی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مدیریت منابع انسانی1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی1879سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تحقیق در عملیات رشته امار1287 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1234سوال + پاسخ نامه           


کتاب  PDF مبانی برنامه ریزی بودجه

کتاب  PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب  PDF تصمیم گیری و خط مشی گذاری بخش عمومی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF مبانی سازمان و مدیریت

============================================================

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور حقوقي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کلیات حقوق 1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حقوق جزای خصوصی اسلام1245سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حقوق اساسی یک1145 سوال+پاسخنامه

کتاب  PDF کلیات علم حقوق

کتاب  PDF حقوق جزای اختصاصی

کتاب  PDF حقوق جزای عمومی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور حقوقي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کلیات حقوق 1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  حقوق جزای خصوصی اسلام1245سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حقوق اساسی یک1145 سوال+پاسخنامه


کتاب  PDF کلیات علم حقوق

کتاب  PDF حقوق جزای اختصاصی

کتاب  PDF حقوق جزای عمومی

==============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور دانشجويان

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اسیب شناسی اجتماعی1340 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و روش تحقیق یک 1867 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت  1867سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی روانشناسی ورزشی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت رفتار سازمانی 1879 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مقدمه ای بر روابط عمومی 1867 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF آسیب شناسی اجتماعی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مبانی سازمان و مدیریت

کتاب  PDF مبانی روانشناسی

کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF اصول روابط عمومی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور دانشجويان

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اسیب شناسی اجتماعی1340 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و روش تحقیق یک 1867 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت  1867سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی روانشناسی ورزشی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت رفتار سازمانی 1879 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمه ای بر روابط عمومی 1867 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF آسیب شناسی اجتماعی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مبانی سازمان و مدیریت

کتاب  PDF مبانی روانشناسی

کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF اصول روابط عمومی

======================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور فرهنگي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی – تربیتی1186 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ( مبانی مطالعات فرهنگی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فرهنگ تعلیم و تربیت رشته امور تربیتی 1234سوال + پاسخنامه

——————-
کتاب PDF نظریه های فرهنگی
کتاب PDF برنامه ریزی فرهنگی
کتاب PDF مبانی علم سیاست

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور فرهنگي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی – تربیتی1186 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی مطالعات فرهنگی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فرهنگ تعلیم و تربیت رشته امور تربیتی 1234سوال + پاسخنامه

——————-
کتاب PDF نظریه های فرهنگی
کتاب PDF برنامه ریزی فرهنگی
کتاب PDF مبانی علم سیاست

===========================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تعالي سازماني سلامت

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمات روانشناسی سلامت1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت رفتار سازمانی 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اقتصاد مهندسی1378 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1879سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تعالي سازماني سلامت

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مقدمات روانشناسی سلامت1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت رفتار سازمانی 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اقتصاد مهندسی1378 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1879سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

===================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس ترياژ تلفني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اورژانس های داخلی 1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تروما1097 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) احیای قلبی ریویcpr – سوال1200 + پاسخنامه

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كارشناس ترياژ تلفني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اورژانس های داخلی 1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تروما1097 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) احیای قلبی ریویcpr – سوال1200 + پاسخنامه

================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس شبكه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شبکه های کامپیوتری دو1780 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) امنیت شبکه 1780 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سیستم های عامل1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدارهای منطقی1270 سوال + پاسخ نامه

 

کتاب  PDF شبکه های کامپیوتری

کتاب  PDF امنیت شبکه

کتاب  PDF سیستم عامل

کتاب  PDF مدارهای منطقی و میکروکنترلرها

کتاب  PDF معماری کامپیوتر

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس شبكه

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شبکه های کامپیوتری دو1780 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  امنیت شبکه 1780 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  سیستم های عامل1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدارهای منطقی1270 سوال + پاسخ نامه


کتاب  PDF شبکه های کامپیوتری

کتاب  PDF امنیت شبکه

کتاب  PDF سیستم عامل

کتاب  PDF مدارهای منطقی و میکروکنترلرها

کتاب  PDF معماری کامپیوتر

=============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس گفتاردرماني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روانشناسی مرضی کودک1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اختلالات یاد گیری1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اختلالات گویایی 1267 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF بیماری های کودکان

کتاب  PDF اختلالات ارتباطی (گفتاری و ارتباط اجتماعی(

کتاب  PDF ژنتیک نارسایی های استثنایی و اختلالات رشدی (2(

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس گفتاردرماني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )روانشناسی مرضی کودک1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اختلالات یاد گیری1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )اختلالات گویایی 1267 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF بیماری های کودکان

کتاب  PDF اختلالات ارتباطی (گفتاری و ارتباط اجتماعی)

کتاب  PDF ژنتیک نارسایی های استثنایی و اختلالات رشدی (2)

==========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فيزيوتراپي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حرکت درمانی 1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  کینزیولوژی و بیو مکانیک مقدماتی دو1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سنجش و اندازه گیری کاربردی1234سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF بیومکانیک و آسیب های ورزشی

کتاب  PDF اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

کتاب  PDF اندازه گیری و سنجش و ارزشیابی آموزشی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فيزيوتراپي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  حرکت درمانی 1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کینزیولوژی و بیو مکانیک مقدماتی دو1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سنجش و اندازه گیری کاربردی1234سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF بیومکانیک و آسیب های ورزشی

کتاب  PDF اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

کتاب  PDF اندازه گیری و سنجش و ارزشیابی آموزشی

================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تربيت بدني

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تربیت بدنی یک1270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فیزیولوژی ورزشی یک 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) یادگیری حرکتی1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی  1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت سازمانهای ورزشی 1278 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF مبانی و فلسفه تربیت بدنی

کتاب  PDF مبانی فیزیولوژی ورزشی

کتاب  PDF مبانی رشد و یادگیری حرکتی

کتاب  PDF سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

کتاب  PDF مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تربيت بدني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تربیت بدنی یک1270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  فیزیولوژی ورزشی یک 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  یادگیری حرکتی1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی  1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مدیریت سازمانهای ورزشی 1278 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF مبانی و فلسفه تربیت بدنی

کتاب  PDF مبانی فیزیولوژی ورزشی

کتاب  PDF مبانی رشد و یادگیری حرکتی

کتاب  PDF سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

کتاب  PDF مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

=========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  كارشناس مواد خوراكي و آشاميدني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کنترل کیفیت اماری رشته صنایع1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) میکروبیولوژی مواد غذایی 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شیمی مواد غذایی1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سم شناسی1500 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF میکروبیولوژی و کنترل کیفیت موادغذایی

کتاب  PDF میکروبیولوژی مواد غذایی

کتاب  PDF شیمی مواد غذایی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كارشناس مواد خوراكي و آشاميدني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  کنترل کیفیت اماری رشته صنایع1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) میکروبیولوژی مواد غذایی 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شیمی مواد غذایی1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )سم شناسی1500 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF میکروبیولوژی و کنترل کیفیت موادغذایی

کتاب  PDF میکروبیولوژی مواد غذایی

کتاب  PDF شیمی مواد غذایی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

====================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس روابط عمومي و خبر

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی ارتباطات جمعی1879 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1978سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روزنامه نگاری تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1234 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF اصول روابط عمومی

کتاب  PDF مبانی ارتباطات جمعی

کتاب  PDF مبانی سازمان و مدیریت

کتاب  PDF آیین نگارشی در روزنامه نگاری و روابط عمومی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس روابط عمومي و خبر

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی ارتباطات جمعی1879 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1978سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  روزنامه نگاری تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1234 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF اصول روابط عمومی

کتاب  PDF مبانی ارتباطات جمعی

کتاب  PDF مبانی سازمان و مدیریت

کتاب  PDF آیین نگارشی در روزنامه نگاری و روابط عمومی

======================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تأسيسات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سیستم های تهویه و تبرید1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تأسیسات حرارتی و کارگاه 1230 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تاسیسات در ساختمان های روستایی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مصالح ساختمانی و ازمایشگاه 1356 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) راه و ساختمان 1356 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF تهویه

کتاب  PDF موتورهای حرارتی داخلی

کتاب  PDF تاسیسات الکتریکی و سیم کشی برق ساختمان

کتاب  PDF روش های اجرایی ساختمان

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تأسيسات

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سیستم های تهویه و تبرید1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تأسیسات حرارتی و کارگاه 1230 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تاسیسات در ساختمان های روستایی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مصالح ساختمانی و ازمایشگاه 1356 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  راه و ساختمان 1356 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF تهویه

کتاب  PDF موتورهای حرارتی داخلی

کتاب  PDF تاسیسات الکتریکی و سیم کشی برق ساختمان

کتاب  PDF روش های اجرایی ساختمان

==================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  كارشناس بهداشت محيط

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اب و فاضلاب روستاها 2124 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بررسی‌ آلودگی هوا :آلودگی هوا وسنجش آلاینده های هوا 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بهداشت عمومی1235 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF آبرسانی و آبینه کوچک آبی

کتاب  PDF آلودگی آب و خاک و هوا

کتاب  PDF بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشا دامی

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس بهداشت محيط

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اب و فاضلاب روستاها 2124 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بررسی‌ آلودگی هوا :آلودگی هوا وسنجش آلاینده های هوا 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )بهداشت عمومی1235 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF آبرسانی و آبینه کوچک آبی

کتاب  PDF آلودگی آب و خاک و هوا

کتاب  PDF بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشا دامی

==================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مددكار بهداشتي درماني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی جامعه شناسی1899 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول توان بخشی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مددکاری اجتماعی1290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اسیب شناسی اجتماعی1356  سوال + پاسخنامه

=========

کتاب  PDF نظریه های جامعه شناسی

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF مبانی مددکاری اجتماعی

کتاب  PDF آسیب شناسی اجتماعی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مددكار بهداشتي درماني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی جامعه شناسی1899 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول توان بخشی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )مددکاری اجتماعی1290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )اسیب شناسی اجتماعی1356  سوال + پاسخنامه

=========

کتاب  PDF نظریه های جامعه شناسی

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF مبانی مددکاری اجتماعی

کتاب  PDF آسیب شناسی اجتماعی

===================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار كارشناس تجهيزات پزشكي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) زبان تخصصی مهندسی پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمه ای بر مهندسی پزشکی1345سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) احتیاطات استاندارد 1345سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در مهندسی پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مهندسی فناوری اطلاعات دو 1356 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF الزامات عمومی استاندارد 17025

کتاب  PDF امنیت فناوری اطلاعات

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تجهيزات پزشكي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) زبان تخصصی مهندسی پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمه ای بر مهندسی پزشکی1345سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  احتیاطات استاندارد 1345سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در مهندسی پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مهندسی فناوری اطلاعات دو 1356 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF الزامات عمومی استاندارد 17025

کتاب  PDF امنیت فناوری اطلاعات

=====================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ماما

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  زنان و زایمان 1200  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت مادر و کودک1120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت مادران و نوزادان 1120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جنین شناسی1800 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ماما

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) زنان و زایمان 1756سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بیماری های داخلی 1657 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت مادر و کودک 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی)بهداشت مادران و نوزادان 1758 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) جنین شناسی 1234سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL )

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كارشناس هوشبري

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و روش های بیهوشی 1245 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری شناسی 1256 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فارماکولوژی1300 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مراقبت های ویژه 1356 سوال +پاسخ نامه

کتاب  PDF بیماری شناسی گیاهی

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس هوشبري

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و روش های بیهوشی 1245 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری شناسی 1256 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  فارماکولوژی1300 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مراقبت های ویژه 1356 سوال +پاسخ نامه


کتاب  PDF بیماری شناسی گیاهی

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

=========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كارشناس بهداشت حرفه اي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سم شناسی1400 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت ایمنی کارگاه1240سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF عوامل زیان آور محیط کار (عوامل فیزیکی ، شیمیایی و آرگونومیک)

کتاب  PDF عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیک)

کتاب  PDF سم شناسی صنعتی شغل

کتاب  PDF ایمنی در محیط کار (ایمنی برق ،مبانی حریق و آتش نشانی ،ایمنی ماشین آلات)

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس بهداشت حرفه اي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سم شناسی1400 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت ایمنی کارگاه1240سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF عوامل زیان آور محیط کار (عوامل فیزیکی ، شیمیایی و آرگونومیک)

کتاب  PDF عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیک)

کتاب  PDF سم شناسی صنعتی شغل

کتاب  PDF ایمنی در محیط کار (ایمنی برق ،مبانی حریق و آتش نشانی ،ایمنی ماشین آلات)

===============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس بهداشت خانواده

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت مادر و کودک1567 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) آمار زیستی (پرستاری ) 1567 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول مدیریت و برنامه ریزی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس بهداشت خانواده

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بهداشت مادر و کودک1567 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  آمار زیستی (پرستاری ) 1567 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول مدیریت و برنامه ریزی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

==========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فنّاوري اطلاعات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مهندسی پزشکی و لوازم و تجهیزات پزشکی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بیماری شناسی  1445 سوال+پاسخ نامه

کتاب  PDF مبانی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

کتاب  PDF استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فنّاوري اطلاعات

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مهندسی پزشکی و لوازم و تجهیزات پزشکی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بیماری شناسی  1445 سوال+پاسخ نامه


کتاب  PDF مبانی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

کتاب  PDF استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

=========================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس پرتوشناسي (راديولوژي)

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فیزیک جدید رشته اموزش علوم تجربی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1245سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تکنیک های روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1678 سوال + پاسخنامه

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس پرتوشناسي (راديولوژي)

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )فیزیک جدید رشته اموزش علوم تجربی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1245سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تکنیک های روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1678 سوال + پاسخنامه

=================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) امار زیستی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تأسیسات بهداشتی و کارگاه 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1234  سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) امار زیستی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تأسیسات بهداشتی و کارگاه 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1234  سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

===================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تغذيه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مهارت های زندگی1678 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

کتاب  PDF قوانین مدیریت خدمات کشوری

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تغذيه

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مهارت های زندگی1678 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

کتاب  PDF قوانین مدیریت خدمات کشوری

============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  كارشناس سلامت روان

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روانشناسی عمومی دو 1869 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روانشناسی شخصیت1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اسیب شناسی روانی یک  1546 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) نظریه های مشاوره و روان درمانی یک1220 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF روانشناسی عمومی

کتاب  PDF روانشناسی عمومی و شخصیت

کتاب  PDF آسیب شناسی روانی

کتاب  PDF نظریه های مشاوره و روان درمانی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس سلامت روان

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روانشناسی عمومی دو 1869 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )روانشناسی شخصیت1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اسیب شناسی روانی یک  1546 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  نظریه های مشاوره و روان درمانی یک1220 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF روانشناسی عمومی

کتاب  PDF روانشناسی عمومی و شخصیت

کتاب  PDF آسیب شناسی روانی

کتاب  PDF نظریه های مشاوره و روان درمانی

======================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مربي خدمات بهداشتي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول بهداشت و کمک های اولیه1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول اپیدمیولوژی 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مربي خدمات بهداشتي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول بهداشت و کمک های اولیه1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول اپیدمیولوژی 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور مالي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول حسابداری سه 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حسابداری میانه دو 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )حسابداری دولتی 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی1647 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت مالی دو 1389 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF اصول حسابداری 1

کتاب  PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب  PDF بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور مالي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول حسابداری سه 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )حسابداری میانه دو 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حسابداری دولتی 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی1647 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت مالی دو 1389 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF اصول حسابداری 1

کتاب  PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب  PDF بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی

===========================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس خريد

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول حسابداری یک 1688سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حسابداری دولتی 1379 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  حسابداری مالی 1379 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بودجه ریزی1300 سوال + پاسخنامه

==============

کتاب  PDF اصول حسابداری 2

کتاب  PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب  PDF مبانی برنامه ریزی بودجه

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس خريد

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول حسابداری یک 1688سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حسابداری دولتی 1379 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حسابداری مالی 1379 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بودجه ریزی1300 سوال + پاسخنامه

==============

کتاب  PDF اصول حسابداری 2

کتاب  PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب  PDF مبانی برنامه ریزی بودجه

==============================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) متصدي امور دفتري و بايگاني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی علم اقتصاد رشته علوم سیاسی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت رفتار سازمانی1467 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت منابع انسانی1480 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت 1678سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی روانشناسی ورزشی 1235 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی جامعه شناسی 1899سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF مبانی علم اقتصاد

کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب  PDF مالیه عمومی و بودجه ریزی

کتاب  PDF مبانی روانشناسی

کتاب  PDF مبانی جامعه شناسی

 

 

 

نمونه سوالات ا

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) متصدي امور دفتري و بايگاني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مبانی علم اقتصاد رشته علوم سیاسی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مدیریت رفتار سازمانی1467 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت منابع انسانی1480 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت 1678سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی روانشناسی ورزشی 1235 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی جامعه شناسی 1899سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF مبانی علم اقتصاد

کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب  PDF مالیه عمومی و بودجه ریزی

کتاب  PDF مبانی روانشناسی

کتاب  PDF مبانی جامعه شناسی

===================================================================

ستخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس منابع انساني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تئوری های مدیریت پیشرفته 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت منابع انسانی1547 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حقوق اداری1220 سوال+پاسخنامه

 

===============

کتاب  PDF تئوری های مدیریت

کتاب  PDF تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

کتاب  PDF حقوق اداری

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس منابع انساني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تئوری های مدیریت پیشرفته 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت منابع انسانی1547 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حقوق اداری1220 سوال+پاسخنامه

===============

کتاب  PDF تئوری های مدیریت

کتاب  PDF تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

کتاب  PDF حقوق اداری

===================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فراورده هاي آرايشي و بهداشتي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  شیمی عمومی یک1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شیمی تجزیه یک1314 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی بیوشیمی1330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  امار در ریاضی1356 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF شیمی عمومی

کتاب  PDF شیمی تجزیه 2

کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF آمار

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فراورده هاي آرايشي و بهداشتي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شیمی عمومی یک1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شیمی تجزیه یک1314 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی بیوشیمی1330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  امار در ریاضی1356 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF شیمی عمومی

کتاب  PDF شیمی تجزیه 2

کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF آمار

============================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  كارشناس طراحي و تحليل نرم افزار

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) برنامه سازی پیشرفته 1567 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مهندسی نرم افزار دو 1578 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شبکه های کامپیوتری دو 1589 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول طراحی پایگاه داده ها1590 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF برنامه نویسی پیشرفته

کتاب  PDF مهندسی نرم افزار

کتاب  PDF شبکه های کامپیوتری

کتاب  PDF پایگاه داده

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس طراحي و تحليل نرم افزار

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  برنامه سازی پیشرفته 1567 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مهندسی نرم افزار دو 1578 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شبکه های کامپیوتری دو 1589 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول طراحی پایگاه داده ها1590 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF برنامه نویسی پیشرفته

کتاب  PDF مهندسی نرم افزار

کتاب  PDF شبکه های کامپیوتری

کتاب  PDF پایگاه داده

======================================================================

 1. چگونه با بیماران از طریق تکنولوژی مانند تماس تصویری یا پیامک کار می کنید؟
 2. چگونه خود را درباره تحولات و دستاوردهای جدید در حوزه مراقبت از بیماران،بروز نگه می دارید؟
 3. چگونه با استرس در محیط کاری خود روبرو می شوید؟
 4. آیا با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در مراقبت از بیماران آشنا هستید؟
 5. چه مراقبت های ویژه ای را برای بیماران قلبی لازم می دانید؟
 6. چگونه از دانش و مهارت های خود در سایر نقاط کشور استفاده می کنید؟
 7. همکاری شما با خانواده ی بیماران چگونه است؟
 8. چگونه با بیمارانی که به تنهایی نگران انجام آزمون ها و کمک در خانه خود هستند، برخورد می کنید؟
 9. چگونه از خود مراقبت می کنید و استرس کار را کنترل می کنید؟
 10. آیا تجربه ارائه خدمات به بیماران با وضعیت اضطراری را دارید؟
 11. در شرایط فشار بالا، چگونه احساسات خود را کنترل می کنید؟
 12. چگونه درمان بیماران را برای آن ها توضیح می دهید؟
 13. در برخورد با نظرات و انتقادات منفی از سوی بیماران چه عکس العملی نشان می دهید؟
 14. چگونه با چندین وظیفه هم زمان که به شما ارجاع داده می شود مقابله می کنید؟
 15. آیا تجربه ای در بازگشایی بیمارستان پس از بحران را داشته اید؟
 16. چطور می توانید با جهان پزشکی تعامل کنید؟
 17. در رابطه با بیماری های سخت چه تجاربی دارید؟
 18. چطور می توانید شرایط محیط خود را کنترل کنید؟
 19. آیا می توانید روش های تشخیص بیماری را نام ببرید؟
 20. آیا می توانید برای درمان بیماری ها، به محققان کمک کنید؟
 21. چطور می توانید برای تشخیص یک بیماری مطمئن شوید که نتیجه گیری شما درست است؟
admin admin
20 سپتامبر 2023
49 بازدید