نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 (15رشته شغلی)

1- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 پرستار:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مادران و نوزادان 100 سوال +پاسخنامه

 

 

2- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مامایی:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بارداری و زایمان ۱ تا  ۴ بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بیماریهای زنان و ناباروری بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی بهداشت مادر و کودک بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ۱۲۰نمونه سوالات استخدامی نوزادان بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ۶۰ نمونه سوالات استخدامی جنین شناسی بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

 

 

 

3- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 اتاق عمل:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 آناتومی360 سوال +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 بیماری های داخلی و جراحی+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 بیوشیمی330 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 تکنیک و اصول کار در اتاق عمل +پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 فیزیولوژی30 سوال +پاسخنامه

 

 

 

4- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 بیهوشی:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 اصول و روش های بیهوشی 475 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 بیماری شناسی  455 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 فارماکولوژی 500 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مراقبت های ویژه 415 سوال + پاسخنامه

 

 

 

5- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 بهداشت محیط:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98  اب و فاضلاب176 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب -۲۰۰ سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 آلودگی هوا 100 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 کلیات بهداشت محیط 100 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مواد زائد جامد

 

 

 

 6- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 رادیولوژی:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 فیزیک عمومی یک200 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 فیزیک عمومی95 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ریاضی عمومی یک  596 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ریاضی عمومی سه100 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 فیزیک هسته ای و اتمی 120 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 فیزیک پرتوها 180 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 تکنیکهای تصویربرداری پزشکی

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 فیزیولوژی 120سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 اناتومی 30سوال + پاسخنامه

 

 

 

7- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 علوم آزمایشگاهی:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 بیوشیمی 277 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 خون شناسی و بانک خون

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 درس میکرو بیولوژی(ویروس 270 سوال + پاسخنامه)

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 درس میکرو بیولوژی(قارچ 170 سوال + پاسخنامه)

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 درس میکرو بیولوژی( انگل  180 سوال + پاسخنامه)

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ایمونولوژی

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 سرولوژی

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 نمونه برداری

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مدیریت آزمایشگاه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ایمنی در آزمایشگاه 240 سوال + پاسخنامه

 

 

 

8- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مدارک پزشکی:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 کد گذاری داده ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ﻓﻨّﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 آﻣﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ 60سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ  

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

 

 

 

9- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 فناوری اطلاعات:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 طراحی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

 

10- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 تجهیزات پزشکی:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 زبان تخصصي مهندسي پزشكي 60 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 رياضيات 60  سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 معادلات ديفرانسيل 415  سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 رياضيات مهندسي 20 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 آمار و احتمالات مهندسي 549 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مدارهاي الكتريكي 1 220 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مدارهاي الكتريكي 2 210 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 الكترونيك 1 115 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 الكترونيك  2 173 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 تجزيه وتحليل سيستم ها 220 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي 210 سوال+ پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 تجهيزات عمومي بيمارستانها 110  سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 حفاظت الكتريكي در سيستم هاي بيمارستاني 91 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 11- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 دندان پزشک:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 بيماري های دهان، فك و صورت204 سوال

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 جراحي دهان، فك و صورت 

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 راديولوژي دهان، فك و صورت75 سوال

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي360 سوال

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 پريو240 سوال

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 دندانپزشكي كودكان 

 

 

 

12- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 امور اداری:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مبانی سازمان و مدیریت 500 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مدیریت منابع انسانی 500 سوال با جواب 

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 رفتار سازمانی 500 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98مدیریت تحول 365 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 حقوق اداري 415 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 قانون مدیریت خدمات کشوري 1000 سوال با جواب

 

 

 

13- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 امور مالی:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98  اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 اصول حسابداری سه 327 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 حسابداری میانه یک 209 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 حسابداری میانه دو 606 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 تئوری حسابداری  30 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 مدیریت مالی790 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 قانون تجارت420 سوال + پاسخنامه

 

 

 

14- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 تغذیه:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی60 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 بیوشیمی277 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 فیزیولوژی120سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 زبان انگلیسی عمومی90 سوال + پاسخنامه

 

 

 

15- نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 راننده:

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی امیرکبیر اهواز98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

الف- شرایط عمومی استخدام:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2– اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام با یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی

3 –  دارا بودن حداقل 18 سال سن تمام و حداکثر سن بر اساس مندرجات جدول ضمیمه این آگهی می باشد.

تذکر: تاریخ 24/1/96 ( اولین روز ثبت نام) ملاک محاسبه سن داوطلبان می باشد.

4-دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت های شغل مورد نظر.

5-دارا بودن کارت پایان خدمت دوره سربازی یا معافیت دائم برای آقایان حداکثر تا تاریخ 24/1/1396

6-   داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد موادمخدر

7 – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.

8 – استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازات های اخراج، بازنشستگی، بازخرید، خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.

ب- شرایط اختصاصی استخدام:

1 – مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز در عنوان شغلی مورد تقاضا بر اساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در جدول ضمیه در این آگهی می باشد.

2 – توضیح: مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد ملاک عمل خواهد بود.

3 –افراد دارای معافیت پزشکی در صورت قبولی در آزمون استخدامی (کتبی، مصاحبه) صرفاً پس از تایید واحد طب کار مدیریت درمان استان مبنی بر توانایی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا پذیرش خواهند شد.

4 – ارایه گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن در مورد فارغ التحصیلان رسته بهداشتی و درمانی به هنگام مصاحبه علمی الزامی می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارایه گواهی مذکور در زمان مقرر، قبولی متقاضی در آزمون کتبی کان لم یکن تلقی خواهد شد.

5- در خصوص متقاضیانی که به هنگام شروع بکار، دانشجو و یا دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی شغل مورد تقاضا می باشند، موسسه هیچ گونه تعهدی مبنی بر لحاظ مدرک تحصیلی جدید آنها نخواهد داشت.

6- حداقل معدل مدرک تحصیلی مورد قبول از داوطلبان 12می باشد و متقاضیان بومی استان (متولد استان و یا حداقل دو مقطع تحصیلی در استان خوزستان) در اولویت می باشند

7-شرایط رسته نگهبانی: حداقل معدل 12 و دارابودن حداقل قد 175 و تائیدسلامت و آمادگی جسمانی و روانی توسط پزشک معتمد/ حداکثر سن 30 سال / موفقیت در آزمونهای  آمادگی جسمانی

8-  مصاحبه استخدامی از داوطلبان در صورت احراز حد نصاب امتیاز آزمون و با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه به میزان 3 برابر ظرفیت استخدامی در عنوان شغلی مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

 

ج- مراحل ثبت نام :

1-مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی به نشانی Exam.ajums.ac.ir

2-ارسال عکس: داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی با مشخصات ذیل اسکن نموده و در قسمت مربوط بارگذاری نماید.

3-عکس 4*3 در سال جاری گرفته شده باشد(عکس تمام رخ)

4-عکس اسکن شده باید با فرمتjpg باشد.

5-اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 300*200 پیکسل و حداکثر 400*300 پیکسل باشد.

6-تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هر گونه لکه باشد.

7-حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 75 کیلو بایت کمتر و از 200 کیلوبایت بیشتر باشد.

8-حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

9-حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره1) اسکن عکس ازروی کارت های شناسایی( کارت ملی، شناسنامه) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق ، اقدام به اسکن نمایند.

تبصره 2) عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره3) در صورت ارسال عکس غیر معتبر ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.

تذکر مهم : اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می کنند رخ داده است تاکید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می دهید علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که درصورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی ، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

د- پرداخت وجه ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت نام در آزمون استخدامی می بایست از پنجشنبه 96/1/24 لغایت دوشنبه 96/1/28 پیش از مراجعه به پایگاه Exam.ajums.ac.ir نسبت به واریز مبلغ 300,000 ریال به شماره حساب 215821324 بانک رفاه کارگران – شعبه میدان 15 خرداد اهواز (کد شعبه 299) به نام موسسه خدمات درمانی ولیعصر(عج) قائمشهر میلاد اهواز [قابل پرداخت در تمامی شعب بانک رفاه کارگران] به عنوان هزینه ثبت نام، اقدام نمایند و سپس با مراجعه به پایگاه Exam.ajums.ac.ir نسبت به تکمیل تقاضا نامه ثبت نام و ارایه اطلاعات مورد نیاز اقدام  نمایند.

توضیح 1: مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نمی شود. و متقاضیان باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام و از موکول نمودن ثبت نام به روزهای پایانی خودداری نمایند.

توضیح 2: ثبت نام زمانی تکمیل می گردد که مراحل با موفقیت انجام شده و کد پیگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام شود.

متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام ، کد پیگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل استخدامی نزد خود نگهداری نمایند

توضیح 3: به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه موسسه میلاد نخواهد بود و وجوه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.

تذکرمهم: با توجه به این که مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی به میزان 3 برابر مجوزهای استخدامی بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضا نامه ثبت نام باشد، هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

ه: زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

ه – 1) کارت شرکت در آزمون بر اساس کدرهگیری داوطلبان در دسترس داوطلبان جهت مشاهده و چاپ بر روی پایگاه اطلاع رسانی آزمون به نشانی Exam.ajums.ac.ir قرار خواهد گرفت.

ه – 2) آزمون روز 31/1/96 در شهرستان اهواز برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی نمی باشد و کلیه مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسی خواهد شد

 

و: مواد آزمون:

و – 1) به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی حسب مورد داده خواهد شد.

آزمون عمومی:

ریاضیات و آمارمقدماتی – زبان انگلیسی –  زبان و ادبیات فارسی- آشنایی مقدماتی با رایانه- معارف اسلامی – اطلاعات عمومی-  استعداد و هوش

توضیح: اقلیت های دینی مصرح در قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ گویی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان ، بر اساس مجموع ترازشده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

آزمون تخصصی:

در مقاطع تحصیلی بالاتر از دیپلم علاوه بر آزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در جدول و پیوست ضمیمه این آگهی انجام خواهد شد.

تذکر:

1- هر داوطلب با توجه به نوع مدرک تحصیلی مجاز به انتخاب یک کد شغلی از جدول شماره یک مندرج در این آگهی خواهد بود.

2- آزمون کتبی(عمومی و تخصصی) دارای حد نصاب بوده و به صورت چهارگزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

3 -استخراج فهرست افراد دارای حد نصاب صرفاً بر اساس نتیجه آزمون کتبی خواهد بود.

4 -نمره کل داوطلب بر اساس میانگین وزنی با وزن حاصل از ضریب 1 برای نمره کل دروس عمومی و ضریب 3 برای نمره کل دروس اختصاصی محاسبه می شود. ضمنا نمره کل دروس عمومی بر اساس میانگین وزنی با ضریب 1 برای هریک از این دروس محاسبه می شود.

5- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون هیچ گونه حق استخدامی ایجاد نمی کند.

6 -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، گزینش و جذب  در صورتی که محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی ، حکم مزبور لغو و بلااثر می شود.
توضیحات تکمیلی:

– آن دسته از متقاضانی که در ردیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کتبی به میزان 3 برابر ظرفیت مجوزهای صادره در عناوین شغلی مربوطه قرار می گیرند می بایست نسبت به ارایه مدارک لازم حسب مورد برابر اعلام موسسه در موعد مقرر قبل از برگزاری مصاحبه علمی اقدام نمایند.
– پذیرفته شدگان پس از آزمون و مصاحبه و طی گزینش و آموزش بکارگیری و از نظر استخدامی تابع قانون کارخواهد بود.

azmonfaragir
29 فوریه 2020
169 بازدید