نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 (10رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 اتاق عمل:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 آناتومی360 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 بیماری های داخلی و جراحی+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 بیوشیمی330 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 تکنیک و اصول کار در اتاق عمل +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 فیزیولوژی30 سوال +پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 رادیولوژی:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 فیزیک عمومی یک200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 فیزیک عمومی95 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 ریاضی عمومی یک  596 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 ریاضی عمومی سه100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 فیزیک هسته ای و اتمی 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 فیزیک پرتوها 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 تکنیکهای تصویربرداری پزشکی

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 فیزیولوژی 120سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 اناتومی 30سوال + پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 بهداشت محیط:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 اب و فاضلاب176 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب -۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 آلودگی هوا 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 کلیات بهداشت محیط 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 مواد زائد جامد

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 پرستار:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 مادران و نوزادان 100 سوال +پاسخنامه

 

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 هوشبری:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 اصول و روش های بیهوشی 475 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 بیماری شناسی  455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 فارماکولوژی 500 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 مراقبت های ویژه 415 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 آزمایشگاه:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 بیوشیمی 277 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 خون شناسی و بانک خون

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 درس میکرو بیولوژی(ویروس 270 سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 درس میکرو بیولوژی(قارچ 170 سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 درس میکرو بیولوژی( انگل  180 سوال + پاسخنامه)

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 ایمونولوژی

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 سرولوژی

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 نمونه برداری

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 مدیریت آزمایشگاه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 ایمنی در آزمایشگاه 240 سوال + پاسخنامه

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 امور داروئی:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 داروشناسی 240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 سم شناسی150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 فارماسیوتیکس800 سوال با جواب 

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 فارماکوگنوزی 85 سوال با جواب  

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 دارو درمانی بیماری ها

 

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 مسئول پذیرش و اسناد پزشکی:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 کد گذاری داده ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 ﻓﻨّﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 آﻣﺎر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ 60سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ  

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ

 

9-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 کارشناس امور اطلاعات سلامت:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 فنّاوري اطلاعات و كامپيوتر  453 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 مديريت اطلاعات بهداشتي 180سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 اصطلاحات و کلیات پزشکی 60سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 آمار و شاخص هاي پزشكي174 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98كدگذاري و طبقه بندي بيماري

 

 

 

 

10-نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 بهداشتکار دهان و دندان:

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 بيماري های دهان، فك و صورت204  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 جراحي دهان، فك و صورت سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 راديولوژي دهان، فك و صورت75 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي360 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 پريو240 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز98 دندانپزشكي كودكان+ پاسخنامه

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در نظر دارد جهت تکمیل کادر درمانی بیمارستان امام سجاد (ع) و کلینیک دامپزشکی به شرح جدول ذیل به صورت قرارداد کار معین نیروی انسانی جذب نماید. لذا واجدین شرایط جهت ثبت نام در وقت اداری از تاریخ 18 لغایت 21 اسفند به مدت 4 روز به امور اداری بیمارستان امام سجاد واقع در بلوار شهریار، خیابان گلکار مراجعه نمایند.

تلفن:33286770-041

> شرایط عمومی

نداشتن منع استخدام- حداکثر سن 30 سال- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان- متقاضیان نبایستی با مسئولان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و مراکز تابعه و بیمارستان نسبت فامیلی داشته باشند.

> مدارک عمومی

اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات شناسنامه- اصل و کپی پشت رو از کارت ملی- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت (برای آقایان)- 2 قطعه عکس 3*4

ردیف شرح شغل جنسیت تعداد شرایط احراز
مرد زن
1 پرستار 27 19 46 دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته پرستاری و داشتن پایان طرح و مدارک دوره های گذرانده شده
2 کمک بهیار 9 8 17 دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری و یا دیپلم با مدرک کمک بهیاری یک ساله معتبر و دارای حداقل 3 سال سابقه کار مفید در مراکز درمانی
3 کارشناس رادیولوژی 3 1 4 دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس رادیولوژی و مدارک دوره های گذرانده شده
4 کارشناس بهداشت محیط 1 1 دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی بهداشت محیط و مدارک دوره های گذرانده شده
5 کارشناس اتاق عمل 7 4 11 دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس اتاق عمل و مدارک دوره های گذرانده شده
6 کارشناس هوش بری 4 4 دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس هوش بری(بی هوشی) و مدارک دوره های گذرانده شده
7 کارشناس آزمایشگاه 2 2 4 دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس علوم آزمایشگاهی و مدارک دوره های گذرانده شده
8 تکنسین امور دارویی 2 2 4 دارا بودن لیسانس مرتبط و یا مدرک تحصیلی حداقل دیپلم علوم تجربی و دارای حداقل 3 سال سابقه کار مفید در مراکز دارویی و مدارک دوره های گذرانده شده
9 کارشناس امور اطلاعات سلامت 2 1 3 دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، مدیریت خدمات بهداشت و درمان و مدارک دوره های گذرانده شده
10 کارشناس پروتز های دندانی 2 1 3 دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس کارشناسی ساخت پروتز های دندانی و مدارک دوره های گذرانده شده
11 بهداشتکار دهان و دندان 3 8 11 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم تجربی به همراه گواهی معتبر بهداشتکار دهان و دندان و دستیاری دندانپزشکی و دارای سه سال تجربه مفید در مراکز درمانی
12 مسئول پذیرش و اسناد پزشکی 1 1 دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس مدارک پزشکی و مدارک دوره های گذرانده شده
azmonfaragir
15 فوریه 2020
165 بازدید