نمونه سوالات استخدامی بیمارستان اسدابادی تبریز

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان اسدابادی تبریز

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت مادران و نوزادان 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار  روان پرستاری 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت جامعه 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی) مفاهیم مدیریت 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داخلی و جراحی  1768 سوال +پاسخ نامه

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت مادران و نوزادان 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار  روان پرستاری 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت جامعه 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مفاهیم مدیریت 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار داخلی و جراحی  1768 سوال +پاسخ نامه


کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF اصول و مبانی مدیریت

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

===================================================================

=====================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ماما

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  زنان و زایمان 1200  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت مادر و کودک1120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت مادران و نوزادان 1120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جنین شناسی1800 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ماما

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) زنان و زایمان 1756سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بیماری های داخلی 1657 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت مادر و کودک 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی)بهداشت مادران و نوزادان 1758 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) جنین شناسی 1234سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL )

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

========================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پزشک عمومی

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بیماری های داخلی، 1246 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جراحی عمومی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بیماری های کودکان 1768  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول اپیدمیولوژی   1278  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر 1768 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بیماری های کودکان

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پزشك عمومي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری های داخلی، 1246 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )جراحی عمومی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری های کودکان 1768  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول اپیدمیولوژی   1278  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر 1768 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بیماری های کودکان

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

 =======================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داروساز

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داروسازی و سم شناسی1243 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فارماکولوژی 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت دارو  1768 سوال +پاسخ نامه

 

کتاب  PDF سم شناسی صنعتی شغل

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داروساز

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  داروسازی و سم شناسی1243 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  فارماکولوژی 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت دارو  1768 سوال +پاسخ نامه


کتاب  PDF سم شناسی صنعتی شغل

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فارماکولوژی پیش بیمارستانی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اورژانس های داخلی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اورژانسهای پزشکی ( با تاکید بر تریاژ و احیاء قلبی ریوی مغزی) 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) احیای قلبی ریوی(cpr)  1768 سوال +پاسخ نامه

———————————————————————–

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فارماکولوژی پیش بیمارستانی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )   اورژانس های داخلی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اورژانس های پزشکی ( با تاکید بر تریاژ و احیاء قلبی ریوی مغزی) 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  احیای قلبی ریوی(cpr)  1768 سوال +پاسخ نامه

———————————————————————–

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

=================================================

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كاردان اتاق عمل

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جراحی عمومی 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری های داخلی،  1289 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كاردان اتاق عمل

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جراحی عمومی 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری های داخلی،  1289 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

======================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كاردان بهداشت خانواده

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) آمار زیستی 1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول بهداشت و کمک های اولیه 1657 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اخرین دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1657 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی1657 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب  PDF فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كاردان بهداشت خانواده

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) آمار زیستی 1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول بهداشت و کمک های اولیه 1657 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اخرین دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1657 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی1657 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF مدیریت بهداشت و ایمن شناسی کاربردی

کتاب  PDF فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كاردان پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت و سلامت غذا1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اخرین دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت فردی 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) آمار زیستی (پرستاری ) 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1546 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشا دامی

کتاب  PDF آخرین دستور و عمل برنامه ایمن سازی کشوری کمک های اولیه

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كاردان پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )بهداشت و سلامت غذا1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اخرین دستور العمل برنامه ایمن سازی کشوری 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بهداشت فردی 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  آمار زیستی (پرستاری ) 1278 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1546 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشا دامی

کتاب  PDF آخرین دستور و عمل برنامه ایمن سازی کشوری کمک های اولیه

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

===========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس اتاق عمل

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جراحی آسپتیک 1758 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داخلی و جراحی 1758 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و روش های بیهوشی 1768 سوال+پاسخ نامه

 

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس اتاق عمل

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  جراحی آسپتیک 1758 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داخلی و جراحی 1758 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و روش های بیهوشی 1768 سوال+پاسخ نامه


کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بیماری های داخلی ،عفونی ،روانپزشکی

================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیوشیمی عمومی1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) خون و فرآوردههای خونی 1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) میکروبیولوژی مواد غذایی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمونولوژی 1867 سوال  +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1867 سوال  +پاسخ نامه

کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF میکروبیولوژی

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیوشیمی عمومی1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  خون و فرآوردههای خونی 1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) میکروبیولوژی مواد غذایی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمونولوژی 1867 سوال  +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1867 سوال  +پاسخ نامه


کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF میکروبیولوژی

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

=====================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس آزمايشگاه غذا، دارو و بهداشتي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی بیوشیمی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) میکروبیولوژی مواد غذایی1257 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کنترل کیفی مواد غذایی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1768سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF میکروبیولوژی

کتاب  PDF میکروبیولوژی و کنترل کیفیت موادغذایی

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس آزمايشگاه غذا، دارو و بهداشتي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی بیوشیمی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  میکروبیولوژی مواد غذایی1257 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کنترل کیفی مواد غذایی 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )   ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1768سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF میکروبیولوژی

کتاب  PDF میکروبیولوژی و کنترل کیفیت موادغذایی

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

==========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور آموزشي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت و کنترل پروژه1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و روش تحقیق یک1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تئوری های مدیریت پیشرفته 1289سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روش های ارزشیابی اموزش1867 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کتاب  PDF آمار،روش تحقیق

کتاب  PDF تئوری های مدیریت

کتاب  PDF سنجش و ارزشیابی آموزشی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور آموزشي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مدیریت و کنترل پروژه1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و روش تحقیق یک1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تئوری های مدیریت پیشرفته 1289سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  روش های ارزشیابی اموزش1867 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کتاب  PDF آمار،روش تحقیق

کتاب  PDF تئوری های مدیریت

کتاب  PDF سنجش و ارزشیابی آموزشی

===================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور پژوهشي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  آمار زیستی (پرستاری ) 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول اپیدمیولوژی 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روش تحقیق1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اخلاق حرفه ای1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سیستم های هیدرولیک و بیومکانیک و ازمایشگاه 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1678سوال + پاسخ نامه           

===============

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی

کتاب  PDF کنترل کیفیت آماری

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

کتاب  PDF اصول و مبانی مدیریت

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كارشناس امور پژوهشي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  آمار زیستی (پرستاری ) 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول اپیدمیولوژی 1278 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  روش تحقیق1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اخلاق حرفه ای1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سیستم های هیدرولیک و بیومکانیک و ازمایشگاه 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1678سوال + پاسخ نامه           

===============

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی

کتاب  PDF کنترل کیفیت آماری

کتاب  PDF اصول ایمنی و سازگاری زیست محیطی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه ها

کتاب  PDF اصول و مبانی مدیریت

============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  كارشناس امور پشتيباني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بودجه ریزی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت منابع انسانی1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی1879سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تحقیق در عملیات رشته امار1287 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1234سوال + پاسخ نامه           

کتاب  PDF مبانی برنامه ریزی بودجه

کتاب  PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب  PDF تصمیم گیری و خط مشی گذاری بخش عمومی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF مبانی سازمان و مدیریت

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور پشتيباني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بودجه ریزی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مدیریت منابع انسانی1288 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی1879سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تحقیق در عملیات رشته امار1287 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1234سوال + پاسخ نامه           


کتاب  PDF مبانی برنامه ریزی بودجه

کتاب  PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب  PDF تصمیم گیری و خط مشی گذاری بخش عمومی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF مبانی سازمان و مدیریت

============================================================

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور حقوقي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کلیات حقوق 1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حقوق جزای خصوصی اسلام1245سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حقوق اساسی یک1145 سوال+پاسخنامه

کتاب  PDF کلیات علم حقوق

کتاب  PDF حقوق جزای اختصاصی

کتاب  PDF حقوق جزای عمومی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور حقوقي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کلیات حقوق 1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  حقوق جزای خصوصی اسلام1245سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حقوق اساسی یک1145 سوال+پاسخنامه


کتاب  PDF کلیات علم حقوق

کتاب  PDF حقوق جزای اختصاصی

کتاب  PDF حقوق جزای عمومی

==============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور دانشجويان

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اسیب شناسی اجتماعی1340 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و روش تحقیق یک 1867 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت  1867سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی روانشناسی ورزشی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت رفتار سازمانی 1879 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مقدمه ای بر روابط عمومی 1867 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF آسیب شناسی اجتماعی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مبانی سازمان و مدیریت

کتاب  PDF مبانی روانشناسی

کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF اصول روابط عمومی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور دانشجويان

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اسیب شناسی اجتماعی1340 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و روش تحقیق یک 1867 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت  1867سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی روانشناسی ورزشی 1768 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت رفتار سازمانی 1879 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمه ای بر روابط عمومی 1867 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF آسیب شناسی اجتماعی

کتاب  PDF روش تحقیق

کتاب  PDF نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مبانی سازمان و مدیریت

کتاب  PDF مبانی روانشناسی

کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF اصول روابط عمومی

======================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور فرهنگي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی – تربیتی1186 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ( مبانی مطالعات فرهنگی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فرهنگ تعلیم و تربیت رشته امور تربیتی 1234سوال + پاسخنامه

——————-
کتاب PDF نظریه های فرهنگی
کتاب PDF برنامه ریزی فرهنگی
کتاب PDF مبانی علم سیاست

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور فرهنگي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی – تربیتی1186 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی مطالعات فرهنگی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فرهنگ تعلیم و تربیت رشته امور تربیتی 1234سوال + پاسخنامه

——————-
کتاب PDF نظریه های فرهنگی
کتاب PDF برنامه ریزی فرهنگی
کتاب PDF مبانی علم سیاست

===========================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تعالي سازماني سلامت

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمات روانشناسی سلامت1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت رفتار سازمانی 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اقتصاد مهندسی1378 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1879سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تعالي سازماني سلامت

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مقدمات روانشناسی سلامت1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت رفتار سازمانی 1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اقتصاد مهندسی1378 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1879سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

===================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس ترياژ تلفني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اورژانس های داخلی 1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تروما1097 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) احیای قلبی ریویcpr – سوال1200 + پاسخنامه

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كارشناس ترياژ تلفني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اورژانس های داخلی 1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تروما1097 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) احیای قلبی ریویcpr – سوال1200 + پاسخنامه

================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس شبكه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شبکه های کامپیوتری دو1780 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) امنیت شبکه 1780 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سیستم های عامل1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدارهای منطقی1270 سوال + پاسخ نامه

 

کتاب  PDF شبکه های کامپیوتری

کتاب  PDF امنیت شبکه

کتاب  PDF سیستم عامل

کتاب  PDF مدارهای منطقی و میکروکنترلرها

کتاب  PDF معماری کامپیوتر

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس شبكه

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شبکه های کامپیوتری دو1780 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  امنیت شبکه 1780 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  سیستم های عامل1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدارهای منطقی1270 سوال + پاسخ نامه


کتاب  PDF شبکه های کامپیوتری

کتاب  PDF امنیت شبکه

کتاب  PDF سیستم عامل

کتاب  PDF مدارهای منطقی و میکروکنترلرها

کتاب  PDF معماری کامپیوتر

=============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس گفتاردرماني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روانشناسی مرضی کودک1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اختلالات یاد گیری1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اختلالات گویایی 1267 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF بیماری های کودکان

کتاب  PDF اختلالات ارتباطی (گفتاری و ارتباط اجتماعی(

کتاب  PDF ژنتیک نارسایی های استثنایی و اختلالات رشدی (2(

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس گفتاردرماني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )روانشناسی مرضی کودک1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اختلالات یاد گیری1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )اختلالات گویایی 1267 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF بیماری های کودکان

کتاب  PDF اختلالات ارتباطی (گفتاری و ارتباط اجتماعی)

کتاب  PDF ژنتیک نارسایی های استثنایی و اختلالات رشدی (2)

==========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فيزيوتراپي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حرکت درمانی 1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  کینزیولوژی و بیو مکانیک مقدماتی دو1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سنجش و اندازه گیری کاربردی1234سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF بیومکانیک و آسیب های ورزشی

کتاب  PDF اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

کتاب  PDF اندازه گیری و سنجش و ارزشیابی آموزشی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فيزيوتراپي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  حرکت درمانی 1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کینزیولوژی و بیو مکانیک مقدماتی دو1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سنجش و اندازه گیری کاربردی1234سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF بیومکانیک و آسیب های ورزشی

کتاب  PDF اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

کتاب  PDF اندازه گیری و سنجش و ارزشیابی آموزشی

================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تربيت بدني

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تربیت بدنی یک1270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فیزیولوژی ورزشی یک 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) یادگیری حرکتی1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی  1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت سازمانهای ورزشی 1278 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF مبانی و فلسفه تربیت بدنی

کتاب  PDF مبانی فیزیولوژی ورزشی

کتاب  PDF مبانی رشد و یادگیری حرکتی

کتاب  PDF سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

کتاب  PDF مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تربيت بدني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تربیت بدنی یک1270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  فیزیولوژی ورزشی یک 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  یادگیری حرکتی1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی  1256 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مدیریت سازمانهای ورزشی 1278 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF مبانی و فلسفه تربیت بدنی

کتاب  PDF مبانی فیزیولوژی ورزشی

کتاب  PDF مبانی رشد و یادگیری حرکتی

کتاب  PDF سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

کتاب  PDF مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

=========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  كارشناس مواد خوراكي و آشاميدني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کنترل کیفیت اماری رشته صنایع1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) میکروبیولوژی مواد غذایی 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شیمی مواد غذایی1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سم شناسی1500 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF میکروبیولوژی و کنترل کیفیت موادغذایی

کتاب  PDF میکروبیولوژی مواد غذایی

کتاب  PDF شیمی مواد غذایی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كارشناس مواد خوراكي و آشاميدني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  کنترل کیفیت اماری رشته صنایع1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) میکروبیولوژی مواد غذایی 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شیمی مواد غذایی1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )سم شناسی1500 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF میکروبیولوژی و کنترل کیفیت موادغذایی

کتاب  PDF میکروبیولوژی مواد غذایی

کتاب  PDF شیمی مواد غذایی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

====================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس روابط عمومي و خبر

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی ارتباطات جمعی1879 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1978سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روزنامه نگاری تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1234 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF اصول روابط عمومی

کتاب  PDF مبانی ارتباطات جمعی

کتاب  PDF مبانی سازمان و مدیریت

کتاب  PDF آیین نگارشی در روزنامه نگاری و روابط عمومی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس روابط عمومي و خبر

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی ارتباطات جمعی1879 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1978سوال + پاسخ نامه           

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  روزنامه نگاری تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1234 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF اصول روابط عمومی

کتاب  PDF مبانی ارتباطات جمعی

کتاب  PDF مبانی سازمان و مدیریت

کتاب  PDF آیین نگارشی در روزنامه نگاری و روابط عمومی

======================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تأسيسات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سیستم های تهویه و تبرید1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تأسیسات حرارتی و کارگاه 1230 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تاسیسات در ساختمان های روستایی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مصالح ساختمانی و ازمایشگاه 1356 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) راه و ساختمان 1356 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF تهویه

کتاب  PDF موتورهای حرارتی داخلی

کتاب  PDF تاسیسات الکتریکی و سیم کشی برق ساختمان

کتاب  PDF روش های اجرایی ساختمان

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تأسيسات

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سیستم های تهویه و تبرید1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تأسیسات حرارتی و کارگاه 1230 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تاسیسات در ساختمان های روستایی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مصالح ساختمانی و ازمایشگاه 1356 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  راه و ساختمان 1356 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF تهویه

کتاب  PDF موتورهای حرارتی داخلی

کتاب  PDF تاسیسات الکتریکی و سیم کشی برق ساختمان

کتاب  PDF روش های اجرایی ساختمان

==================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  كارشناس بهداشت محيط

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اب و فاضلاب روستاها 2124 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بررسی‌ آلودگی هوا :آلودگی هوا وسنجش آلاینده های هوا 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بهداشت عمومی1235 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF آبرسانی و آبینه کوچک آبی

کتاب  PDF آلودگی آب و خاک و هوا

کتاب  PDF بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشا دامی

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس بهداشت محيط

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اب و فاضلاب روستاها 2124 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بررسی‌ آلودگی هوا :آلودگی هوا وسنجش آلاینده های هوا 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )بهداشت عمومی1235 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF آبرسانی و آبینه کوچک آبی

کتاب  PDF آلودگی آب و خاک و هوا

کتاب  PDF بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشا دامی

==================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مددكار بهداشتي درماني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی جامعه شناسی1899 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول توان بخشی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مددکاری اجتماعی1290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اسیب شناسی اجتماعی1356  سوال + پاسخنامه

=========

کتاب  PDF نظریه های جامعه شناسی

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF مبانی مددکاری اجتماعی

کتاب  PDF آسیب شناسی اجتماعی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مددكار بهداشتي درماني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی جامعه شناسی1899 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول توان بخشی1200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )مددکاری اجتماعی1290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )اسیب شناسی اجتماعی1356  سوال + پاسخنامه

=========

کتاب  PDF نظریه های جامعه شناسی

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF مبانی مددکاری اجتماعی

کتاب  PDF آسیب شناسی اجتماعی

===================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار كارشناس تجهيزات پزشكي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) زبان تخصصی مهندسی پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمه ای بر مهندسی پزشکی1345سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) احتیاطات استاندارد 1345سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در مهندسی پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مهندسی فناوری اطلاعات دو 1356 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF الزامات عمومی استاندارد 17025

کتاب  PDF امنیت فناوری اطلاعات

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تجهيزات پزشكي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) زبان تخصصی مهندسی پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمه ای بر مهندسی پزشکی1345سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  احتیاطات استاندارد 1345سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در مهندسی پزشکی1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مهندسی فناوری اطلاعات دو 1356 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF الزامات عمومی استاندارد 17025

کتاب  PDF امنیت فناوری اطلاعات

=====================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ماما

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  زنان و زایمان 1200  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت مادر و کودک1120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت مادران و نوزادان 1120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) جنین شناسی1800 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) ماما

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) زنان و زایمان 1756سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بیماری های داخلی 1657 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت مادر و کودک 1768سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی)بهداشت مادران و نوزادان 1758 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی ماما وزارت بهداشت (علوم پزشکی) جنین شناسی 1234سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL )

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كارشناس هوشبري

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و روش های بیهوشی 1245 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری شناسی 1256 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فارماکولوژی1300 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مراقبت های ویژه 1356 سوال +پاسخ نامه

کتاب  PDF بیماری شناسی گیاهی

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس هوشبري

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و روش های بیهوشی 1245 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بیماری شناسی 1256 سوال+پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  فارماکولوژی1300 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مراقبت های ویژه 1356 سوال +پاسخ نامه


کتاب  PDF بیماری شناسی گیاهی

کتاب  PDF فارماکولوژی و سم شناسی

=========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )كارشناس بهداشت حرفه اي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سم شناسی1400 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت ایمنی کارگاه1240سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF عوامل زیان آور محیط کار (عوامل فیزیکی ، شیمیایی و آرگونومیک)

کتاب  PDF عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیک)

کتاب  PDF سم شناسی صنعتی شغل

کتاب  PDF ایمنی در محیط کار (ایمنی برق ،مبانی حریق و آتش نشانی ،ایمنی ماشین آلات)

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس بهداشت حرفه اي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سم شناسی1400 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت ایمنی کارگاه1240سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF عوامل زیان آور محیط کار (عوامل فیزیکی ، شیمیایی و آرگونومیک)

کتاب  PDF عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیک)

کتاب  PDF سم شناسی صنعتی شغل

کتاب  PDF ایمنی در محیط کار (ایمنی برق ،مبانی حریق و آتش نشانی ،ایمنی ماشین آلات)

===============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس بهداشت خانواده

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) بهداشت مادر و کودک1567 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) آمار زیستی (پرستاری ) 1567 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول مدیریت و برنامه ریزی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس بهداشت خانواده

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بهداشت مادر و کودک1567 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  آمار زیستی (پرستاری ) 1567 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول مدیریت و برنامه ریزی

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

==========================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فنّاوري اطلاعات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مهندسی پزشکی و لوازم و تجهیزات پزشکی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بیماری شناسی  1445 سوال+پاسخ نامه

کتاب  PDF مبانی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

کتاب  PDF استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فنّاوري اطلاعات

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مهندسی پزشکی و لوازم و تجهیزات پزشکی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بیماری شناسی  1445 سوال+پاسخ نامه


کتاب  PDF مبانی فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

کتاب  PDF استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

=========================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس پرتوشناسي (راديولوژي)

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) فیزیک جدید رشته اموزش علوم تجربی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1245سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تکنیک های روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1678 سوال + پاسخنامه

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس پرتوشناسي (راديولوژي)

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )فیزیک جدید رشته اموزش علوم تجربی 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول سیستم های رادیو لوژی و رادیو تراپی 1245سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تکنیک های روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی1678 سوال + پاسخنامه

=================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) امار زیستی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تأسیسات بهداشتی و کارگاه 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1234  سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) امار زیستی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تأسیسات بهداشتی و کارگاه 1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1234  سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

===================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تغذيه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مهارت های زندگی1678 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

کتاب  PDF قوانین مدیریت خدمات کشوری

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس تغذيه

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تغذیه رشته علوم و صنایع غذایی1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مهارت های زندگی1678 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

کتاب  PDF قوانین مدیریت خدمات کشوری

============================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  كارشناس سلامت روان

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روانشناسی عمومی دو 1869 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روانشناسی شخصیت1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اسیب شناسی روانی یک  1546 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) نظریه های مشاوره و روان درمانی یک1220 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF روانشناسی عمومی

کتاب  PDF روانشناسی عمومی و شخصیت

کتاب  PDF آسیب شناسی روانی

کتاب  PDF نظریه های مشاوره و روان درمانی

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس سلامت روان

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) روانشناسی عمومی دو 1869 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )روانشناسی شخصیت1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اسیب شناسی روانی یک  1546 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  نظریه های مشاوره و روان درمانی یک1220 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF روانشناسی عمومی

کتاب  PDF روانشناسی عمومی و شخصیت

کتاب  PDF آسیب شناسی روانی

کتاب  PDF نظریه های مشاوره و روان درمانی

======================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مربي خدمات بهداشتي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول بهداشت و کمک های اولیه1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول اپیدمیولوژی 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

 

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مربي خدمات بهداشتي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول بهداشت و کمک های اولیه1300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول اپیدمیولوژی 1200سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی1800سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت موادغذایی

کتاب  PDF استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

کتاب  PDF اپیدمیولوژی

کتاب  PDF کلیات خدمات بهداشتی

================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور مالي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول حسابداری سه 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حسابداری میانه دو 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )حسابداری دولتی 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی1647 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت مالی دو 1389 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF اصول حسابداری 1

کتاب  PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب  PDF بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس امور مالي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول حسابداری سه 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )حسابداری میانه دو 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حسابداری دولتی 1345 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی1647 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت مالی دو 1389 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF اصول حسابداری 1

کتاب  PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب  PDF بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی

===========================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس خريد

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول حسابداری یک 1688سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حسابداری دولتی 1379 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  حسابداری مالی 1379 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بودجه ریزی1300 سوال + پاسخنامه

==============

کتاب  PDF اصول حسابداری 2

کتاب  PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب  PDF مبانی برنامه ریزی بودجه

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس خريد

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول حسابداری یک 1688سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حسابداری دولتی 1379 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حسابداری مالی 1379 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  بودجه ریزی1300 سوال + پاسخنامه

==============

کتاب  PDF اصول حسابداری 2

کتاب  PDF بودجه ریزی و حسابداری دولتی

کتاب  PDF مبانی برنامه ریزی بودجه

==============================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) متصدي امور دفتري و بايگاني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی علم اقتصاد رشته علوم سیاسی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت رفتار سازمانی1467 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت منابع انسانی1480 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت 1678سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی روانشناسی ورزشی 1235 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی جامعه شناسی 1899سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF مبانی علم اقتصاد

کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب  PDF مالیه عمومی و بودجه ریزی

کتاب  PDF مبانی روانشناسی

کتاب  PDF مبانی جامعه شناسی

 

 

 

نمونه سوالات ا

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) متصدي امور دفتري و بايگاني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مبانی علم اقتصاد رشته علوم سیاسی1234 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مدیریت رفتار سازمانی1467 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت منابع انسانی1480 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت 1678سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی روانشناسی ورزشی 1235 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی جامعه شناسی 1899سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF مبانی علم اقتصاد

کتاب  PDF مدیریت رفتار سازمانی

کتاب  PDF مدیریت منابع انسانی

کتاب  PDF مالیه عمومی و بودجه ریزی

کتاب  PDF مبانی روانشناسی

کتاب  PDF مبانی جامعه شناسی

===================================================================

ستخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس منابع انساني

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) تئوری های مدیریت پیشرفته 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت منابع انسانی1547 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حقوق اداری1220 سوال+پاسخنامه

 

===============

کتاب  PDF تئوری های مدیریت

کتاب  PDF تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

کتاب  PDF حقوق اداری

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس منابع انساني

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  تئوری های مدیریت پیشرفته 1234سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مدیریت منابع انسانی1547 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) حقوق اداری1220 سوال+پاسخنامه

===============

کتاب  PDF تئوری های مدیریت

کتاب  PDF تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

کتاب  PDF حقوق اداری

===================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فراورده هاي آرايشي و بهداشتي

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  شیمی عمومی یک1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شیمی تجزیه یک1314 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مبانی بیوشیمی1330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  امار در ریاضی1356 سوال + پاسخنامه

 

کتاب  PDF شیمی عمومی

کتاب  PDF شیمی تجزیه 2

کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF آمار

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس فراورده هاي آرايشي و بهداشتي

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شیمی عمومی یک1245 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شیمی تجزیه یک1314 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  مبانی بیوشیمی1330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  امار در ریاضی1356 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF شیمی عمومی

کتاب  PDF شیمی تجزیه 2

کتاب  PDF بیوشیمی

کتاب  PDF آمار

============================================================================

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  كارشناس طراحي و تحليل نرم افزار

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) برنامه سازی پیشرفته 1567 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مهندسی نرم افزار دو 1578 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شبکه های کامپیوتری دو 1589 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) اصول طراحی پایگاه داده ها1590 سوال + پاسخنامه

کتاب  PDF برنامه نویسی پیشرفته

کتاب  PDF مهندسی نرم افزار

کتاب  PDF شبکه های کامپیوتری

کتاب  PDF پایگاه داده

 

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) كارشناس طراحي و تحليل نرم افزار

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  برنامه سازی پیشرفته 1567 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) مهندسی نرم افزار دو 1578 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) شبکه های کامپیوتری دو 1589 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )  اصول طراحی پایگاه داده ها1590 سوال + پاسخنامه


کتاب  PDF برنامه نویسی پیشرفته

کتاب  PDF مهندسی نرم افزار

کتاب  PDF شبکه های کامپیوتری

کتاب  PDF پایگاه داده

======================================================================

1.خبرت و اهداف شخصی و مهنی خود را توضیح دهید

2.توصیف تجربه و موفقیت های خود در همکاری با دیگران و رهبری تیم های پزشکی

3.درباره تجربه کاری قبلی خود، شرکت در پروژه های تحقیقی و بالینی صحبت کنید.

4.بررسی علمی شما در زمینه پژوهش و مقالات علمی

5.لطفا به موضوعاتی که تاکنون در آن ها مطالعه و تحقیق کرده اید و همچنین نتایج و یافته هایتان اشاره کنید.

6.لطفا درباره مهارت ها و دانش های خود در مواردی مانند استفاده از سوابق پزشکی، تجویز درست داروها، تشخیص بیماری های عمومی و مدیریت بیماران پیشرفته صحبت کنید.

7.همکاری در تیم های پزشکی و توانایی های شما در ارتباط و ارائه مراقبت به بیماران و همچنین همکاران در محیط کار.

8.شرح دهید که هدف شخصی و حرفه ای خود برای آینده چیست؟

9.چگونه قصد دارید در زمینه تخصص خود رشد و پیشرفت کنید.

10.برنامه ها و طرح هایتان را برای بهبود و ارتقا دانش و توانمندی های شغلی خود توضیح دهید

11.ارائه توضیحاتی درباره تخصص و تجربه شغلی خود در زمینه تحصیلی یا تخصصی مورد نظرتان، مثلاً داخلی، جراحی، عمومی و غیره.

12.شرح دهید که چگونه با مسائل جدید و تازه در رشته تخصصی خود آشنا هستید و نحوه به‌روزرسانی دانش و مهارت‌هایتان.

13.شرح دهید که چگونه توانایی خود در تشخیص و درمان بیماری‌های عمومی را دارید و از دانش پایه علوم پزشکی استفاده می‌کنید.

14.توانایی در مدیریت بیماران، درک مسائل اصلی در پزشکی و تجربه‌های خود در بخش‌های مختلف پزشکی.

15.تجربیات کاری قبلی خود را مطرح کنید و درباره پروژه‌های موفقی را در زمینه تحقیقات پزشکی یا بالینی صحبت کنید.

16. توانایی همکاری با تیم‌های پزشکی و تعامل موثر با پزشکان و سایر اعضا در محیط کار.

17. هدف شغلی و حرفه‌ای خود را شرح دهید و نحوه پیشرفت و رشدتان در آینده را بیان کنید.

18.برنامه‌ها و طرح‌هایتان برای بهبود و ارتقاء دانش و توانایی‌های شغلی خود را تشریح کنید.

admin admin
24 آگوست 2023
102 بازدید