نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 (9 رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 مهندسی صنایع:

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 امار و احتمالات مهندسی  160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات295 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 طرح ریزی واحد های صنعتی325 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 علم مواد120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 کامپیوتر:

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 برنامه سازی کامپیوتر 394 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 بسته های نرم افزاری و کارگاه 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 شبکه های کامپیوتری 285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 سخت افزار و کارگاه   650 سوال

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 سیستم عامل457 سوال + پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 مدیریت:

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 مديريت استراتژيك 580 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اقتصاد خرد 600 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اقتصاد کلان  355 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 آمار و کاربرد آن درمديريت 400 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 رفتار سازماني 450  سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 منابع انساني 450 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 تئوريهاي مديريت  460 سوال با جواب

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اقتصاد:

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اقتصاد خرد و كلان  580 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اقتصاد کلان  360 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اقتصاد پول و بانكداري 600  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 آمار و اقتصادسنجي   500 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 تجارت الكترونيكي   500  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اقتصاد اسلامي  200 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98  آمار:

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 روش های اماری 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 براوردیابی 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 روش های نمونه گیری یک120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 روش های نمونه گیری دو60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 رگرسیون یک60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 رگرسیون دو50 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 مبانی احتمال260 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 احتمال یک120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 احتمال دو120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اقتصاد خرد  580 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اقتصاد کلان 355 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 جمعیت شناسی180 سوال + پاسخنامه

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 حسابداری:

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اصول حسابداری سه 327 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 حسابداری میانه یک 209 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 حسابداری میانه دو 606 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 تئوری حسابداری  30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 تئوری حسابرسی  335سوال  + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 مدیریت مالی790 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 قانون تجارت420 سوال + پاسخنامه

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 حقوق:

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 حقوق مدنی 270 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98حقوق تجارت 540 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98حقوق اداری415 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 حقوق جزای اختصاصی 330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 حقوق جزای عمومی 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 ایین دادرسی مدنی360 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 ریاضی:

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 رياضيات عمومي 510  سوال بهمراه پاسخ 

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 معادلات ديفرانسيل 420 سوال بهمراه پاسخ 

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 مباني آناليز 210  سوال بهمراه پاسخ 

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 مباني آناليز عددي  300 سوال بهمراه پاسخ 

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98  آناليز حقيقي 100  سوال بهمراه پاسخ

 

 

 

9-نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 سوالات عمومی:

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 زبان و ادبیات فارسی >>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین تهران98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

 

بانك كارآفرین در راستای تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در شهر تهران از طریق آزمون كتبی و انجام مصاحبه، از داوطلبان با شرایط ذیل دعوت به همكاری می نماید.

> جدول شرایط تحصیلی

ردیف رشته تحصیلی مقطع تحصیلی حداقل معدل
1 مدیریت کارشناسی دانشگاه های دولتی: 14
سایر دانشگاه ها: 15
2 حسابداری کارشناسی دانشگاه های دولتی: 14
سایر دانشگاه ها: 15
3 كامپیوتر (نرم-افزار، سخت افزار و فناوری اطلاعات) کارشناسی دانشگاه های دولتی: 14
سایر دانشگاه ها: 15
4 ریاضی کارشناسی دانشگاه های دولتی: 14
سایر دانشگاه ها: 15
5 اقتصاد کارشناسی دانشگاه های دولتی: 14
سایر دانشگاه ها: 15
6 مهندسی صنایع کارشناسی دانشگاه های دولتی: 14
سایر دانشگاه ها: 15
7 آمار کارشناسی دانشگاه های دولتی: 14
سایر دانشگاه ها: 15
8 حقوق کارشناسی دانشگاه های دولتی: 14
سایر دانشگاه ها: 15

تذكر: فارغ التحصیلان و دانشجویان مقاطع تحصیلی پایین تر و بالاتر از مقطع اعلام شده، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون استخدام نخواهند بود و در صورت مشاهده از ادامه روند استخدام آنان جلوگیری بعمل خواهد آمد.

> شرایط داوطلبان

1- متولدین تاریخ 1370/01/01 به بعد. (مدت خدمت سربازی به حداكثر سن آقایان درصورت دارا بودن كارت پایان خدمت اضافه می شود.)
2- فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسری، آزاد و پیام نور.
3- بومی استان تهران (محل تولد یا اخذ مدرك دیپلم/ مدرك پیش دانشگاهی استان تهران باشد.)
4- داشتن کارت پایان خدمت / معافیت دائم غیرپزشکی برای آقایان.
5- تندرستی و توانایی جسمانی و روانی.

> جدول زمانبندی

تاریخ شرح
از تاریخ 1398/05/05 لغایت1398/05/16 ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ کد رهگیری
تاریخ 1398/05/23 مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و برگ راهنمای آزمون
تاریخ 1398/05/25 برگزاری آزمون کتبی
سایر مراحل بعدی و تشریفات اداری متعاقباً اعلام خوهد شد.

> مراحل ثبت نام

1- تکمیل فرم الکترونیکی تقاضای ثبت نام در سایت
2- اسکن و بارگذاری عکس 4*3 جدید ( طبق مشخصات ذکر شده در سایت)
3- پرداخت الکترونیکی مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) بابت ثبت نام و شرکت در آزمون از طریق سامانه ثبت نام.
*لازم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

> سایر موارد

1- داوطلبان گرامی می‌بایست برای آگاهی از تمام مراحل آزمون، بصورت مستمر به سایت آزمون بانک کارآفرین مراجعه نمایند.
2- مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی بوده و در هر مرحله از جذب چنانچه محرز گردد، داوطلب اطلاعات نادرست داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد از پروسه استخدام خارج می گردد.
3- ثبت نام زمانی تکمیل می‌باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.
4- قبولی داوطلبین در آزمون تعهدی برای استخدام ایجاد نكرده، بدیهی است پس از بررسی شایستگی و شركت در مصاحبه حضوری نتیجه نهایی به متقاضیان اعلام خواهد شد.
5- همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی در روز برگزاری آزمون کتبی ضروری است.
6- آزمون کتبی در تاریخ 1398/05/25 برگزار خواهد گردید.

مواد آزمون:
سوالات آزمون کتبی در دوبخش سوالات عمومی (هوش، زبان انگلیسی و ادبیات فارسی) و سوالات تخصصی رشته تحصیلی مربوطه به شرح جدول ذیل می باشد:

عنوان رشته مواد آزمون
مهندسی صنایع مبانی سازمان و مدیریت- كنترل پروژه- تحقیق در عملیات- اقتصاد مهندسی
مهندسی كامپیوتر/IT ساختمان داده- معماری كامپیوتر- شبكه كامپیوتری- پایگاه داده- سیستم عامل
كارشناسی مدیریت تئوری های مدیریت- مدیریت منابع انسانی- اقتصاد خرد و كلان
كارشناسی اقتصاد اقتصاد خرد- اقتصاد كلان
كارشناسی آمار مبانی آنالیز ریاضی-مبانی احتمال- آمار ریاضی- نمونه گیری و رگرسیون
كارشناسی حسابداری حسابداری مالیاتی- حسابرسی- مدیریت مالی
كارشناسی حقوق حقوق مدنی- آیین دادرسی مدنی- حقوق تجارت- حقوق ثبت
كارشناسی ریاضی مبانی علوم ریاضی- آنالیز ریاضی- مبانی آنالیز عددی- مبانی احتمال
سوالات عمومی هوش- زبان و ادبیات فارسی- زبان انگلیسی

7- ساعت و آدرس محل برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون، اعلام می‌گردد.

azmonfaragir
30 ژانویه 2020
154 بازدید