نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 (11 رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابداری:

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابداري مالي -300 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابداري مديريت – 200 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 تئوري هاي حسابداري و حسابرسي -30 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابداريدولتي -300 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابرسي   350 سوال با جواب

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابرسی:

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابداري مالی790 سوال +پاسخ نامه 

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابرسی1 335سوال  + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابرسی2 257 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابداری دولتی 298 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 قانون محاسبات عمومی 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 قانون مناقصات 30 سوال + پاسخ نامه 

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 مهندسی صنایع:

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 امار و احتمالات مهندسی  160 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات295 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 طرح ریزی واحد های صنعتی325 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 علم مواد120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 اقتصاد:

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 اقتصاد خرد و كلان  580 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 اقتصاد کلان  360 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 اقتصاد پول و بانكداري 600  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 آمار و اقتصادسنجي   500 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 تجارت الكترونيكي   500  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 اقتصاد اسلامي  200 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

 

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 آمار:

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 روش های اماری 150 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 براوردیابی 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 روش های نمونه گیری یک120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 روش های نمونه گیری دو60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 رگرسیون یک60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 رگرسیون دو50 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 مبانی احتمال260 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 احتمال یک120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 احتمال دو120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 اقتصاد خرد  580 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 اقتصاد کلان 355 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 جمعیت شناسی180 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 ریاضی:

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 رياضيات عمومي 510  سوال بهمراه پاسخ درست

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 معادلات ديفرانسيل 420 سوال بهمراه پاسخ درست

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 مباني آناليز 210  سوال بهمراه پاسخ درست

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 مباني آناليز عددي  300 سوال بهمراه پاسخ درست

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 آناليز حقيقي 1 – 100  سوال بهمراه پاسخ درست 

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 تحقيق در عمليات پيشرفته 280 سوال بهمراه پاسخ درست

 

 

 

 

7-نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 کامپیوتر:

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 برنامه سازی کامپیوتر 394 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 بسته های نرم افزاری و کارگاه 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 شبکه های کامپیوتری 285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 سخت افزار و کارگاه   650 سوال

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 سیستم عامل457 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

8-نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 مدیریت:

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 درس مبانی سازمان و مدیریت255 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حقوق اداری 415 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98  قانون مدیریت خدمات کشوری 1000 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 قانون کار 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 قانون تامین اجتماعی 275 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 

9-نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 فناوری اطلاعات:

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 طراحی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 

10-نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حقوق:

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حقوق مدنی 270 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حقوق تجارت 540 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حقوق اداری415 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حقوق جزای اختصاصی 330 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حقوق جزای عمومی 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 ایین دادرسی کیفری300 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 ایین دادرسی مدنی360 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

11-نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 مهندسی مالی:

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابداري مالي400 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابداري دولتی1 298 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 حسابداري دولتی2  40 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 بودجه 300  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 قانون محاسبات عمومي100 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 قانون مناقصات 30 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 مدیریت مالی1  790 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران98 مدیریت مالی2  369 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

 

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بمنظور تأمین نیروی مورد نياز و خدمت‌رساني شايسته به مشتريان، براي تصدي عنوان شغلي متصدي امور بانکي از داوطلبان زن و مرد متعهد و علاقمند به ترويج سنت پسنديده قرض‌الحسنه با رابطه استخدامي قراردادي موقت قانون کار و به تعداد محدود دعوت به همکاري مي‌نمايد.
داوطلبان محترم واجد شرایط ذیل می‌توانند بمنظور ثبت‌نام اینترنتي و شرکت در آزمون استخدامي، به سايت اين بانک مراجعه نمايند.

> شرایط عمومی

۱. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و تعهد به نظام و قانون اساسي
۲. اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
۳. عدم وابستگی به گروههای محارب و معاند جمهوری اسلامی ايران
۴. عدم اشتغال (رسمی یا پیمانی) و عدم تعهد خدمت به سازمانها، دستگاهها و يا ساير موسسات دولتي و غيردولتي
۵. تندرستی و توانایی کامل جسمی و رواني طبق تشخيص مراجع پزشکي مورد نظر بانک
۶. عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشينه کيفري با تأييد مراجع ذيصلاح، که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد.
۷. عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها
۸. ارایه کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافيت دائم قانوني (ويژه داوطلبان مرد)
تبصره ۱: کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نمی باشد و تاريخ ترخيص از خدمت نظام وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ باشد.
تبصره ۲: بکارگیری دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی، درصورت توفيق در مراحل مربوطه پس از تأييد مراجع پزشکي مورد نظر بانك بلامانع خواهد بود.

> شرایط اختصاصی

۱. مقاطع تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی : کارشناسی / کارشناسی ارشد
تبصره۱: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، می‌بایست قبل از تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ باشد.
تبصره۲: صرفاً داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‏ و کارشناسي ارشد مجاز به شرکت در آزمون مي‌باشند.
تبصره۳: داوطلبان دارای مدرک دکتری مجاز به شرکت در آزمون نبوده و دانشجویان مقطع دکتری، مي‌بايست قبل از بكارگيري در بانك، از ادامه تحصيل انصراف داده و برگه تسويه حساب نهايي با دانشگاه را به بانك، ارائه نمايند.
۲. حداقل معدل:
حداقل معدل جهت شرکت در آزمون برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ۱۵ و کارشناسي ۱۴ مي‌باشد.
۳. حداکثر سن:
– داوطلبان زن: برای مقطع تحصـیلی کارشناسـی حـداکثر ۲۸ سـال (متولـدين ۱۳۷۰/۰۴/۰۱ بـه بعـد) و براي مقطع تحصـيلي کارشناسـي ارشد حـداکثر ۳۲ سـال (متولـدين ۱۳۶۶/۰۴/۰۱ بـه بعـد)
– داوطلبان مرد: برای مقطع تحصـیلی کارشناسـی حـداکثر ۳۰ سـال (متولـدين ۱۳۶۸/۰۴/۰۱ بـه بعـد) و براي مقطع تحصـيلي کارشناسـي ارشد حـداکثر ۳۴ سـال (متولـدين ۱۳۶۴/۰۴/۰۱ بـه بعـد)
تبصره۱: مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان مرد در شرایط سنی فوق لحاظ گردیده است لذا داوطلبان مرد داراي سن بالاتر به هيچ عنوان مجاز به ثبت‌نام در آزمون نمي‌باشند.
تبصره۲: جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند می باشند.

> استان‌های مورد نیاز

استانها
آذربایجان شرقی سیستان و بلوچستان
اردبیل فارس
اصفهان قزوین
البرز کردستان
ایلام کرمان
بوشهر کرمانشاه
تهران گلستان
چهارمحال و بختیاری گیلان
خراسان جنوبی لرستان
خراسان رضوی مازندران
خراسان شمالی مرکزی
خوزستان هرمزگان
زنجان همدان
سمنان

– داوطلبان مرد بومی ساکن در تمامی شهرستان‌های استان‌های فوق‌الذکر مجاز به ثبت‌نام در آزمون می‌باشند.
– با توجه به نیاز بانک صرفاً داوطلبان زن بومی و ساکن در شهرهای مراکز استان‌ها مجاز به ثبت‌نام در آزمون می‌باشند.
– ارزیابی داوطلبان بر اساس استان مورد نیاز خواهد بود و نه بر اساس شهرستان‌های هر استان، لذا داوطلبان برتر هر استان به مصاحبه دعوت خواهند شد.
– پذیرفته‌شدگان متعهد به عدم ارایه تقاضای انتقال به سایر استانها و خدمت در کليه شهر/ شهرستان‌هاي استان مورد تقاضا خواهند بود.
– تعیین محل بکارگیری پذيرفته‌شدگان در هر استان صرفاً در اختيار بانک بوده و پذيرفته‌شدگان حق اعتراضي در اين رابطه را نخواهند داشت.
– داوطلبانی که یکی از شروط ذیل را دارا باشند جهت شهر مورد تقاضا بومي تلقي مي‌شوند:
الف) داوطلب متولد شهر مورد تقاضا بوده و در حال حاضر در آن شهر سکونت داشته باشد.
ب ) داوطلب در ۵ سال اخیر (بصورت پیوسته) در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشد. ( با ارائه سند مالکیت یا اجاره‌نامه معتبر و ساير مدارک معتبري که مورد تأييد بانك باشد)

> رشته های تحصیلی مجاز جهت شرکت در آزمون استخدامی

رشته تحصیلی گرایش
بانکداری کلیه گرایش ها
حسابداری ، حسابرسی
مهندسی مالی / مالی
ریسک و بازار های مالی
مهندسی صنایع
مدیریت اجرایی / مديريت امور بانکي/ MBA / مديريت بازرگاني / مديريت دولتي / مديريت صنعتي / مديريت مالي / مديريت فناوري اطلاعات/ مديريت ريسک / مديريت بازاريابي کلیه گرایش ها
علوم اقتصادی / اقتصاد بازرگانی، نظری، صنعتی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامي
آمار آمار اجتماعی و اقتصادی/ آمار ریاضی/ آمار بيمه
ریاضی ریاضی کاربردی در کامپیوتر/ رياضي کاربردي در تحقيق در عمليات/ رياضيات مالي
مهندسی کامپیوتر نرم افزار / فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات سامانه های شبکه ای/ معماری سازمانی/ شبکه هاي کامپيوتري/ سيستم هاي چند رسانه اي/ تجارت الکترونيك/ امنيت اطلاعات
حقوق حقوق خصوصی / حقوق مالی اقتصادی/ حقوق جزا / حقوق تجارت بین‌الملل

– داوطلبان مقطع کارشناسی‌ارشد با رشته حقوق صرفاً در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق مجاز به شرکت در آزمون می‌باشند.
– صرفاً داوطلبان دارای مدارک تحصیلی مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز به شرکت در آزمون مي‌باشند.

> سوالات آزمون
حوزه سوالات تعداد سوالات
هوش و استعداد تحصیلی ۲۰
زبان انگلیسی ۲۰
آشنایی با کامپیوتر (ICDL) ۲۰
ریاضیات و آمار ۲۰
اطلاعات عمومی (حوزه بانکی، اقتصادی، بازارهای مالي و سرمايه و بازاريابي) ۳۰

> شرایط قبولی در آزمون
– فرآیند استخدامی در بانک قرض الحسنه مهر ایران، شامل؛ آزمون کتبی، آزمون روانشناختي، مصاحبه استخدامي و روانشناختي، گزينش و معاينات پزشکي، استعلام صحت مدارک ارايه شده و دوره آموزشي بدو خدمت مطابق دستورالعملها و ضوابط داخلي بانك مي‌باشد.
– آزمون کتبی بصورت چهارگزینه‌ای بوده و با احتساب نمره منفی (يک سوم) ارزيابي مي‌گردد (نمره منفي شامل پاسخهاي نادرست و همچنين انتخاب بيش از يک پاسخ به يک سوال مي‌باشد)
– حداقل نمره قبولی در آزمون کتبی معادل ۵۰ درصد نمره کل خواهد بود..
– داوطلبان بر اساس نمره کتبی آزمون رتبه‌بندی و حداکثر تا ۲ برابر ظرفیت استخدام هر استان به مراحل مصاحبه تخصصی و روانشناختي دعوت خواهند شد.
– بکارگیری پذیرفته‌شدگان مراحل استخدامی فوق، منوط به ارايه ضمانتنامه بانکي و تعهدنامه محضري مي‌باشد.
– بدیهی است در هر زمان از فرایند استخدام یا پس از استخدام پذيرفته‌شدگان مشخص گردد داوطلبي اطلاعات خلاف واقع و يا مدارک جعلي به بانک ارايه نموده است، بلافاصله از ادامه روند استخدامي جلوگيري يا نسبت به قطع رابطه استخدامي اقدام خواهد شد.
– حوزه امتحانی داوطلبان بر اساس استان مورد تقاضا در هنگام ثبت‌نام تعیین می‌گردد و آدرس دقيق محل برگزاري آزمون کتبي، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر خواهد شد.

> شرایط ثبت نام

– داوطلبان محترم می‌توانند پس از مطالعه دقیق و اطمینـان کامـل از احراز شـرایط اعلام شده اسـتخدام، بمنظـور ثبت‌نام در آزمـون کتبي از ساعت ۱۰ صبح روز ‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ لغايت ساعت ۲۴ روز ‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ به سايت اينترنتي بانک يا آدرس اينترنتي سایت آزمون مراجعه، نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام موجود در سایت مذکور اقدام و پس از واریز وجه ثبت‌نام به میزان ۵۰۰ هزار ريال از طريـق درگـاه اينترنتـي، کد رهگيري نهايي ثبت‌نام خود را دريافت نمايند.
– مراحل ثبت‌نام در صورت دریافـت کـد رهگیـری نهـایي تکميل خواهد شد، لذا داوطلبان محترم در صورت دريافت کد رهگيري نهايي مي‌توانند از تکميل مراحل ثبت‌نام اطمينان حاصل نمايند.
– از داوطلبان محترم تقاضا می‌شود با عنایت به عدم امکان بازپرداخت وجه ثبت‌نام، صرفاً در صورت احراز تمامی شرایط اعلام شده توسط بانک، نسبت به ثبت‌نام اقـدام نمايند.
– مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده داوطلبان بوده و درصـورت پذيرفته‌شدن هريک از داوطلبان در آزمون کتبي قبل از برگزاري جلسات مصاحبه، بانک نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارک پذيرفته‌شـدگان در آزمـون اقـدام خواهـد نمـود و چنانچـه مشخص شود كه داوطلب حقايقي را كتمان نموده و واجد يكي از شرايط استخدام نبوده يا مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده با شرايط آگهي بانك وجود داشته باشد و يا داراي مدرك تحصيلي بالاتري كه تاريخ اخذ آن قبل از تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ باشد، از ادامه مراحل استخدامي و يا ادامه همكاري در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق هيچ‌گونه اعتراضي را نخواهد داشت.
– متقاضیان می بایست عکس ۴*۳ پرسنلی خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پيکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کيلو بايت اسكن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.

> زمان دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون

– کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ لغایت ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ در سایت ثبت‌نام در دسترس خواهد بود و داوطلبان می‌بایست نسبت به دريافت و چاپ کارت مربوطه اقدام نمايند.
تبصره: داوطلبان می‌بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون نسبت به کنترل مشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی، کد ملي، مدرک تحصيلي، شماره داوطلبي) و محل برگزاري آزمون اقدام نمايند و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت از طريق قسمت مربوطه در سايت, نسبت به رفع نقص اقدام نمايند.
بدیهی است به همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاري آزمون ضروري خواهد بود.
– شروع فرایند برگزاری آزمون کتبی رأس ساعت ۸ صبح روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ خواهد بود.
– داوطلبان می‌بایست حداقل ۳۰ دقیقه قبل از شروع فرایند آزمون در محل برگزاري آزمون درج شده در کارت ورود به جلسه حضور يابند.

> تذکرات مهم

– اخبار و اطلاعیه های مربوط به فراخوان استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران، صرفاً از طريق وب سايت اينترنتي بانک و نشريه بازارکار اطلاع‌رساني خواهد شد و بانک مسئوليتي در قبال مطالب منتشر شده در ساير سايت‌هاي اينترنتي و نشريات غيرمعتبر نخواهد داشت.
– مراحل ثبت‌نام و اعلام اطلاعیه‌های مربوطه صرفاً به صورت اینترنتی انجام خواهد شد، لذا از ارسال فيزيکي مدارک، پيگيري حضوري و تلفني جداً خودداري نماييد.
– پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج، داوطلبان بر اساس نمره کتبی آزمون رتبه‌بندی و حداکثر تا ۲ برابر ظرفيت استخدام هر استان به مراحل مصاحبه تخصصي و روانشناختي دعوت خواهند شد. دعوت از پذيرفته‌شدگان آزمون کتبي به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفيق در کليه مراحل استخدامي و با توجه به نمرات مكتسبه همچنين نياز هر استان، نسبت به بكارگيري متقاضيان به ترتيب اولويت اقدام مي‌گردد، لذا بانك هيچ گونه مسئوليتي در قبال بكارگيري ساير نيروهاي ذخيره (مازاد بر نياز هرشهر) نخواهد داشت.
– هزینه شرکت در آزمون، به هیچ عنوان مسترد نخواهد گردید.
– جذب نیروی انسانی در بانک، مستلزم توفیق داوطلبان در تمامي مراحل استخدامي مشتمل بر آزمون کتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه‌هاي استخدامي و روانشناختي، گزينش و معاينات پزشکي، استعلام صحت مدارک ارايه شده و دوره آموزشي بدو خدمت و مطابق با ظرفيت استخدامي بانك مي‌باشد. لذا در صورت عدم توفيق داوطلبان در هريك از مراحل فوق‌الذكر، بكارگيري آنان منتفي خواهد بود.

– مراحل ثبت‌نام و اعلام اطلاعیه‌های مربوطه صرفاً به صورت اینترنتی انجام خواهد شد، لذا از ارسال فيزيکي مدارک، پیگیری حضوری و تلفني جداً خودداري نماييد و هرگونه پرسش در رابطه با این آزمون را صرفا از طریق صفحه پرسش و پاسخ ویژه آزمون مطرح و پيگيري نماييد”

azmonfaragir
26 ژانویه 2020
205 بازدید