نمونه سوالات استخدامی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات98

نمونه سوالات استخدامی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات98 زبان و ادبیات فارسی >>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
29 ژانویه 2020
309 بازدید