نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 (3رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 مكانیک:

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال +

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 تاسیسات:

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 تأسیسات بهداشتی و کارگاه 120 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 تأسیسات حرارتی و کارگاه 350 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 تأسیسات برودتی و کارگاه 400 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 برق تاسیسات 45 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات 300 سوال با جواب

 

 

 

3- نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﺑﺮق ﻗﺪرت:

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 80Iسوال+ پاسخ نامه 

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ13II سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 28III  سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 ﺗﺤﻠﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽI ﺑﺮرﺳﯽ(79Iسوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی98 تولید ﻧﯿﺮوﮔﺎه 73 سوال + پاسخنامه

 

 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، پس از برگزاری آزمون های تخصصی (الکترونیکی و عملی) و همچنین گزینش از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های فنی و مهندسی در مقاطع تحصیلی لیسانس اقدام به جذب سرباز مربی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان های نهبندان و سربیشه جهت تاریخ اعزام 98/10/1 سهمیه مراکز ثابت می نماید.

افراد واجد شرایط می بایست تا پایان روز سه شنبه مورخ 98/7/23 با مراجعه به وب سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی و لینک سامانه مشمولین سربازی پس از بارگذاری الکترونیکی مدارک مورد نیاز اعلام شده در سامانه مشمولین سربازی نسبت به ثبت نام در رشته های ذیل اقدام نمایند.

ردیف رشته تحصیلی توضیحات
1 مکانیک – تاسیسات مقطع تحصیلی: لیسانس
شهرستان محل: سربیشه
مرکز محل: سربیشه
نام کارگاه ثابت: تاسیسات
2 برق- قدرت مقطع تحصیلی: لیسانس
شهرستان محل: نهبندان
مرکز محل: نهبندان
نام کارگاه ثابت: برق صنعتی

آزمون الکترونیکی بصورت متمرکز در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در تاریخ اعلامی از طریق پورتال سازمان، برگزار می گردد .

در صورت بروز اشکال در ثبت نام با شماره تلفن 05632213692 تماس حاصل نمایید.

آدرس: معصومیه – بلوار شهدای عبادی – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

azmonfaragir
10 فوریه 2020
155 بازدید