سوالات گزینش شرکت کار و تامین

سوالات گزینش شرکت کار و تامین +پاسخنامه کامل و جامع

 

سوالات گزینش شرکت کار و تامین

سوالات مصاحبه شرکت کار و تامین +pdf +پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مصاحبه با پاسخ

سوالات گزینش شرکت کار و تامین   احکام 550 سوال با جواب

سوالات گزینش شرکت کار و تامین *   آشنایی با پیامبران 450 سوال با جواب

سوالات گزینش شرکت کار و تامین *  آشنایی با امامان 250 سوال با جواب

سوالات گزینش شرکت کار و تامین   آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی  250 سوال با جواب

سوالات گزینش شرکت کار و تامین   آشنایی با جبهه و جنگ 270 سوال با جواب

سوالات گزینش شرکت کار و تامین *  آشنایی با قرآن 450 سوال با جواب

سوالات گزینش شرکت کار و تامین آشنایی با قانون اساسی 420 سوال با جواب

سوالات گزینش شرکت کار و تامین آشنایی با وصیتنامه امام خمینی 200 سوال با جواب

سوالات گزینش شرکت کار و تامین   * آشنایی با قانون اداری 500 سوال با جواب

    *******************************************************

azmonfaragir
3 فوریه 2021
2057 بازدید