سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي محيط زيست + پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مهندسي محيط زيست + پاسخ

 

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹)مهندسي محيط زيست (كد ۲۱ )سوال با پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب و فاضلاب و استانداردهاي مربوطه 300 سوال با پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ـ فرايندهاي تصفيه آب 220 سوال با پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ـ فرايندهاي تصفيه فاضلاب (تصفيه اوليه، ثانويه و پيشرفته) 120 سوال با پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ـ منابع آب و آلودگيهاي مربوط به آن 130 سوال با پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ـ مديريت مواد زائد جامد و خطرناك 180 سوال با پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ـ آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن 100 سوال با پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ـ آلودگي صوتي و روش هاي كنترل آن500  سوال با پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری ـ مباني زيستبوم (اكولوژي) و اجزاي آن 100 سوال با پاسخ

+ سوالات کارشناس رسمی دادگستری (1398)مهندسي محيط زيست با پاسخ

 

azmonfaragir
7 آوریل 2020
854 بازدید