سوالات کارشناس رسمی دادگستری بيمه هاي اجتماعي+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹)بيمه هاي اجتماعي (كد ۲۵ )سوال با جواب پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری بيمه مركزي  850 سوال با جواب

ـ سوالات کارشناس رسمی دادگستری بخشنامه هاي تأمين اجتماعي 840 سوال با جواب

ـسوالات کارشناس رسمی دادگستری   قانون تأمين اجتماعي 100 سوال با جواب

ـسوالات کارشناس رسمی دادگستری   آيين نامه هاي اجرايي قانون تأمين اجتماعي 830 سوال با جواب

ـسوالات کارشناس رسمی دادگستری   قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۸۳ ـ 300  سوال با جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مباني و كليات تأمين اجتماعي  850 سوال با جواب

 

azmonfaragir
11 آوریل 2020
964 بازدید