سوالات کارشناس رسمی دادگستری(معماري وتزئينات داخلي)+پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری(معماري وتزئينات داخلي)+پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹)(معماري وتزئينات داخلي +جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹)(معماري وتزئينات داخلي

 

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹)درس شرايط عمومي پيمان ـ ۳۰۰ بهمراه پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹)درس   مباحث مقررات ملّي ساختمان (شامل مباحث ۴ ،۱۲ ،۱۵ ،۱۸ و ۱۹ (ـ ۴۰ بهمراه پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹) دانش عمومي در حوزه هاي مهندسي عمران، معماري، شهرسازي 170 سوال با جواب

ـسوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹) عناصر و جزئيات اجرايي ساختمان 680 سوال با جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (1398)(معماري وتزئينات داخلي +جواب

azmonfaragir
2 آوریل 2020
591 بازدید