سوالات کارشناس رسمی دادگستریزبان انگليسي+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری زبان انگليسي+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹)زبان انگليسي (كد ۱۴ (+ پاسخنامه

 • سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹)زبان انگليسي (كد ۱۴ )+ پاسخنامه pdf

 • سوالات کارشناس رسمی دادگستری درک مطلب  300 سوال با جواب

  این قسمت شامل متن های انگلیسی است که باید آنها را بخوانید و به سوالات داده شده پاسخ دهید.

 • سوالات کارشناس رسمی دادگستری واژگان 300 سوال با جواب

  این قسمت نیز مربوط به ترجمه لغات است. همچنین برای پاسخگویی به این مطلب باید روی گرامر هم تسلط داشته باشید.

 • سوالات کارشناس رسمی دادگستری کلوز تست 300 سوال با جواب

  این بخش شامل یک متن ناقص می باشد که جای خالی نواقص را با توجه به گزینه ها باید پر کنید.

 • سوالات کارشناس رسمی دادگستریگرامر 300سوال با جواب

   این بخش نیز شامل قواعد و تست هایی که باید نکات گرامری را در پاسخگویی به آنها رعایت کنید، می باشد.

+ سوالات سال 98 با پاسخنامه

 

azmonfaragir
5 آوریل 2020
593 بازدید